Ame­ri­ca­nii întă­resc ba­za de la De­ve­se­lu

Sta­te­le Uni­te încep acți­u­nea de mo­der­ni­za­re a sis­te­mu­lui an­ti­ra­che­tă in­sta­lat în Ro­mânia, anu­nță un co­mu­ni­cat tran­smis, la sfârși­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, de Mi­nis­te­rul ro­mân al Apă­ră­rii.

Romania Libera - - PRIMA PAGINA - Mi­hai Diac

Sta­te­le Uni­te încep acți­u­nea de mo­der­ni­za­re a sis­te­mu­lui an­ti­ra­che­tă in­sta­lat în Ro­mânia, anu­nță un co­mu­ni­cat tran­smis, la sfârși­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, de Mi­nis­te­rul ro­mân al Apă­ră­rii. Tem­po­rar, în Ro­mânia va fi adus un sis­tem de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă de tip THAAD.

Ele­men­te­le din Ro­mânia ale sis­te­mu­lui Ae­gis Asho­re, in­sta­la­te în in­te­ri­o­rul Ba­zei mi­li­ta­re 99 de la De­ve­se­lu (ju­dețul Olt), vor fi su­pu­se unui pro­ces de “ac­tua­li­za­re”, pre­ci­ze­a­ză co­mu­ni­ca­tul Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le.

“În con­for­mi­ta­te cu de­ci­zi­i­le adop­ta­te la ni­vel NATO și cu acor­dul bi­la­te­ral încheiat între Ro­mânia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, sis­te­mul an­ti-ra­che­tă Ae­gis Asho­re in­sta­lat în ca­drul Ba­zei Mi­li­ta­re 99 De­ve­se­lu va par­cur­ge, în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re, un pro­ces de ac­tua­li­za­re, pla­ni­fi­cat an­te­ri­or. Lu­cră­ri­le ca­re vor fi efec­tua­te la ele­men­te­le Ae­gis Asho­re am­pla­sa­te la De­ve­se­lu fac par­te din ac­tua­li­za­rea pla­ni­fi­ca­tă a sis­te­me­lor Ae­gis ale SUA. Acest pro­ces de ac­tua­li­za­re nu va in­tro­du­ce în ni­ci­un fel ele­men­te de na­tu­ră ofen­si­vă sis­te­mu­lui și nu va schim­ba ca­rac­te­rul strict de­fen­siv al aces­tu­ia. Aces­te lu­crări de ac­tua­li­za­re au fost pre­vă­zu­te încă din sep­tem­brie 2009, când a fost anu­nțat ca­len­da­rul de im­ple­men­ta­re a sis­te­mu­lui SUA de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă în Eu­ro­pa într-o abor­da­re no­uă, adap­ti­vă, în eta­pe (EPAA / Eu­ro­pe­an Pha­sed, Adap­ti­ve Approa­ch to Bal­lis­tic Mis­si­le De­fen­se)”, pre­ci­ze­a­ză co­mu­ni­ca­tul di­fu­zat de MApN.

Ace­e­ași in­for­mație a fost tran­smi­să, de la Bru­xel­les, și de con­du­ce­rea NATO.

“Si­tul NATO Ae­gis Asho­re pen­tru ra­che­te ba­lis­ti­ce din Ro­mânia va fi su­pus unei ac­tua­li­zări pla­ni­fi­ca­te, de-a lun­gul aces­tei veri. Ace­as­tă ac­tua­li­za­re, ca­re a avut de­ja loc la ni­ve­lul flo­tei Ae­gis Ba­lis­tic Mis­si­le De­fen­se (flo­tă ca­re pa­tru­le­a­ză în Ma­rea Me­di­te­ra­nă și în Ma­rea Ne­a­gră – n.n.), nu va oferi ni­cio ca­pa­ci­ta­te ofen­si­vă sis­te­mu­lui Ae­gis Asho­re de apă­ra­re an­ti­ra­che­tă”, afir­mă con­du­ce­rea NATO.

Noi ti­puri de ra­che­te ame­ri­ca­ne

Con­form aces­tor do­uă sur­se, un alt ele­ment ex­trem de im­por­tant es­te că, în pe­ri­oa­da pla­ni­fi­ca­tă pen­tru exe­cu­ta­rea lu­cră­ri­lor la De­ve­se­lu, ca­re va du­ra câte­va săp­tă­mâni, NATO își va asi­gu­ra o “ca­pa­ci­ta­te alter­na­ti­vă de apă­ra­re împo­tri­va ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce”, prin des­fășu­ra­rea în Ro­mânia a unui sis­tem de apă­ra­re an­ti-ra­che­tă de tip Ter­mi­nal Hi­gh Alti­tu­de Air De­fen­ce (THAAD), apar­ţi­nând Sta­te­lor Uni­te.

THAAD es­te un sis­tem de­cla­rat a fi de­fen­siv – ca și sis­te­mul Ae­gis. THAAD es­te un sis­tem mo­bil des­ti­nat să in­ter­cep­te­ze ra­che­te ba­lis­ti­ce, în in­te­ri­o­rul sau în afa­ra at­mos­fe­rei, în tim­pul fa­zei fi­na­le a zbo­ru­lui.

Ele­men­te­le THAAD din Ro­mânia vor fi in­te­gra­te în rețe­aua NATO de apă­ra­re împo­tri­va ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce și se vor afla, ca și sis­te­mul Ae­gis Asho­re, sub con­tro­lul ope­rați­o­nal al NATO și sub con­tro­lul po­li­tic al Con­si­li­u­lui Nord-Atlan­tic.

“Des­fășu­ra­rea sis­te­mu­lui de­fen­siv THAAD în Ro­mânia va avea ca­rac­ter tem­po­rar, aces­ta fi­ind pla­ni­fi­cat să ră­mână ope­rați­o­nal doar până la fi­na­li­za­rea lu­cră­ri­lor de ac­tua­li­za­re a sis­te­mu­lui an­ti-ra­che­tă Ae­gis Asho­re”, pre­ci­ze­a­ză co­mu­ni­ca­tul MApN, res­pec­tiv până ce sis­te­mul Ae­gis Asho­re din Ro­mânia “va re­de­ve­ni ac­tiv” („un­til the Ae­gis Asho­re Ro­ma­nia si­te is back on­li­ne”), du­pă cum ex­pli­că NATO.

De­ci­zi­i­le le­ga­te de ele­men­te­le din Ro­mânia ale sis­te­mu­lui ame­ri­can an­ti­ra­che­tă, adu­se la De­ve­se­lu, fu­se­se­ră lua­te în anul 2009 și au fost con­fir­ma­te la Sum­mit-ul NATO de la Li­sa­bo­na, din anul 2010.

Sis­te­mul Ae­gis Asho­re din Ro­mânia a de­venit com­plet ope­rați­o­nal în oc­tom­brie 2017 și es­te par­te com­po­nen­tă a sis­te­mu­lui NATO de apă­ra­re împo­tri­va ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce (NATO BMD), fi­ind sub con­tro­lul ope­ra­ţi­o­nal al au­to­ri­tă­ţi­lor mi­li­ta­re alia­te.

Sis­te­mul de la De­ve­se­lu are un rol strict de apă­ra­re, nu și de atac, fi­ind ca­pa­bil să lan­se­ze nu­mai in­ter­cep­tori de­fen­si­vi. Na­tu­ra de­fen­si­vă a aces­tui sis­tem es­te con­fir­ma­tă în Acor­dul de ba­ză încheiat între Ro­mânia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, de an­ga­ja­men­te­le SUA față de NATO și de de­cla­rați­i­le Alia­nței în acest sens.

“Sis­te­mul de­fen­siv THAAD ca­re va fi des­fășu­rat tem­po­rar în Ro­mânia, în ca­drul ca­pa­bi­li­tății NATO de apă­ra­re împo­tri­va ra­che­te­lor ba­lis­ti­ce, va avea ace­lași obi­ec­tiv ca și sis­te­mul Ae­gis Asho­re, res­pec­tiv apă­ra­rea po­pu­lați­ei, fo­rțe­lor și te­ri­to­ri­u­lui eu­ro­pe­an al NATO împo­tri­va ame­ni­nță­ri­lor cu ra­che­te ba­lis­ti­ce veni­te din afa­ra spați­u­lui eu­ro-atlan­tic”, pre­ci­ze­a­ză co­mu­ni­ca­tul MApN.

La rândul lui, co­man­da­men­tul mi­li­tar ame­ri­can din Eu­ro­pa (US Eu­ro­pe­an Com­mand - USEUCOM) a con­fir­mat, la da­ta de 11 apri­lie 2019, că va tri­mi­te în Ro­mânia, în va­ra aces­tui an, un sis­tem THAAD al Fo­rțe­lor Te­res­tre ame­ri­ca­ne. Ace­as­tă de­ci­zie mi­li­ta­ră a fost lua­tă de se­cre­ta­rul ame­ri­can al Apă­ră­rii, la ce­re­rea con­du­ce­rii NATO. USEUCOM are atri­buții asu­pra con­ti­nen­tu­lui eu­ro­pe­an, asu­pra unor zo­ne din Ori­en­tul Mij­lo­ciu, pre­cum și asu­pra unor zo­ne din Oce­a­nul Atlan­tic și din Oce­a­nul Arc­tic.

Du­pă cum se știe, Ru­sia a cri­ti­cat în re­pe­ta­te rânduri adu­ce­rea în Ro­mânia a aces­tor echi­pa­men­te mi­li­ta­re ame­ri­ca­ne, pe ca­re le con­si­de­ră a avea și ca­pa­ci­tăți ofen­si­ve și pe ca­re le ca­li­fi­că drept o ame­ni­nța­re la adre­sa ei. Chiar în acest an, Ru­sia a ce­rut re­tra­ge­rea to­ta­lă din Ro­mânia a ele­men­te­lor an­ti­ba­lis­ti­ce Ae­gis Asho­re. Pe de altă par­te, de­ci­zia SUA de a tri­mi­te sis­te­me THAAD în es­tul Eu­ro­pei a fost lua­tă du­pă ce Ru­sia a in­va­dat Cri­me­ea, te­ri­to­riu al Ucrai­nei, în anul 2014.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.