Con­stan­ti­nes­cu, co­lec­ţi­o­na­rul de do­sa­re pe­na­le

A fost nu­mit „ba­ron“PSD de că­tre ad­ver­sa­rii săi. Acum es­te un fel de ba­ron al do­sa­re­lor pe­na­le, pe ca­re le acu­mu­le­a­ză pe ban­dă ru­lan­tă.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu in­vi­ta pre­sa, prin­tr-un me­saj pe Fa­ce­book, în fața DNA Con­sta­nța, un­de era che­mat pen­tru a i se adu­ce noi acu­zații pe­na­le. Încar­ce­rat în pe­ni­ten­ciar, aces­ta își tran­smi­te me­sa­je­le pe rețe­le de so­cia­li­za­re prin in­ter­me­di­ul apro­piați­lor. Se­di­ul DNA din Con­sta­nța nu are o cur­te în ca­re să înca­pă du­ba pe­ni­ten­cia­ru­lui, așa cum au in­sta­nțe­le, de pil­dă, așa că ace­as­tă adu­ce­re a fost un pri­lej – scurt – pen­tru ca fos­tul preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța să adre­se câte­va cu­vin­te pre­sei. L-a acu­zat pe pro­cu­ro­rul DNA ca­re îi in­stru­men­te­a­ză ca­zu­ri­le de re­pre­si­u­ne ne­dre­ap­tă și tor­tu­ră. În fața pro­cu­ro­ri­lor însă, nu a vrut să de­cla­re ni­mic des­pre noi­le acu­zații ca­re i s-au pre­zen­tat. Incul­pații au drep­tul la tă­ce­re. Pen­tru Con­stan­ti­nes­cu, ast­fel de epi­soa­de se întâmplă des, în ul­ti­mii ani. Omul ca­re a con­dus ju­dețul Con­sta­nța exe­cu­tă o pe­de­ap­să cu exe­cu­ta­re și, între timp, a pri­mit o alta. Alte do­sa­re vin din ur­mă. Ca­ma­ra­dul său din ti­ne­rețe, din po­li­ti­că și din admi­nis­trație, Ra­du Ma­ză­re, îl pri­vește de de­par­te, din Ma­da­gas­car. Con­dam­nat

la ani grei de închi­soa­re du­pă ce a re­tro­ce­dat ile­gal un mi­li­on de me­tri pă­trați de te­ren, aces­ta a ales să ple­ce, acu­zând sta­tul pa­ra­lel pen­tru sen­ti­nța pri­mi­tă. Unul în spa­te­le gra­ti­i­lor, altul pe ma­lul oce­a­nu­lui.

Lu­crări la o fir­mă pri­va­tă

Pro­cu­ro­rii DNA au anu­nțat că Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu es­te ur­mă­rit pe­nal pen­tru do­uă in­frac­ţi­uni de abuz în ser­vi­ciu, fi­ind acu­zat de că­tre pro­cu­ro­rii DNA că ar fi dis­pus efec­tua­rea de lu­crări de că­tre Re­gia Ju­de­ţe­a­nă de Dru­muri și Po­duri (RAJDP) Con­stan­ţa, in­sti­tuție su­bor­do­na­tă Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an, la obi­ec­ti­ve ca­re nu erau ad­mi­nis­tra­te de că­tre in­sti­tu­ţia pe ca­re o con­du­cea. În ur­ma aces­tui de­mers, CJ Con­stan­ţa a plă­tit pes­te 1,7 mi­li­oa­ne de lei pen­tru lu­crări la un obi­ec­tiv pri­vat și pes­te 3,7 mi­li­oa­ne de lei la un obi­ec­tiv al Rom­sil­va. În alt do­sar, Con­stan­ti­nes­cu es­te acu­zat că ar fi plă­tit ne­le­gal 40 de mi­li­oa­ne că­tre Re­gia Au­to­no­mă Ju­de­ţe­a­nă Dru­muri și Po­duri (R.A.J.D.P.) Con­stan­ţa. Mai exact, es­te vor­ba des­pre lu­crări în va­loa­re de 1.792.370,19 lei la un obi­ec­tiv pri­vat, res­pec­tiv de 3.778.451,09 lei la un obi­ec­tiv apar­ţi­nând unei re­gii au­to­no­me. „La da­ta de 15 apri­lie 2019, sus­pec­tu­lui i s-a adus la cu­noștin­ţă ca­li­ta­tea pro­ce­sua­lă în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 307 Cod de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă“, au mai tran­smis pro­cu­ro­rii.

Ar fi achi­tat ne­le­gal pes­te 40 mi­li­oa­ne lei

De ase­me­nea, pro­cu­ro­rii din ca­drul Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie – Ser­vi­ci­ul Te­ri­to­rial Con­stan­ţa au dis­pus pu­ne­rea în mișca­re a ac­ţi­u­nii pe­na­le într-un alt do­sar ce vi­ze­a­ză ac­ti­vi­ta­tea Re­gi­ei Au­to­no­me Ju­de­ţe­ne Dru­muri și Po­duri Con­stan­ţa. „În do­sa­rul ul­tim men­ţi­o­nat, in­cul­pa­tu­lui i s-a adus la cu­noștin­ţă ca­li­ta­tea pro­ce­sua­lă în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 309 Cod de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă“, au mai anun­ţat pro­cu­ro­rii. Po­tri­vit aces­to­ra, în pe­ri­oa­da 2011 – 2013, Con­stan­ti­nes­cu Ni­cușor-Da­ni­el, în ca­li­tă­ţi­le de preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an Con­stan­ţa și or­do­na­tor prin­ci­pal de cre­di­te, a achi­tat în mod ne­le­gal, că­tre Re­gia Au­to­no­mă Ju­de­ţe­a­nă Dru­muri și Po­duri (R.A.J.D.P.) Con­stan­ţa, su­ma to­ta­lă de 40.780.316 lei. „Ace­as­tă su­mă de bani, ce re­pre­zen­ta con­tra­va­loa­rea unor lu­crări de mo­der­ni­za­re și re­a­bi­li­ta­re a unor dru­muri ju­de­ţe­ne și de con­so­li­da­re a sis­te­mu­lui ru­ti­er, a fost achi­ta­tă de sus­pect, în ur­mă­toa­re­le împre­ju­rări: fă­ră a exis­ta vreo pro­ce­du­ră de atri­bu­i­re din­tre ce­le pre­vă­zu­te de le­ge – în ab­sen­ţa do­cu­men­te­lor jus­ti­fi­ca­ti­ve le­gal întoc­mi­te, din ca­re să re­zul­te efec­tua­rea în re­a­li­ta­te a lu­cră­ri­lor și fă­ră ca lu­cră­ri­le să fie re­cep­ţi­o­na­te de că­tre Con­si­li­ul Ju­de­ţe­an Con­stan­ţa (întru­cât aces­tea nu înde­pli­neau ce­rin­ţe­le de ca­li­ta­te – într-unul din­tre ca­zuri dru­mul era de­te­ri­o­rat în pro­por­ţie de 100%“, au mai men­ţi­o­nat pro­cu­ro­rii.

A spus că e șan­ta­jat pen­tru a-l de­nu­nța pe Li­viu Drag­nea

Cum spu­neam, Con­stan­ti­nes­cu a fost adus la se­di­ul DNA Con­stan­ţa, pen­tru a fi in­for­mat des­pre acu­za­ţi­i­le ca­re îi sunt adu­se în aces­te do­uă do­sa­re. La ieși­rea din se­di­ul DNA Con­stan­ţa, Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu a afir­mat că es­te cer­ce­tat într-un do­sar în ca­re es­te vi­za­tă fir­ma Tel Drum și că es­te șan­ta­jat pen­tru a fa­ce de­nun­ţuri împo­tri­va lui Li­viu Drag­nea. În loc să fie cer­ce­tat dom­nul Bo­de­an Andrei (n.r. – șe­ful DNA Con­stan­ţa) pen­tru re­pre­si­u­ne ne­dre­ap­tă și tor­tu­ră pen­tru tot ce mi-a fă­cut mie în do­sa­re­le pe ca­re le-a in­stru­men­tat, sunt cer­ce­tat pen­tru că a aflat că es­te cer­ce­tat ală­turi de doam­na Köve­si, la plânge­ri­le me­le, la Sec­ţia pen­tru in­ves­ti­ga­rea ma­gis­tra­ţi­lor“. Avo­ca­tul Ma­ri­us Mo­ca­nu a ex­pli­cat jur­na­liști­lor la ieși­rea din se­di­ul DNA Con­stan­ţa, că fos­tul preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an es­te cer­ce­tat în do­uă do­sa­re pe­na­le, am­be­le fi­ind dis­jun­se din­tr-un ra­port al Cur­ţii de Con­turi ce vi­zau un con­trol la Re­gia Au­to­no­mă Ju­de­ţe­a­nă de Dru­muri și Po­duri Con­stan­ţa.

Nu a dat de­cla­rații

Ma­ri­us Mo­ca­nu a pre­ci­zat că Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu a re­fu­zat să dea de­cla­ra­ţii în fa­ţa an­che­ta­to­ri­lor. „A re­fu­zat să dea de­cla­ra­ţie la acest mo­ment pro­ce­sual, apre­ci­ind că es­te ne­ce­sar să stu­di­e­ze ac­te­le afla­te la do­sa­rul cau­zei și în func­ţie de con­clu­zi­i­le la ca­re vom ajun­ge vom for­mu­la ce­reri pri­vind de­cla­ra­ţii, pri­vind ad­mi­nis­tra­rea de pro­be“, a pre­ci­zat avo­ca­tul. Mo­ca­nu a men­ţi­o­nat într-un do­sar că Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu es­te ur­mă­rit pe­nal, iar în ce­lă­lalt are ca­li­ta­tea de sus­pect. „Într-unul din­tre do­sa­re, des­pre ca­re vă spu­neam că es­te mai ve­chi, s-a pus în mișca­re ac­ţi­u­nea pe­na­lă, având ca­li­ta­tea de in­cul­pat, în cel de-al doi­lea do­sar sun­tem în fa­za în ca­re s-a dis­pus înce­pe­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le și dânsul are ca­li­ta­tea de sus­pect“, a mai spus avo­ca­tul. Între­bat da­că lui Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu i s-a ce­rut să-l de­nun­ţe pe Li­viu Drag­nea, Ma­ri­us Mo­ca­nu a răs­puns: „Nu cu­nosc des­pre exis­ten­ţa aces­tei dis­cu­ţii. Sin­gu­ra re­fe­ri­re ca­re ar pu­tea fi fă­cu­tă vi­za­vi de ace­as­tă ches­ti­u­ne es­te fap­tul că RAJDP Con­stan­ţa a plă­tit o par­te din su­me­le de bani res­pec­ti­ve la ca­re am fă­cut re­fe­ri­re că­tre o so­ci­e­ta­te Tel Drum. De aici a exis­tat o dis­cu­ţie vi­za­vi de ace­as­tă ches­ti­u­ne însă, la mo­dul con­cret, nu a fost for­mu­la­tă o acu­za­ţie ca­re să vi­ze­ze per­soa­na la ca­re aţi fă­cut re­fe­ri­re. Pro­ba­bil es­te o con­clu­zie pe ca­re a tras-o dânsul în ur­ma fap­tu­lui că se ve­hi­cu­le­a­ză nu­me­le aces­tei so­ci­e­tă­ţi. Es­te o ches­ti­u­ne de no­to­ri­e­ta­te. Nu cu­nosc amă­nun­te, de­ta­lii. Atât es­te ce­ea ce vă pot spu­ne în ace­as­tă fa­ză.

De ce es­te du­pă gra­tii

S

Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu exe­cu­tă o pe­de­ap­să de șap­te ani și pa­tru luni de închi­soa­re, du­pă con­to­pi­rea ce­lor do­uă pe­dep­se pri­mi­te, cea de cinci ani de închi­soa­re în do­sa­rul Cen­tru­lui Mi­li­tar Zo­nal și cea de cinci ani din do­sa­rul re­tro­ce­dă­ri­lor ile­ga­le de te­re­nuri. Es­te du­pă gra­tii din 29 iu­nie 2016, când a pri­mit o pe­de­ap­să de cinci ani de închi­soa­re, du­pă ce Cur­tea de Apel Con­stan­ţa l-a gă­sit vi­no­vat de abuz în ser­vi­ciu. În ca­li­ta­te de preșe­din­te al Con­si­li­u­lui Ju­de­ţe­an, el a ini­ţiat do­uă proi­ec­te de ho­tă­râre, adop­ta­te apoi de plen, prin ca­re era eva­cuat Cen­trul Mi­li­tar Zo­nal din se­di­ul pe ca­re îl ocu­pa, am­be­le fi­ind anu­la­te de in­stan­ţă. Con­stan­ti­nes­cu a su­bli­niat în mai mul­te rânduri că ho­tă­rârea a fost vo­ta­tă de con­si­li­e­rii ju­dețeni, el a pus-o în apli­ca­re, con­form le­gii. Con­si­li­e­rii nu au răs­puns în ni­ci­un fel. De ase­me­nea, instan­ţa a con­si­de­rat că el nu a asi­gu­rat o fi­nan­ţa­re co­res­pun­ză­toa­re pen­tru Cen­trul Mi­li­tar Zo­nal în pe­ri­oa­da 2009 – 2013. A mai pri­mit o con­dam­na­re de­fi­ni­ti­vă, tot de cinci ani de închi­soa­re, din par­tea Înal­tei Cur­ţi de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie, în do­sa­rul re­tro­ce­dă­ri­lor ile­ga­le de te­re­nuri din Ma­maia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.