PE a dez­bă­tut si­tua­ţia sta­tu­lui de drept în Ro­mânia

Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an a dez­bă­tut, la Stras­bo­urg, ală­turi de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, si­tua­ţia res­pec­tă­rii prin­ci­pi­i­lor sta­tu­lui de drept în Ro­mânia.

Romania Libera - - Actualitat­e - S Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an pen­tru Jus­ti­ţie, Ve­ra Jo­u­ro­va, a de­cla­rat luni în PE, la dez­ba­te­rea des­pre sta­tul de drept în Ro­mânia, că dez­ba­te­rea es­te des­pre ris­curi foar­te con­cre­te ca în Ro­mânia să se fa­că pași îna­poi în le­gă­tu­ră cu sta­tul de drept, ea spu­nând că nu s-au fă­cut pro­gre­se în ur­ma re­co­man­dă­ri­lor din MCV și a apre­ciat că exis­tă risc de in­ge­rin­ţă în jus­ti­ţie în ca­zuri de co­rup­ţie. „Dez­ba­te­rea de astă­zi nu es­te pe ches­ti­uni teh­ni­ce“și nu adu­ce da­te noi fa­ţă de noi­em­brie tre­cut și nici nu s-au înre­gis­trat evo­lu­ţii du­pă ra­por­tul MCV de anul tre­cut, a spus Ve­ra Jo­u­ro­va, co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an.

„Am spus re­pe­tat că Ro­mânia tre­bu­ie să re­vi­nă pe ca­lea re­for­me­lor și tre­bu­ie să o fa­că ur­gent. Acest lu­cru înse­am­nă să me­ar­gă înain­te, nu să dea îna­poi. Co­mi­sia, și în mod de­o­se­bit dl. Tim­mer­mans, a co­mu­ni­cat

cu pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă și cu ex­per­ţii de mai mul­te ori și au avut dis­cu­ţii con­struc­ti­ve. Co­mi­sia a spus foar­te clar că vor­be­le de dra­gul vor­be­lor nu sunt su­fi­ci­en­te. Co­le­gi­ul a dis­cu­tat si­tua­ţia acum do­uă săp­tă­mâni. Re­gre­ta­bil nu s-a ajuns la con­clu­zia că Ro­mânia e pe ca­lea cea bu­nă. Da­că nu sunt pro­gre­se, atunci Co­mi­sia tre­bu­ie să ia ac­ţi­uni“, a aver­ti­zat Jo­u­ro­va.

„În le­gă­tu­ră cu ÎCCJ și ur­ma­rea unei de­ci­zii a CCR în ce­ea ce pri­vește com­ple­te­le de ju­de­că­tori ne pu­nem între­bări cu ce e ne­ce­sar. Aces­te lu­cruri nu pot fi se­pa­ra­te. Exis­tă un risc de in­ge­ren­ţă în sis­te­mul de jus­ti­ţie in­clu­siv în ca­zuri de co­rup­ţie și acest lu­cru nu poa­te fi ig­no­rat. În ce­ea ce pri­vește nu­mi­ri­le pro­cu­ro­ri­lor cu rang de ni­vel înalt, echi­li­bre­le nu au fost res­pec­ta­te. Pro­ce­du­ri­le sunt con­tro­ver­sa­te când vi­ne vor­ba de nu­mi­rea se­fu­lui DNA, pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral“, a adău­gat Jo­u­ro­va.

Ce au spus eu­ro­de­pu­tații ro­mâni

Eu­ro­par­la­men­ta­rul Inge­borg Gras­sle a de­plâns luni se­a­ra, în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an,

pre­si­u­ni­le ca­re s-au fă­cut împo­tri­va nu­mi­rii Lau­rei Co­dru­ţa Köve­si, fos­ta șe­fă a DNA, la con­du­ce­rea Par­che­tu­lui Eu­ro­pe­an și a spus că, în aces­te con­di­ţii, can­di­da­tul fran­cez nu poa­te fi pri­mul șef al Par­che­tu­lui UE. Eu­ro­de­pu­ta­ţii ca­re au par­ti­ci­pat luni la dez­ba­te­rea pri­vind sta­tul de drept în Ro­mânia au cri­ti­cat lip­sa re­pre­zen­tan­ţi­lor gu­ver­nu­lui ro­mân, în con­di­ţi­i­le în ca­re Ro­mânia de­ţi­ne preșe­din­ţia ro­ta­ti­vă a Con­si­li­u­lui UE. A fost și re­mar­ca fă­cu­tă de eu­ro­de­pu­ta­ta olan­de­ză So­fia in ‹t Veld.

Eu­ro­de­pu­ta­te­le Re­na­te We­ber (ALDE) și Ma­ria Gra­pini (PSD) au cri­ti­cat du­blul stan­dard fo­lo­sit de ofi­cia­lii eu­ro­peni. Ele au fă­cut re­fe­ri­re la in­ter­ven­ţia pu­bli­că a li­de­ri­lor eu­ro­peni ca­re au ce­rut opri­rea in­ves­ti­ga­ţi­ei din Ro­mânia asu­pra Co­dru­ţei Köve­si.

În schimb, eu­ro­de­pu­ta­tul li­be­ral Si­eg­fri­ed Mu­reșan a spus că mi­li­oa­ne de oa­meni cin­sti­ţi din Ro­mânia nu do­resc nici am­nis­tie, nici gra­ţi­e­re, fă­când re­fe­ri­re la mo­di­fi­că­ri­le ce­ru­te le­gi­lor Jus­ti­ţi­ei de pu­te­rea de la Bu­cu­rești.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.