Po­li­ti­ci­e­nii au înce­put bă­tă­lia pen­tru CCR

Trei man­da­te vor de­ve­ni va­can­te la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Man­da­te­le a trei ju­de­că­tori de la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă vor ex­pi­ra la înce­pu­tul lu­nii iu­nie. No­mi­na­li­ză­ri­le ur­me­a­ză să fie fă­cu­te de Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, Se­nat și Ca­me­ra De­pu­tați­lor. Ce­le do­uă pos­turi ca­re de­pind de Se­nat și

Ca­me­ra De­pu­tați­lor sunt obi­ec­tul unor ta­to­nări în coa­liția de gu­ver­na­re. Inițial, ALDE ur­ma să ocu­pe pos­tul re­zer­vat Se­na­tu­lui, do­rit de mi­nis­trul de Exter­ne, Te­o­dor Me­leșca­nu. Pos­tul re­zer­vat Ca­me­rei De­pu­tați­lor ur­ma să re­vi­nă PSD. Însă Li­viu Drag­nea își pro­pu­ne, mai nou, ca PSD-ul său să ocu­pe am­be­le pos­turi de la CCR ca­re re­vin Par­la­men­tu­lui. Unul din­tre nu­me­le ve­hi­cu­la­te pen­tru CCR es­te cel al ju­de­că­toa­rei Ga­bri­e­la Bîrsan, ca­re s-a pen­si­o­nat re­cent.

Man­da­te­le a trei ju­de­că­tori de la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă vor ex­pi­ra la înce­pu­tul lu­nii iu­nie. Par­ti­de­le au înce­put, de­ja, com­pe­tiția pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor ca­re vor de­ve­ni va­can­te.

Trei ju­de­că­tori își vor ter­mi­na man­da­te­le la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR) la înce­pu­tul lu­nii iu­nie. Es­te vor­ba de Pe­tre Lă­ză­roiu (no­mi­na­li­zat de Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă), Maya Te­o­do­riu (no­mi­na­li­za­tă de Se­nat) și Mir­cea Mi­nea (no­mi­na­li­zat de Ca­me­ra De­pu­tați­lor).

Actua­la Pu­te­re are o ma­jo­ri­ta­te fra­gi­lă în in­te­ri­o­rul CCR,un­de mul­te din­tre de­ci­zii s-au luat în fa­voa­rea PSD cu sco­rul de 5-4. În alte ca­zuri, cum a fost cel re­fe­ri­tor la com­ple­tu­ri­le de ju­de­ca­tă, de­ci­zia a fost amâna­tă de do­uă ori, toc­mai pen­tru că a fost im­po­si­bil să se for­me­ze o ma­jo­ri­ta­te.În aces­te con­diții, de­vi­ne ex­trem de im­por­tant ci­ne va ocu­pa pos­tu­ri­le ca­re ră­mân va­can­te. CCR es­te com­pu­să din no­uă ju­de­că­tori – trei nu­miți de Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, trei nu­miți de Se­nat, trei nu­miți de Ca­me­ra De­pu­tați­lor. Așa cum me­nți­o­nam, anul aces­ta ex­pi­ră trei man­da­te, câte unul din par­tea fi­e­că­rei in­sti­tuții ca­re fa­ce no­mi­na­li­zări.

În ca­zul pos­tu­lui deți­nut de Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă, lu­cru­ri­le sunt re­la­tiv cla­re: preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis va fa­ce o pro­pu­ne­re, iar Par­la­men­tul nu poa­te in­ter­ve­ni.

Ne­go­ci­eri PSD-ALDE

În schimb, pos­tu­ri­le ca­re de­pind de Se­nat și Ca­me­ra De­pu­tați­lor fac, de­ja, obi­ec­tul unor ta­to­nări în coa­liția de gu­ver­na­re. În pla­nu­ri­le iniția­le, ALDE ur­ma să ocu­pe pos­tul re­zer­vat Se­na­tu­lui, do­rit de mi­nis­trul de Exter­ne Te­o­dor Me­leșca­nu. Pos­tul re­zer­vat Ca­me­rei De­pu­tați­lor ur­ma să re­vi­nă PSD. Lu­cru­ri­le s-au com­pli­cat du­pă ce preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, și-a schim­bat stra­te­gia. Li­de­rul PSD își pro­pu­ne, mai nou, ca par­ti­dul său să ocu­pe am­be­le pos­turi de la CCR ca­re re­vin Par­la­men­tu­lui. Unul din nu­me­le ve­hi­cu­la­te pen­tru CCR es­te cel al ju­de­că­toa­rei Ga­bri­e­la Bîrsan, ca­re s-a pen­si­o­nat re­cent. Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat luni de­cre­tul de eli­be­ra­re din func­ţie a ju­de­că­toa­rei Ga­bri­e­la-Vic­to­ria Bîrsan. Anul tre­cut, ju­de­că­toa­rea a fost achi­ta­tă de Cur­tea Su­pre­mă într-un do­sar de co­rup­ţie iar ple­nul CSM a de­cis re­veni­rea ei la Instan­ţa Su­pre­mă.

Cu toa­te aces­tea, ne­go­ci­e­ri­le sunt de­par­te de a fi fi­na­li­za­te. Me­leșca­nu es­te, în pre­zent, mi­nis­tru de Exter­ne, in­sti­tuție ca­re tre­bu­ie să fa­că pri­mul pas spre mu­ta­rea Amba­sa­dei Ro­mâni­ei din Isra­el de la Tel Aviv la Ie­ru­sa­lim. Mi­nis­te­rul de Exter­ne ar tre­bui să pre­zin­te în Gu­vern un me­mo­ran­dum fa­vo­ra­bil mu­tă­rii amba­sa­dei, ca­re să fie apro­bat de Exe­cu­tiv și tri­mis preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis,cel ca­re are de­ci­zia fi­na­lă. Însă, până acum, do­cu­men­tul întoc­mit de MAE nu for­mu­le­a­ză ast­fel de con­clu­zii, ci es­te, mai de­gra­bă, o ana­li­ză neu­tră. În vi­zi­u­nea lui Li­viu Drag­nea, un me­mo­ran­dum fa­vo­ra­bil mu­tă­rii amba­sa­dei ar pu­tea fi „bi­le­tul“lui Te­o­dor Me­leșca­nu spre CCR.

PSD nu îi va ui­ta nici pe cei ca­re își înce­te­a­ză man­da­te­le la CCR. Ast­fel, Maya Te­o­do­riu ar pu­tea fi nu­mi­tă în Con­si­li­ul de Admi­nis­trație al BNR, po­tri­vit unor sur­se din PSD.

Ce pro­pu­ne USR

USR pro­pu­ne re­for­ma­rea Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le, ca­re să fie for­ma­tă din 12 ju­de­că­tori nu­mi­ţi ast­fel: șa­se aleși de ma­gis­tra­ţi, trei pro­puși de preșe­din­te,trei de Par­la­ment, iar preșe­din­te­le CCR să ai­bă vot de­ci­siv.În pre­zent,Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă se com­pu­ne din no­uă ju­de­că­tori, trei fi­ind nu­mi­ţi de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor, trei de Se­nat și trei de Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei. Nu­mi­ri­le sunt fă­cu­te ex­clu­siv de po­li­ti­ci­eni,le­gis­la­ti­vul nu­mind do­uă trei­mi din to­ta­lul ju­de­că­to­ri­lor CCR,iar pu­te­rea ju­de­că­to­re­as­că nu are ni­ci­un rol în pro­ce­du­ra de nu­mi­re. Do­mi­na­ţia le­gis­la­ti­vu­lui asu­pra ce­lor­lal­te pu­teri, din per­spec­ti­va nu­mi­ri­lor ju­de­că­to­ri­lor con­sti­tu­ţi­o­na­li,es­te evi­den­tă,ara­tă USR.

USR pro­pu­ne,de ase­me­nea, crește­rea ve­chi­mii în ac­ti­vi­ta­tea ju­ri­di­că sau în învă­ţă­mântul ju­ri­dic su­pe­ri­or, ne­ce­sa­ră pen­tru a pu­tea ocu­pa func­ţia de ju­de­că­tor CCR, de la 18 ani la 25 de ani. Po­tri­vit proi­ec­tu­lui,preșe­din­te­le CCR nu poa­te fi re­a­les în ace­as­tă func­ţie iar toa­te atri­bu­ţi­i­le CCR vor fi pre­vă­zu­te în mod li­mi­ta­tiv de Con­sti­tu­ţie, ne­pu­tându-se adău­ga alte atri­bu­ţii prin le­ge or­ga­ni­că.

USR pro­pu­ne eli­mi­na­rea atri­bu­ţi­ei de so­lu­ţi­o­na­re a con­flic­te­lor ju­ri­di­ce de na­tu­ră con­sti­tu­ţi­o­na­lă, dar și eli­mi­na­rea po­si­bi­li­tă­ţii de pro­nun­ţa­re a unor de­ci­zii in­ter­pre­ta­ti­ve pen­tru a înlă­tu­ra ten­din­ţa CCR de a-și aro­ga atri­bu­ţii de le­gi­u­i­tor po­zi­tiv.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.