„Fi­ga­ro, Fi­ga­ro, Fi­ga­ro“, în pre­mi­e­ră la Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Pri­mă­va­ra spec­ta­co­le­lor în pre­mi­e­ră con­ti­nuă la Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii (OCC). Din 12 apri­lie, Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, prin Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii, pre­zin­tă o no­uă pre­mi­e­ră: ope­ra “Fi­ga­ro, Fi­ga­ro, Fi­ga­ro“, du­pă “Băr­bi­e­rul din Se­vil­la”, în re­gia ma­es­tru­lui Cris­tian Mi­hăi­les­cu. Spec­ta­co­lul poa­te fi vă­zut pe 19, 20 și 21 apri­lie, fi­ind o adap­ta­re du­pă una din­tre ca­po­do­pe­re­le mu­zi­cii uni­ver­sa­le scri­se de Gi­oa­chi­no Ros­sini. Așa cum i-a obișnu­it de­ja pe iu­bi­to­rii Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii, re­gi­zo­rul Cris­tian Mi­hăi­les­cu a pre­gă­tit, cu de­di­ca­re, pa­si­u­ne și per­se­ve­re­nță, un spec­ta­col ca­re pro­mi­te să îi im­pre­si­o­ne­ze și să îi in­tro­du­că pe cei mici în fas­ci­nan­ta lu­me a mu­zi­cii cla­si­ce. Ope­ra “Fi­ga­ro, Fi­ga­ro, Fi­ga­ro” es­te un spec­ta­col re­a­li­zat de o echi­pă de pro­fe­si­o­niști for­ma­tă din di­ri­jo­rii Ghe­or­ghe Ili­uță și Ale­xan­dru Ilie, sce­no­gra­fa Bog­da­na Pas­cal, co­re­gra­ful Io­nuț Pi­cin­cu, din so­liștii ti­neri ai OCC, dar și din ar­tiști con­sa­crați în do­me­ni­ul mu­zi­cii cla­si­ce pre­cum Vi­ce­nțiu Ță­ra­nu sau Ior­da­che Ba­sa­lic, so­liști ai Ope­rei Nați­o­na­le din Bu­cu­rești, cu toții aflați sub

îndru­ma­rea ma­es­tru­lui Cris­tian Mi­hăi­les­cu.

„Bi­let în aștep­ta­re”, o cam­pa­nie mar­ca OCC

Cam­pa­nia “Bi­let în aștep­ta­re”, cre­a­tă pen­tru a aju­ta co­pi­ii din me­di­i­le de­fa­vo­ri­za­te, con­ti­nuă la Ope­ra Co­mi­că pen­tru Co­pii. Fi­e­ca­re bi­let cum­pă­rat de spec­ta­to­rii ge­ne­roși es­te du­blat de că­tre in­sti­tuție, ofe­rind, ast­fel, șan­sa co­pi­i­lor in­sti­tuți­o­na­li­zați sau cu pro­ble­me de să­nă­ta­te de a vi­zi­o­na spec­ta­co­le­le pro­gra­ma­te pe par­cur­sul între­gii sta­gi­uni, spec­ta­co­le la ca­re, alt­fel, nu ar fi avut acces. Cei ca­re do­resc să fa­că o bu­cu­rie aces­tor co­pii sunt in­vi­tați să cum­pe­re „bi­le­te în aștep­ta­re” pen­tru spec­ta­co­le­le OCC, dis­po­ni­bi­le on­li­ne și la ca­sa de bi­le­te a in­sti­tuți­ei, cu doar 15 lei.

Până acum pes­te 2.500 de „bi­le­te în aștep­ta­re” au fost cum­pă­ra­te de spec­ta­to­rii OCC, ast­fel încât pes­te 5.000 de co­pii au avut oca­zia să ur­mă­re­as­că, pe ce­le trei sce­ne ale in­sti­tuți­ei, po­vești­le des­pre ca­re, poa­te, doar au ci­tit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.