Pla­je­le, pre­gă­ti­te pen­tru de­bu­tul se­zo­nu­lui es­ti­val

Au fost strânse su­te de to­ne de deșeuri și al­ge

Romania Libera - - Prima Pagina - Cris­tian Ha­gi

Cea mai ma­re par­te a su­pra­feței de pla­jă es­te cu­răța­tă, dar lu­cră­ri­le vor con­ti­nua până la sfârși­tul lu­nii. Admi­nis­trația Ba­zi­na­lă a Ape­lor Do­bro­gea – Li­to­ral spu­ne că până la da­ta de 14 apri­lie s-au efec­tuat mai mul­te lu­crări spe­ci­fi­ce de pre­gă­ti­re a pla­je­lor în ve­de­rea de­bu­tu­lui se­zo­nu­lui es­ti­val 2019.

Cea mai ma­re par­te a su­pra­feței de pla­jă es­te cu­răța­tă, dar lu­cră­ri­le vor con­ti­nua până la sfârși­tul lu­nii.

Admi­nis­trația Ba­zi­na­lă a Ape­lor Do­bro­gea – Li­to­ral spu­ne că până la da­ta de 14 apri­lie s-au efec­tuat mai mul­te lu­crări spe­ci­fi­ce de pre­gă­ti­re a pla­je­lor în ve­de­rea de­bu­tu­lui se­zo­nu­lui es­ti­val 2019. Pe tron­so­nul Con­sta­nța – Ma­maia – Nă­vo­dari, gar­du­ri­le de stuf, mon­ta­te toam­na pen­tru a pro­te­ja ni­si­pul, au fost de­mon­ta­te, fi­ind efec­tua­te în to­ta­li­ta­te lu­cră­ri­le

de igi­e­ni­za­re ma­nua­lă și ce­le de dis­cu­i­re și eco­lo­gi­za­re me­ca­ni­za­tă. Având în ve­de­re că sec­toa­re­le de pla­jă au fost pre­da­te că­tre ope­ra­to­rii de pla­jă, în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re se vor efec­tua lu­crări de întreți­ne­re a li­ni­ei țăr­mu­lui. În fun­cție de con­diți­i­le me­teo (vânt pu­ter­nic, ploi ce pot ge­ne­ra și­roiri etc.), se va in­ter­ve­ni pen­tru adu­ce­rea su­pra­fețe­lor de pla­jă la sta­rea nor­ma­lă. În aces­te zi­le se acți­o­nea­ză în zo­na Cle­o­pa­tra–Ho­tel Su­li­na, la li­nia țăr­mu­lui,un­de în ur­ma acți­u­nii va­lu­ri­lor s-a cre­at un prag cu înă­lți­mi cu­prin­se între 0,40 cm și 100 cm. S-au fo­lo­sit do­uă au­to­bas­cu­lan­te, do­uă bul­do­ex­ca­va­toa­re, un trac­tor

cu disc și un trac­tor cu uti­laj pen­tru eco­lo­gi­za­re pla­jă.

Pra­guri de un me­tru în Va­ma Ve­che

Pe tron­so­nul Agi­gea–Cos­ti­nești s-au de­mon­tat și au fost de­ga­ja­te gar­du­ri­le de stuf. Aces­tea se vor păs­tra pe Cor­do­nul Efo­rie, pen­tru că asi­gu­ră pro­te­cția DN 39. Lu­cră­ri­le de igi­e­ni­za­re ma­nua­lă și dis­cu­i­re sunt fi­na­li­za­re. În aces­te zi­le se acți­o­nea­ză pe zo­na Cor­don Efo­rie, un­de, în ur­ma acți­u­nii vântu­lui și a va­lu­ri­lor, su­pra­fața de ni­sip a su­fe­rit mo­di­fi­cări ma­jo­re.

Pe tron­so­nul Olimp–Va­ma Ve­che s-au efec­tuat lu­cră­ri­le de igi­e­ni­za­re ma­nua­lă, iar ce­le

de ni­ve­la­re au ajuns la 80%. Se in­ter­vi­ne în zo­na Va­ma Ve­che, un­de, din cau­za gra­du­lui ri­di­cat de agi­tație a ma­rii, la li­nia țăr­mu­lui s-au cre­at pra­guri cu înă­lți­mi cu­prin­se între 0,5 m și 1 m. Du­pă ni­ve­la­re, prin ac­ti­vi­tăți spe­ci­fi­ce, su­pra­fața de pla­jă va fi adu­să la sta­rea nor­ma­lă de ex­ploa­ta­re tu­ris­ti­că.

Se lu­cre­a­ză și pe pla­je­le fă­ră stă­pân

În con­for­mi­ta­te cu obli­gați­i­le con­trac­tua­le, în pe­ri­oa­da 1–15.04.2019, ABADL a pro­ce­dat la pre­da­rea sec­toa­re­lor con­trac­ta­te că­tre ope­ra­to­rii de pla­jă. Acti­vi­tăți­le de pre­gă­ti­re a sec­toa­re­lor de pla­jă

con­trac­ta­te, des­fășu­ra­te în in­ter­va­lul 18.02–15.04.2019, cât și a sec­toa­re­lor ne­con­trac­ta­te au fost con­diți­o­na­te de fe­no­me­ne­le hi­dro-me­te­o­ro­lo­gi­ce ex­tre­me ma­ni­fes­ta­te în apro­xi­ma­tiv 80% din toa­tă pe­ri­oa­da de pre­gă­ti­re. „În in­ter­va­lul 15.04–1.05.2019 se vor des­fășu­ra acti­vi­tăți­le de pre­gă­ti­re a su­pra­fețe­lor de pla­jă ne­con­trac­ta­te, pen­tru se­zo­nul es­ti­val, și se va in­ter­ve­ni la li­nia țăr­mu­lui, pe întreg li­to­ra­lul ro­mânesc aflat în ad­mi­nis­tra­re, pen­tru co­rec­ta­rea evo­luți­ei li­ni­ei țăr­mu­lui în fun­cție de fe­no­me­ne­le hi­dro-me­te­o­ro­lo­gi­ce, în spe­cial vânt și val din vânt ca­re con­duc la mo­di­fi­ca­rea aces­teia“,

a pre­ci­zat di­rec­to­rul ABADL, Hris­tu Uzun.

150 to­ne de gu­noi

De la de­bu­tul ac­ti­vi­tăți­lor de pre­gă­ti­re a pla­je­lor și până în pre­zent, ABADL a co­lec­tat de pe su­pra­fețe­le de pla­jă și a tran­spor­tat la ram­pa de gu­noi cir­ca 150 to­ne de deșeuri. În com­pa­rație,în 2018,la ace­e­ași da­tă erau co­lec­ta­te și eva­cua­te pes­te 300 to­ne de deșeuri.

În pri­vi­nța al­ge­lor, până la da­ta de 1.05.2019 es­ti­măm că se vor eva­cua de la li­nia țăr­mu­lui apro­xi­ma­tiv 300 de to­ne. Com­pa­ra­tiv, în 2018, la ace­e­ași da­tă erau strânse și eva­cua­te pes­te 1.200 to­ne de al­ge.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.