Edi Ior­dă­nes­cu s-a im­pus pe sta­di­o­nul ca­re poar­tă nu­me­le ta­tă­lui său

Li­ga I la fot­bal a pro­gra­mat, du­mi­ni­că se­a­ră, do­uă par­ti­de, în am­be­le gru­pe va­lo­ri­ce. Der­by-ul din­tre CFR Cluj și FCSB nu a avut un dez­no­dă­mânt fa­vo­ra­bil vreu­neia, ast­fel că lup­ta pen­tru ti­tlu es­te de­par­te de a se fi încheiat.

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

CFR Cluj și FCSB au cău­tat, mai de­gra­bă, să închi­dă cu­loa­re­le spre poar­ta pro­prie. A fost 0-0, cu po­se­sie pro­cen­tual su­pe­ri­oa­ră a ar­de­le­ni­lor, ca­re au și tri­mis ba­lo­nul de do­uă ori în ba­ra po­rții roș-al­bas­tre.

CFR Cluj are 38 de punc­te, cu trei în plus față de ocu­pan­ta lo­cu­lui se­cund,FCSB.

To­tuși, o hi­bă de re­gu­la­ment se re­le­vă cu ușu­ri­nță. Da­că play-off-ul pro­pu­ne înju­mă­tăți­rea punc­te­lor adu­na­te de echi­pe în se­zo­nul re­gu­lat, fapt re­la­tiv ac­cep­tat, ia­tă că și pro­gra­mul pa­re a fi de­fec­tu­os. Un al doi­lea avan­taj ma­jor pen­tru FCSB, ca­re a ter­mi­nat pe lo­cul al doi­lea pri­ma fa­ză, es­te că va ju­ca me­ci­ul de­ci­siv, poa­te cu ti­tlul pe ma­să, pe te­ren pro­priu. În ul­ti­ma eta­pă a se­zo­nu­lui, FCSB va pri­mi re­pli­ca ad­ver­sa­rei prin­ci­pa­le, CFR Cluj, pe Are­na Nați­o­na­lă. Da­că ace­as­tă di­fe­re­nță de trei punc­te se va me­nți­ne până atunci, FCSB are ne­voie doar de vic­to­rie în me­ci­ul di­rect, pen­tru a cu­ceri cu­nu­na cu lauri.

GAZ Me­tan a bă­tut la Vo­lun­tari

Foar­te in­te­re­sant a fost și me­ci­ul de la Vo­lun­tari,un­de li­de­rul din play-out, Gaz Me­tan Me­diaș, a dis­pus de re­ve­lația FC Vo­lun­tari, cu 2-1. Ve­ne­zue­le­a­nul Ron­don a fost omul­cheie al si­bi­e­ni­lor, el dând o pa­să ide­a­lă pen­tru Caia­do, ca­re a des­chis sco­rul.Apoi Vlad a ega­lat din lo­vi­tu­ră li­be­ră, iar du­pă pau­ză Ron­don și-a re­luat fun­cția sa prin­ci­pa­lă, cea de ata­cant,mar­când go­lul de­ci­siv.

Gaz Me­tan Me­diaș nu a pi­er­dut ni­ci­un punct în play-out. Antre­no­rul oas­peți­lor, Edward Ior­dă­nes­cu, es­te fi­ul fos­tu­lui ma­re teh­ni­cian Anghel Ior­dă­nes­cu, al că­rui nu­me es­te pur­tat de sta­di­o­nul din Vo­lun­tari.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.