Astra a câști­gat due­lul ce­nușă­re­se­lor din play-off

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ul­ti­mul meci al eta­pei, din play-off-ul Li­gii I la fot­bal, a avut loc luni se­a­ră, pe Sta­di­o­nul Mu­ni­ci­pal din Sf. Ghe­or­ghe. Sep­si OSK din lo­ca­li­ta­te și Astra Gi­ur­giu s-au an­gre­nat bi­ne în joc, ofe­rind un spec­ta­col de­cent. Astra Gi­ur­giu a fost ce­va mai no­ro­coa­să și s-a im­pus pe fi­nal, cu sco­rul de 1-0.

Pri­ma oca­zie a apa­rți­nut gaz­de­lor, gol­ghe­te­rul Tan­dia șu­tând pu­ter­nic, însă pes­te tran­sver­sa­lă, la o lan­sa­re în adânci­me.Un mi­nut mai târziu,por­ta­rul co­văs­nean Nic­zu­ly a avut o du­blă pa­ra­dă la șu­tu­ri­le ex­pe­dia­te din in­te­ri­o­rul ca­reu­lui. Astra a mai avut o ma­re oca­zie, la o fa­ză la ca­re fun­dașul cen­tral

Jo­va­no­vic a sal­vat de pe li­nia po­rții.

Sep­si OSK ar mai fi pu­tut des­chi­de sco­rul la un șut su­perb, din drop, ex­pe­diat de Kar­nit­sky de la pes­te 30 de me­tri,dar por­ta­rul La­zar a res­pins de sub tran­sver­sa­lă.

Gol iz­bă­vi­tor la o fa­ză fi­xă

În par­tea se­cun­dă,me­ci­ul nu a mai avut ace­lași ritm.Dis­pu­ta pă­rea că a in­trat pe un fă­gaș al re­mi­zei echi­ta­bi­le, dar, în mi­nu­tul 87,a apă­rut fa­za ca­re a de­cis vic­to­ria.Por­ta­rul Nic­zu­ly a ieșit ino­por­tun să bo­xe­ze la mar­gi­nea ca­reu­lui,iar al­ba­ne­zul Llu­la­ku a lo­bat spre poar­ta goa­lă. Min­gea a ri­coșat din tran­sver­sa­lă îna­poi în te­ren, De Mo­u­ra acor­dând cor­ner.A exe­cu­tat Va­li Ghe­or­ghe, a că­rui cen­tra­re a fost pre­lun­gi­tă de la pri­ma ba­ră de ace­lași Llu­la­ku,spre Ces­tor,ca­re,sin­gur,a tri­mis în poar­tă.

Ali­bec, din nou ac­ci­den­tat

Ve­de­ta Astrei, De­nis Ali­bec, a ab­sen­tat de la ace­as­tă dis­pu­tă. La un an­tre­na­ment,el s-a ci­oc­nit cu un co­leg și s-a ales cu o lo­vi­tu­ră pu­ter­ni­că la de­ge­te­le pi­ci­oa­re­lor, ca­re l-a fă­cut in­dis­po­ni­bil. Inter­nați­o­na­lul Astrei era în for­mă bu­nă du­pă go­lul mar­cat în poar­ta ce­lor de la Vi­i­to­rul Con­sta­nța, în eta­pa an­te­ri­oa­ră.

Aces­ta a fost pri­mul suc­ces pen­tru Astra în playoª,în timp ce cri­za ce­lor de la Sep­si OSK Sf. Ghe­or­ghe pa­re fă­ră fi­nal. Ele­vii lui Eu­gen Ne­a­goe au înscris doar do­uă go­luri în 2019, ni­ci­u­nul în play-oª, având un sin­gur punct acu­mu­lat în par­tea a do­ua a cam­pi­o­na­tu­lui.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.