Tri­po­li – sub asal­tul lui Haf­tar, de­cis să înlă­tu­re Gu­ver­nul Sar­raj

Li­bia, a treia pu­te­re pe­tro­li­e­ră a Afri­cii, în pra­gul unui nou răz­boi ci­vil, ris­cul mi­grați­ei spre Eu­ro­pa

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

În timp ce tru­pe­le ge­ne­ra­lu­lui Haf­tar par împot­mo­li­te în apro­pi­e­re de Tri­po­li, ser­vi­ci­i­le se­cre­te ita­li­e­ne au aver­ti­zat că Li­bia ar pu­tea de­ve­ni „o altă Si­rie“, lup­te­le vi­o­len­te împin­gând mii de per­soa­ne să tre­a­că Me­di­te­ra­na cu des­ti­nația Eu­ro­pa.

În timp ce tru­pe­le ge­ne­ra­lu­lui Haf­tar par împot­mo­li­te în apro­pi­e­re de Tri­po­li, ser­vi­ci­i­le se­cre­te ita­li­e­ne au aver­ti­zat că Li­bia ar pu­tea de­ve­ni „o altă Si­rie“, lup­te­le vi­o­len­te împin­gând mii de per­soa­ne să tre­a­că Me­di­te­ra­na cu des­ti­nația Eu­ro­pa.

Kha­li­fa Haf­tar, omul for­te din es­tul Li­bi­ei nu și-a as­cuns am­biția de a cu­ceri Tri­po­li, se­di­ul gu­ver­nu­lui de uni­u­ne nați­o­na­lă con­dus de Fayez al-Sar­raj, prin­ci­pa­lul său ri­val. Du­pă ame­ni­nțări re­pe­ta­te, el a lan­sat ofen­si­va pen­tru a pre­lua con­tro­lul ca­pi­ta­lei Tri­po­li, pen­tru a „cu­răța ves­tul de te­ro­riști și de mer­ce­nari“.

Lup­te de o ex­tre­mă vi­o­le­nță au loc din 4 apri­lie între fo­rțe­le alia­te gu­ver­nu­lui de uni­u­ne nați­o­na­lă (GNA) al pre­mi­e­ru­lui Sar­raj, re­cu­nos­cut de co­mu­ni­ta­tea in­ter­nați­o­na­lă și ce­le ale ma­reșa­lu­lui Haf­tar, șe­ful au­to­pro­cla­mat al Arma­tei nați­o­na­le li­bi­e­ne (ANL). Fi­e­ca­re ta­bă­ră es­te con­sti­tu­i­tă din­tr-o con­ste­lație de mi­liții cu in­te­re­se di­fe­ri­te, pre­zen­te în aproa­pe toa­te ma­ri­le orașe din ța­ră. Haf­tar se ba­za pe di­vi­zi­u­ni­le din­tre gru­pă­ri­le ar­ma­te din ca­pi­ta­lă și pe ele­men­tul sur­pri­ză pen­tru a câști­ga ra­pid bă­tă­lia și în rându­ri­le arma­tei sa­le se vor­bea

de un răz­boi-ful­ger. Du­pă do­uă săp­tă­mâni de lup­te la po­rți­le ca­pi­ta­lei, to­tul pa­re să se fi tran­sfor­mat într-un răz­boi de uzu­ră. Po­tri­vit Orga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății, bi­la­nțul es­te déjà de 121 de mo­rți, su­te de ră­niți și pes­te 16.000 de per­soa­ne re­fu­gia­te.

Ali Ben­saad, pro­fe­sor la Insti­tu­tul de ge­o­po­li­ti­că al Uni­ver­si­tății Pa­ris-8, pre­ci­ze­a­ză că ofen­si­va lui Haf­tar a an­tre­nat o reu­ni­fi­ca­re a fo­rțe­lor și mi­liți­i­lor ca­re su­sțin gu­ver­nul Sar­raj. Deși frag­men­ta­te, aces­te fo­rțe di­fe­ri­te au ajuns la un con­sens re­fu­zând o pu­te­re mi­li­ta­ră și dic­ta­to­ria­lă ca­re le amin­tește de cea a lui Muam­mar Gad­da­fi. Po­tri­vit unui ex­pert în pro­ble­ma li­bia­nă, actua­la ofen­si­vă ris­că să ex­tin­dă con­flic­tul pe tot te­ri­to­ri­ul ță­rii. „Ge­ne­ra­lul Haf­tar și su­sți­nă­to­rii săi ex­terni nu vor să se opre­as­că“. Su­sți­nut mi­li­tar de Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te și de Egipt, și fi­nan­ciar de Ara­bia Sau­di­tă, omul for­te din Ci­re­nai­ca a înce­put vic­to­ri­i­le sa­le în 2014, lan­sând ope­rați­u­nea Dem­ni­ta­tea și a ocu­pat es­tul Li­bi­ei, iar în 2017 a pre­luat con­tro­lul puțu­ri­lor pe­tro­li­e­re din așa-nu­mi­tul „Corn pe­tro­li­er“.

Alar­ma­te, pu­te­ri­le in­ter­nați­o­na­le cer evi­ta­rea unei con­frun­tări mi­li­ta­re ca­re ar pu­tea bul­ver­sa pi­ețe­le mon­dia­le de pe­trol și să se­me­ne haos într-o ța­ră di­vi­za­tă ca­re lup­tă déjà pen­tru a învin­ge ji­ha­diștii ISIS și pen­tru a stă­vi­li flu­xul de mi­gra­nți spre Eu­ro­pa. Preșe­din­te­le Li­byan Na­ti­o­nal Oil Cor­po­ra­ti­on a aver­ti­zat că apro­vi­zi­o­nă­ri­le cu pe­trol se con­frun­tă cu cea mai ma­re ame­ni­nța­re de du­pă 2011, când fo­rțe­le li­bi­e­ne su­sți­nu­te de NATO l-au înlă­tu­rat pe Gad­da­fi.

Răz­boi pen­tru pu­te­re

Pen­tru co­mu­ni­ta­tea mon­dia­lă, iz­buc­ni­rea aces­tui nou răz­boi ci­vil re­pre­zin­tă o înfrânge­re ră­su­nă­toa­re. Haf­tar a de­cla­nșat os­ti­li­tăți­le con­tra unui gu­vern in­sta­lat de ONU. Fayez Sar­raj, șe­ful aces­tui gu­vern in­sta­lat la Tri­po­li din 2016, era un ne­cu­nos­cut înain­te ca ONU să-l ale­a­gă pen­tru a im­pu­ne o so­luție po­li­ti­că în Li­bia, dar, de atunci, au­to­ri­ta­tea aces­tu­ia nu a înce­tat să fa­că obi­ec­tul ten­ta­ti­ve­lor de des­ta­bi­li­za­re, în ca­re ge­ne­ra­lul Haf­tar a ju­cat un rol-cheie. Su­sți­nut de Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, Egipt și Ara­bia Sau­di­tă, Haf­tar con­si­de­ră că la Tri­po­li, Sar­raj es­te os­ta­ti­cul orga­ni­zați­ei Frații Mu­sul­mani și al mi­liți­i­lor. Po­tri­vit ex­pe­rți­lor, re­a­li­ta­tea es­te că din 2016 ra­mu­ra is­la­mis­tă cea mai du­ră a fost alun­ga­tă din Tri­po­li, deși Sar­raj a ră­mas de­pen­dent față de mi­liții, ca­re însă sunt mai mo­ti­va­te de pro­fi­turi de­cât de ide­o­lo­gie.

Săp­tă­mâna tre­cu­tă, șe­ful ANL a fost la Cai­ro un­de preșe­din­te­le egip­te­an, Abdel Fa­tah al-Sis­si, a ex­pri­mat „su­sți­ne­rea fă­ră echi­voc a Egip­tu­lui la efor­tu­ri­le lup­tei con­tra te­ro­ris­mu­lui și con­tra mi­liți­i­lor ex­tre­mis­te pen­tru asi­gu­ra­rea se­cu­ri­tății și sta­bi­li­tății li­bi­e­ni­lor din între­a­ga ța­ră“. Ita­lia, fos­ta pu­te­re co­lo­nia­lă în Li­bia, in­ves­tește mult în pe­trol și înce­ar­că să pro­te­je­ze gu­ver­nul de la Tri­po­li, con­dus de Sar­raj, dar Exe­cu­ti­vul ita­lian de coa­liție de la Ro­ma ex­clu­de ori­ce re­cur­ge­re la fo­rța mi­li­ta­ră. Me­dia me­nți­o­nea­ză că ser­vi­ci­i­le se­cre­te ita­li­e­ne au aver­ti­zat că mii de per­soa­ne ar pu­tea încer­ca să fu­gă din ca­lea lup­te­lor și vor ape­la la tra­fi­ca­nții de fi­i­nțe uma­ne pen­tru a tran­zi­ta spre Eu­ro­pa.

FOTO EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.