CINEPOLITI­CA 2019 - ac­ti­vism, jus­ti­ţie oar­bă, de­por­tări și o altă fa­ţă a ale­ge­ri­lor din Fran­ţa

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Șap­te din­tre ce­le mai noi și apre­cia­te fil­me cu te­mă po­li­ti­că se re­gă­sesc în com­pe­tiția Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Film Cinepoliti­ca 2019, ca­re va avea loc între 18 și 21 apri­lie, la Ci­ne­ma Elvi­re Po­pes­co. Cam­pa­nia elec­to­ra­lă din Fra­nța, ac­ti­vis­mul so­cial, jus­tiția oar­bă și de­por­tă­ri­le în URSS sunt te­me­le abor­da­te în pa­tru din­tre ce­le șap­te fil­me din com­pe­tiție.

Prin­tre aces­tea se nu­mă­ră și “Li­bre”, do­cu­men­ta­rul ce dez­ba­te drep­tu­ri­le omu­lui prin po­ves­tea ac­ti­vis­tu­lui Cédric Her­rou, un sim­plu fer­mi­er ce lup­tă cu po­li­ti­ci­le fran­ce­ze de imi­gra­re, cu

ris­cul de a-și pi­er­de pro­pria li­ber­ta­te.

”Li­bre” (re­gia Mi­chel To­es­ca), do­cu­men­tar pre­miat la Can­nes și Val­la­do­lid, pre­zin­tă lup­ta unui om cu un întreg sis­tem ju­di­ciar și so­cial în de­mer­sul său cât se poa­te de no­bil: aju­to­rul dat unor imi­gra­nți ce cau­tă o soar­tă mai bu­nă în Eu­ro­pa. Cédric le ofe­ră aces­to­ra, în fer­ma sa, pro­te­cție și mânca­re în că­lă­to­ria lor inu­ma­nă. Prin­tre aceștia se gă­sesc mu­lți mi­nori, or­fani sau in­va­li­zi. Hăi­tu­it și con­dam­nat de au­to­ri­tăți pen­tru fap­te­le sa­le, Her­rou in­tră în ate­nția mass-me­dia in­ter­nați­o­na­le și bă­tă­lia sa de­vi­ne su­bi­ect de prim-plan chiar și în New York Ti­mes. Re­gi­zo­rul Mi­chel To­es­ca de­ci­de să do­cu­men­te­ze între­gul cal­var, fă­ră a be­ne­fi­cia de o echi­pă de fil­ma­re în ade­vă­ra­tul sens al cu­vântu­lui, pen­tru a da un sem­nal de alar­mă unei lu­mi afla­te într-un grav im­pas mo­ral.

”Pre­mi­e­re Cam­pag­ne” (re­gia Au­drey Gor­don), ma­re­le câști­gă­tor al fes­ti­va­lu­lui de film Po­li­ti­kos, spu­ne po­ves­tea lui Astrid Mez­mo­rian, o tână­ră jur­na­lis­tă, proas­păt an­ga­ja­tă a pos­tu­lui Fran­ce 2, a că­rei pri­mă mi­si­u­ne es­te să ur­mă­re­as­că cam­pa­nia elec­to­ra­lă a ce­lui mai tânăr can­di­dat la pre­zi­de­nția­le Emma­nuel Ma­cron. Do­uă luni de ma­ra­ton, pen­tru doi no­vici. Un do­cu­men­tar din cu­li­se­le re­da­cți­ei te­le­vi­zi­u­nii Fran­ce, ca­re dez­vă­lu­ie o no­uă per­spec­ti­vă a ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le din 2017, din Fra­nța.

”Mu­rer: Ana­to­my of a trial”, fil­mul de lun­gme­traj în re­gia lui Chris­tian Fros­ch, ne adu­ce în sa­la de ju­de­ca­tă a unu­ia din­tre ce­le mai con­tro­ver­sa­te pro­ce­se din Aus­tria. Față în față cu Franz Mu­rer, su­pra­nu­mit și Mă­ce­la­rul din Vil­ni­us, su­pra­vi­ețu­i­to­rii cri­me­lor în ma­să de­pun măr­tu­rie pen­tru a pe­dep­si un ar­ti­zan al Ho­lo­caus­tu­lui și pen­tru a obți­ne drep­ta­te, dar fă­ră ni­ci­un re­zul­tat. Într-o epo­că în ca­re nați­o­na­lis­mul câști­gă din ce în ce mai mult te­ren și exis­tă din ce în ce mai puți­ne re­zer­ve în fața ide­o­lo­gi­i­lor ca­re se pre­su­pun de mult apu­se, ca­zul Mu­rer es­te un su­bi­ect de­pri­mant. Fil­mul ara­tă cât de puțin cântă­resc ade­vă­rul și jus­tiția atunci când sunt pu­se în ba­la­nță cu in­te­re­se­le po­li­ti­ce. ”Eter­nal Win­ter” (re­gia Atti­la Szász, cu Ma­ri­na Ge­ra, Sándor Csányi, Lau­ra Döbrösi) pre­zin­tă ex­pe­ri­e­nța ce­lor 700.000 de ma­ghiari de­por­tați în URSS la sfârși­tul ce­lui de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial în la­gă­re­le de mun­că fo­rța­tă. Pro­ta­go­nis­ta fil­mu­lui es­te o fe­meie con­strânsă să-și trăias­că, ală­turi de fi­i­ca sa și alte zeci de fe­mei, exis­te­nța de coșmar într-una din aces­te ta­be­re si­nis­tre ale Gu­la­gu­lui. Pe acest fun­dal plin de tra­gism, in­te­ra­cți­u­nea din­tre oa­meni va adu­ce sin­gu­rul strop de uma­ni­ta­te la ca­re se mai poa­te spe­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.