Doi ju­că­tori cres­cu­ţi la Mi­o­veni au mar­cat pen­tru FC Argeș

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Eta­pa cu nu­mă­rul 30 din li­ga se­cun­dă la fot­bal s-a ter­mi­nat cu der­by-ul ju­de­ţu­lui Argeș, în ca­re FC Argeș a pri­mit vi­zi­ta Mi­o­veni­u­lui. Ca și în pre­ce­den­te­le do­uă due­luri, soar­ta me­ci­u­lui a fost de­ci­să pe fi­nal,vic­to­ria re­venind pen­tru a do­ua oa­ră la rând ce­lor de la Fot­bal Club Argeș. Da­că pe 1 mai 2018 Mi­o­veni­ul a câști­gat la Pi­tești prin go­lul lui Cos­min Năs­tă­sie din al cin­ci­lea mi­nut de pre­lun­gi­re, în tu­rul ac­tua­lei edi­ţii de cam­pi­o­nat vic­to­ria le-a re­venit ce­lor de la Fot­bal Club Argeș, prin­tr-un gol reușit de Io­nuţ Șer­ban în al pa­tru­lea mi­nut de pre­lun­gi­re.

Pe sta­di­o­nul din Tri­va­le, gaz­de­le au dat lo­vi­tu­ra în mi­nu­tul 90, atunci când, în ur­ma unui cor­ner, ba­lo­nul a ajuns la Pa­nait, ca­re a șu­tat din pri­ma, fă­ră șan­să

pen­tru Croi­to­ru. Oas­pe­ţii au aler­gat dis­pe­ra­ţi du­pă ega­la­re, însă tot pi­tește­nii au fost cei ca­re au mar­cat în mi­nu­te­le de pre­lun­gi­re, în ur­ma unui con­traa­tac por­nit pe dre­ap­ta de Ni­lă și fi­na­li­zat de Flo­res­cu. FC Argeș, ca­re nu are drept de pro­mo­va­re, s-a im­pus cu 2-0 și și-a con­so­li­dat lo­cul 6 pe ca­re îl ocu­pă în cla­sa­ment.

Fot­bal Club Argeș, a pa­tra vic­to­rie con­se­cu­ti­vă

Ve­ni­rea lui Augustin Eduard pe ban­ca ce­lor de la Fot­bal Club Argeș a schim­bat în bi­ne fa­ţa gru­pă­rii pi­tește­ne, ca­re a câști­gat toa­te me­ci­u­ri­le ju­ca­te cu no­ul an­tre­nor pe ban­că. Trei la rând au fost vic­to­rii cu ace­lași scor, 2-1, vic­ti­me fi­ind Ae­ros­tar, Lu­ce­a­fă­rul și FC Pe­tro­lul Ploi­ești, în timp ce me­ci­ul cu CS Mi­o­veni a fost pri­mul fă­ră gol pri­mit în man­da­tul lui Eduard.

De par­tea ce­a­lal­tă, eșe­cul su­fe­rit de echi­pa pre­gă­ti­tă de Da­ni­el Opri­ţa a pus ca­păt unei se­rii de pa­tru me­ci­uri con­se­cu­ti­ve fă­ră eșec, ul­ti­me­le trei fi­ind vic­to­rii la rând. În ur­ma aces­tui re­zul­tat, ce­le do­uă gru­pări ar­geșe­ne și-au păs­trat po­zi­ţi­i­le în cla­sa­ment, gaz­de­le apro­pi­in­du-se la trei punc­te de ocu­pan­ta lo­cu­lui 5, FC Pe­tro­lul Ploi­ești.

Go­luri mar­ca­te de mi­o­venari

Pa­nait,au­to­rul pri­mu­lui gol,es­te năs­cut la Mi­o­veni, el evo­luând și pen­tru for­mația de se­ni­ori din orașul na­tal.Sem­na­ta­rul ce­lui de-al doi­lea gol al alb-vi­o­leți­lor, Flo­res­cu,nu s-a bu­cu­rat la reuși­tă,el pe­tre­când pe­ri­oa­da de ju­ni­o­rat în orașul in­dus­tri­ei au­to­mo­bi­lis­ti­ce.

Ia­tă re­zul­ta­te­le și mar­ca­to­rii eta­pei a XXX-a: CS Pan­du­rii Lig­ni­tul Târgu Jiu – ACS FC Aca­de­mi­ca Clin­ceni 0-2 (0-1) Robert Ion (23),Va­si­le Ola­riu (52)

CS Ae­ros­tar Ba­cău – ASC Da­co-Ge­ti­ca Bu­cu­rești 2-1 (1-1)

Va­len­tin Bu­hă­cia­nu (2, 90+3) / Phi­lip­pe Nsiah (19)

CS Ba­lo­tești – CS Spor­tul Sna­gov SA 0-0

AS FC Uni­ver­si­ta­tea Cluj – ASSCS Fa­rul Con­stan­ţa 2-1 (1-0)

Cris­tian Ga­vra (3), Do­rin Go­ga (59) / Di­o­go Ro­sa­do (90+4)

FC Me­ta­lo­glo­bus Bu­cu­rești – AFC UTA Arad 3-0 (2-0)

Va­len­tin Ghe­no­vici (24), Ovi­diu He­rea (25), Clau­diu He­rea (76)

ACS Ener­ge­ti­cia­nul – AFC Ri­pen­sia Ti­mișoa­ra 2-3 (1-1)

Robert Pe­tre (45+2),Cos­min Io­ni­că (70) / Adrian Stoi­ca (32),Man­so­ur Gueye (52),Octa­vian Dră­ghici (90+4)

AFC Chin­dia Târgo­viște – ACS Po­li Ti­mișoa­ra 1-0 (1-0)

Cris­tian Cher­chez (18 – pen.)

CS Lu­ce­a­fă­rul Ora­dea – FC Pe­tro­lul Ploi­ești 3-1 (2-0)

Va­si­le Pop (25), Ga­bri­el Pa­ras­chiv (29), Ga­bri­el Pre­o­te­a­sa (78 – pen.) / Robert Mol­do­ve­a­nu (47)

ACS ASU Po­li­teh­ni­ca Ti­mișoa­ra – ACS Da­cia Uni­rea Brăi­la 4-0 (4-0)

Cris­tian Ene (22),Alin Ma­nea (24),Adrian Be­dea (28), Ale­xan­dru Che­re­cheș (36)

Fot­bal Club Argeș – CS Mi­o­veni 2-0 (0-0)

Andrei Pa­nait (90) (foto), Eduard Flo­res­cu (90+4)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.