DES­PRE HE­MO­FI­LIE

Romania Libera - - Sănătate -

es­te o boa­lă ca­re se ma­ni­fes­tă prin sânge­rări ne­con­tro­la­te,cau­za­te de lip­sa unui fac­tor de coa­gu­la­re în sânge;

afec­te­a­ză cu pre­că­de­re băr­ba­ţi,fi­ind tran­smi­să pe ca­le ge­ne­ti­că de la ma­me;

es­te de re­gu­lă diag­nos­ti­ca­tă în pri­mii ani de via­ţă,oda­tă cu apa­ri­ţia pri­me­lor trau­me fi­zi­ce;

es­te nu­mi­tă şi „boa­la re­ga­lă“,de­oa­re­ce în sec. 19 şi 20 a fost pre­va­len­tă în fa­mi­li­i­le re­ga­le din Eu­ro­pa.Re­gi­na Vic­to­ria a Ma­rii Bri­ta­nii a fost pur­tă­toa­rea unei for­me ra­re a aces­tei bo­li,ca­re a fost apoi tran­smi­să că­tre do­uă din ce­le 5 fi­i­ce ale sa­le;

spe­ra­nța de viață a unui bol­nav de he­mo­fi­lie es­te cu până la 15 ani mai mi­că de­cât în ca­zul unei per­soa­ne să­nă­toa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.