HE­MO­FI­LIA CROSS

Romania Libera - - Sănătate -

Cu pri­le­jul Zilei In­ter­nați­o­na­le a He­mo­fi­li­ei,Aso­ciația Ro­mână de He­mo­fi­lie or­ga­ni­ze­a­ză pe 17 apri­lie ac­ţi­uni de mar­ca­re a aces­tei zi­le,prin­tre ca­re He­mo­fi­lia Cross – „Astă­zi aler­gi în lo­cul meu,mâi­ne aler­găm împreu­nă“,edi­ţia a III-a,ce se des­fă­şoa­ră în Par­cul Cen­tral al orașu­lui Bu­ziaș,ju­dețul Ti­miș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.