„Afa­ce­rea Ra­fa­le“, o bom­bă po­li­ti­că în pe­ri­oa­da ale­ge­ri­lor din India

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Dez­vă­lu­i­rea fă­cu­tă de Le Mon­de pri­vind da­to­ria fis­ca­lă ște­ar­să de Fra­nța unui in­dus­triaș in­dian aso­ciat cu Das­sault, în pli­nă ne­go­ci­e­re pen­tru vânza­rea de avi­oa­ne de lup­tă Ra­fa­le, a pro­vo­cat o fur­tu­nă po­li­ti­că în India. În India, afla­tă într-o pe­ri­oa­dă elec­to­ra­lă ca­re se va ter­mi­na pe 19 mai, dez­vă­lu­i­rea din Le Mon­de a de­cla­nșat un ade­vă­rat scan­dal po­li­tic. Anil Ambani, un apro­piat al pre­mi­e­ru­lui in­dian Mo­di, a be­ne­fi­ciat în Fra­nța de o șter­ge­re a da­to­ri­ei fis­ca­le de 143,7 mi­li­oa­ne eu­ro în 2015, în mo­men­tul

în ca­re fa­bri­can­tul fran­cez Das­sault ne­go­cia vânza­rea de avi­oa­ne Ra­fa­le în India. Cel aflat în cen­trul afa­ce­rii ca­re agi­tă India de luni de zi­le es­te un pu­ter­nic in­dus­triaș in­dian, Anil Ambani, a că­rui ave­re es­te es­ti­ma­tă de re­vis­ta For­bes la 1,9 mi­liar­de do­lari (1,68 mi­liar­de eu­ro). Ambani es­te unul din prin­ci­pa­lii be­ne­fi­ciari ai aces­tei tran­za­cții de 36 de avi­oa­ne de lup­tă fran­ce­ze vându­te Indi­ei de Das­sault Avia­ti­on, și un foar­te apro­piat al pri­mu­lui mi­nis­tru Na­ren­dra Mo­di. Nu tre­ce o zi fă­ră ca opo­ziția in­dia­nă să nu-l acu­ze pe Mo­di că a avut un pro­fit din acest con­tract de 7,9 mi­liar­de eu­ro, ne­go­ciat în 2015, fa­vo­ri­zându-l pe ami­cul său Amba­di. În Fra­nța, ONG-ul an­ti­co­ru­pție Sher­pa a de­pus plânge­re în oc­tom­brie 2018 la Par­che­tul nați­o­nal fi­nan­ciar (PNF), ce­rând des­chi­de­rea unei an­che­te asu­pra sus­pi­ci­u­ni­lor de co­ru­pție și de tra­fic de in­flue­nță ca­re pla­nea­ză asu­pra aces­tei tran­za­cții. Po­tri­vit in­for­mați­i­lor Le Mon­de, Fra­nța a anu­lat o da­to­rie fis­ca­lă de 143,7 mi­li­oa­ne eu­ro, ce­ru­tă de ani de zi­le, în fa­voa­rea unei între­prin­deri fran­ce­ze apa­rți­nând gru­pu­lui Re­lian­ce Com­mu­ni­ca­ti­ons al lui Anil Ambani. Li­ti­gi­ul a fost re­glat în fe­brua­rie-oc­tom­brie 2015, chiar când India și Fra­nța ne­go­ciau vânza­rea ce­lor 36 de avi­oa­ne de lup­tă. Ale­ge­rea par­te­ne­ru­lui in­dian al lui Das­sault a fost dez­vă­lu­i­tă în oc­tom­brie 2016. Gru­pul Re­lian­ce deți­nut de Ambani nu avea ex­pe­ri­e­nță în sec­to­rul ae­ro­nau­ti­cii și mai puțin în cel al aviați­ei mi­li­ta­re. Par­ti­dul Con­gre­su­lui, în opo­ziție, nu a pi­er­dut timp și ime­diat du­pă apa­riția ar­ti­co­lu­lui din Le Mon­de a or­ga­ni­zat o con­fe­ri­nță de pre­să su­bli­ni­ind că „toți ca­re au bi­ne­cu­vânta­rea lui Mo­di pot obți­ne ce vor“.

În acest scru­tin, pre­mi­e­rul Na­ren­dra Mo­di lup­tă pen­tru a fi re­a­les în fun­cție pen­tru un al doi­lea man­dat și ast­fel de dez­vă­lu­iri ofe­ră avan­ta­je ri­va­lu­lui său, Ra­hul Gan­dhi, re­pre­zen­tant al di­nas­ti­ei po­li­ti­ce Ne­hru-Gan­dhi.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.