No­ua edi­ţie va fi în mij­lo­cul na­tu­rii

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Fes­ti­va­lul de film de scur­tme­traj ”Fil­mul de Pia­tră” ajun­ge în acest an la cea de-a do­uăs­pre­ze­cea ediție, ce adu­ce o schim­ba­re ma­jo­ră de for­mat: se va mu­ta din orașul Pia­tra Ne­a­mț și se va des­fășu­ra la Pia­tra Fântâne­le, în cam­pu­sul aso­ciați­ei Tășu­le­a­sa So­cial.

No­ua ediție va pur­ta eti­che­ta CAMP Edi­ti­on și va avea loc între 25 și 28 iu­lie 2019, în mij­lo­cul na­tu­rii. Cei cinci ju­rați ai ediți­ei din acest an sunt Ma­ri­us Olte­a­nu, Ju­dith Sta­te (re­gi­zo­rul, res­pec­tiv ac­trița prin­ci­pa­lă din fil­mu ”Mo­nștri”), scri­i­to­rul Iu­lian Tă­na­se, fo­to­gra­ful Vlad Efte­nie și do­cu­men­ta­ris­tul Char­lie Ottley (re­gi­zo­rul se­ri­ei „Wild Car­pat­hia”). Aceștia vor de­sem­na pre­mi­i­le com­pe­tiți­ei prin­ci­pa­le a fes­ti­va­lu­lui, ca­re reu­nește scur­tme­tra­je de fi­cți­u­ne, do­cu­men­ta­re, ani­mații ex­pe­ri­men­ta­le și vi­de­o­cli­puri re­a­li­za­te de au­tori din Ro­mânia și Mol­do­va. Înscri­e­ri­le pen­tru ci­neaști și vo­lun­tari sunt des­chi­se până la da­ta de 15 mai

2018. Pen­tru a fi eli­gi­bi­le, fil­me­le tre­bu­ie să ai­bă du­ra­ta ma­xi­mă de 30 de mi­nu­te și să fi fost re­a­li­za­te de că­tre ci­neaști din Ro­mânia sau Re­pu­bli­ca Mol­do­va în 2018 sau 2019. Aces­tea pot fi înscri­se prin in­ter­me­di­ul plat­for­mei Fil­mFre­e­way, re­gu­la­men­tul fi­ind dis­po­ni­bil pe www.fil­mul­de­pia­tra.ro. Pe si­te-ul fes­ti­va­lu­lui se pot înscrie și vo­lun­ta­rii dor­nici să se ală­tu­re or­ga­ni­ză­rii fes­ti­va­lu­lui.

Pro­gra­mul Fil­mul de Pia­tră, CAMP Edi­ti­on va fi dez­vă­lu­it pe pa­gi­na de Fa­ce­book a eveni­men­tu­lui. Pe lângă proi­e­cți­i­le în aer li­ber, nu vor lip­si con­cer­te­le li­ve, mas­ter­class-uri­le, wor­kshop-uri­le și întâlni­ri­le in­for­ma­le cu ju­ri­ul și in­vi­tații, dar și fo­cul de ta­bă­ră sau pro­gra­me­le or­ga­ni­za­te de gaz­da fes­ti­va­lu­lui, Tășu­le­a­sa So­cial: Școa­la de mers pe mun­te, Pă­du­rea pe­da­go­gi­că și Via Tran­sil­va­ni­ca. Fil­mul de Pia­tra a fost fon­dat de re­gi­zo­rul Andrei Dăs­că­les­cu și s-a des­fășu­rat, timp de 11 ediții, la Pia­tra Ne­a­mț. Prin­tre câști­gă­to­rii ediți­i­lor an­te­ri­oa­re se nu­mă­ră ci­neaști pre­cum Iva­na Mla­de­no­vic, Paul Mu­reșan, Andrei Tă­na­se și Ali­na Ma­no­la­che, iar fil­me­le in­clu­se în pro­gram au cir­cu­lat în fes­ti­va­luri pres­ti­gi­oa­se pre­cum ce­le de la Can­nes, Ber­lin, Ve­neția și Lo­car­no.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.