Vic­tor Ci­o­ba­nu scrie is­to­rie pen­tru Mol­do­va

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de lup­te pen­tru se­ni­ori, or­ga­ni­za­te la Bu­cu­rești,la Sa­la Po­li­va­len­tă ”Ioan Kun­st-Gher­mă­nes­cu”,au ajuns la fi­nal.Du­pă una­ni­ma pă­re­re a tu­tu­ror par­ti­ci­pa­nți­lor, or­ga­ni­za­rea pă­rții ro­mâne, re­pre­zen­ta­tă de că­tre Fe­de­rația Ro­mână de Lup­te,a fost ire­proșa­bi­lă.

În li­mi­te­le ca­te­go­ri­ei de greu­ta­te de 60 de ki­lo­gra­me,la gre­co-ro­ma­ne,Vic­tor Ci­o­ba­nu a reușit o per­for­ma­nță uriașă.El l-a de­pășit în fi­na­lă pe ru­sul Ser­gey Eme­lin,cel ca­re deți­nea ti­tlu­ri­le de cam­pi­on eu­ro­pe­an și mon­dial al ca­te­go­ri­ei.Ast­fel,Re­pu­bli­ca Mol­do­va a obți­nut pri­mul ti­tlu con­ti­nen­tal la gre­co-ro­ma­ne,

ni­ve­lul se­ni­o­ri­lor,din is­to­ria sa.Ci­o­ba­nu a de­mon­strat o in­te­li­ge­nță tac­ti­că ieși­tă din co­mun,el reușind pa­tru punc­te prin­tr-o ma­ne­vră ofen­si­vă abi­lă.În tim­pul re­gu­la­men­tar sco­rul a fost egal,5-5,iar la de­par­ta­ja­re cri­te­ri­ul teh­nic i-a fost de fo­los lup­tă­to­ru­lui de pes­te Prut,ca­re ast­fel a fost de­sem­nat cam­pi­on con­ti­nen­tal.Înveșmânta­t în dra­pe­lul nați­o­nal,Vic­tor Ci­o­ba­nu,le­gi­ti­mat la Di­na­mo Chiși­nău,a exe­cu­tat un re­gu­la­men­tar sa­lut mi­li­tar pen­tru ce­le­bra­rea aces­tei mari vic­to­rii.

Pu­bli­cul bu­cu­rește­an l-a încu­ra­jat fre­ne­tic pe Vic­tor Ci­o­ba­nu, aces­ta si­mțin­du-se ca aca­să în fi­na­la de la Po­li­va­len­tă. Mol­do­va a încheiat

Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne cu trei me­da­lii,câte una din fi­e­ca­re cu­loa­re. Ro­mânia, du­pă cum am de­ta­liat în ediția an­te­ri­oa­ră,a adu­nat pa­tru tro­fee la acest eveni­ment,do­uă de ar­gint și do­uă de bronz.

Tot în se­si­u­nea fi­na­lă, du­mi­ni­că se­a­ră, Raj­bek Bi­sul­ta­nov,la gre­co-ro­ma­ne 82 de ki­lo­gra­me,a câști­gat în pre­mi­e­ră un ti­tlu eu­ro­pe­an pen­tru Da­ne­mar­ca.

Ru­sia a do­mi­nat com­pe­tiția

La lup­te gre­co-ro­ma­ne,Ru­sia a reușit per­for­ma­nța de a obți­ne 10 me­da­lii,la 9 ca­te­go­rii di­fe­ri­te de con­curs. În Ru­sia,ca și în întreg spați­ul

ex-so­vi­e­tic de alt­fel, lup­te­le re­pre­zin­tă un sport ex­trem de iu­bit și de po­pu­lar,mo­tiv pen­tru ca­re ma­jo­ri­ta­tea po­di­u­mu­ri­lor aduc în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor spor­ti­vi din acest are­al. În plus, alte țări eu­ro­pe­ne au re­curs la stra­te­gia na­tu­ra­li­ză­rii spor­ti­vi­lor, cel mai apro­piat exem­plu fi­ind chiar al lui Bi­sul­ta­nov.

În cla­sa­men­tul pe punc­te, la lup­te gre­co-ro­ma­ne,pri­me­le lo­curi au fost ocu­pa­te ast­fel: Ru­sia 192 de punc­te Tur­cia 132 Azer­baid­jan 76 Ger­ma­nia 72 Ge­or­gia 71. Ace­lași cla­sa­ment, la fe­mi­nin,a ară­tat ast­fel: Ucrai­na 168 de punc­te Bul­ga­ria 112 Tur­cia 98 Azer­baid­jan 96 Ru­sia 89.

În fi­ne,dar nu în sfârșit,la lup­te li­be­re, cla­sa­men­tul eu­ro­pe­an pe echi­pe are ur­mă­toa­rea con­fi­gu­rație: Ru­sia 162 de punc­te Tur­cia 156

Azer­baid­jan 145 Ge­or­gia 104 Ucrai­na 80.

În afa­ra pre­mi­i­lor in­di­vi­dua­le, cla­sa­men­te­le enu­me­ra­te au com­pus po­di­u­mul pen­tru ti­tlu­ri­le acor­da­te echi­pe­lor.

Fe­de­rația Ro­mână de Lup­te a coo­pe­rat,pen­tru ace­as­tă or­ga­ni­za­re, cu Mi­nis­te­rul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui, Co­mi­te­tul Olim­pic și Spor­tiv Ro­mân, Fe­de­rația Inter­nați­o­na­lă de Lup­te și cu au­to­ri­tăți­le lo­ca­le bu­cu­rește­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.