Ru­sia și Chi­na, de­ran­ja­te de he­ge­mo­nia SUA în Pa­ci­fic

Vână­toa­re sub­ma­ri­nă în lar­gul Ja­po­ni­ei, Ru­sia și Chi­na în cău­ta­rea se­cre­te­lor avi­o­nu­lui ame­ri­can F-35

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Ofi­cial nu a fost de­tec­ta­tă ni­cio ten­si­u­ne în lar­gul ape­lor Ja­po­ni­ei, dar o cur­să con­tra cro­no­me­tru s-a de­cla­nșat între ame­ri­cani, ruși și chi­ne­zi pen­tru re­cu­pe­ra­rea epa­vei unui avi­on ame­ri­can ul­tra­se­cret, în joc fi­ind su­pre­mația ae­ria­nă.

Ofi­cial nu a fost de­tec­ta­tă nici o ten­si­u­ne în lar­gul ape­lor Ja­po­ni­ei, dar o cur­să con­tra­cro­no­me­tru s-a de­cla­nșat între ame­ri­cani, ruși și chi­ne­zi pen­tru re­cu­pe­ra­rea epa­vei unui avi­on ame­ri­can ul­tra­se­cret, în joc fi­ind su­pre­mația ae­ria­nă.

Un avi­on de lup­tă F-35 A Li­ghtning II ul­tra­se­cret ca­re fă­cea par­te din Fo­rța ja­po­ne­ză de au­toa­pă­ra­re ae­ria­nă, pi­lo­tat de mai­o­rul Aki­nori Ho­so­mi, 41 de ani, a dis­pă­rut de pe ra­dar la 9 apri­lie fă­ră să fie emis vreun sem­nal de alar­mă. S-a sta­bi­lit că s-a pră­bușit în ra­za ba­zei ae­ri­e­ne din Mi­sa­wa, în ape­le ni­po­ne, du­pă ce s-au des­co­pe­rit bu­căți din acest apa­rat, SUA și Ja­po­nia pro­ce­dând ime­diat la am­ple ope­rați­uni pen­tru des­co­pe­ri­rea epa­vei, con­co­mi­tent cu im­pli­ca­rea de mij­loa­ce de cău­ta­re și sal­va­re pen­tru gă­si­rea pi­lo­tu­lui dat dis­pă­rut.

Avi­o­nul de vână­toa­re ul­tra­se­cret F-35 „in­vi­zi­bil“, de ge­ne­rația a cin­cea, de con­ce­pție ame­ri­ca­nă, fă­cea par­te din es­ca­dri­la 302 a Fo­rței ae­ri­e­ne ni­po­ne de au­toa­pă­ra­re, din­tr-un grup de pa­tru je­turi an­ga­ja­te în si­mu­la­rea de lup­te ae­ri­e­ne. Po­tri­vit mi­nis­tru­lui ni­pon al Apă­ră­rii, F-35 co­nți­ne „o ma­re can­ti­ta­te de se­cre­te ca­re tre­bu­ie pro­te­ja­te“. Es­te pri­ma pră­buși­re a unui F-35 A și pri­ma oa­ră

când un uti­li­za­tor te­rț pi­er­de un astfel de avi­on, ce­ea ce fa­ce si­tuația pre­o­cu­pan­tă pen­tru toa­te per­soa­ne­le im­pli­ca­te. Ja­po­nia, ca­re a blo­cat la sol ce­le­lal­te avi­oa­ne F-35 pe ca­re le deți­ne, re­cu­noaște gra­vi­ta­tea si­tuați­ei având în ve­de­re că pă­rți te­rțe, în spe­cial Ru­sia sau Chi­na, vor încer­ca să re­cu­pe­re­ze bu­căți din avi­on, ca și pi­lo­tul dis­pă­rut. Ce­ea ce ex­pli­că ac­ti­vi­ta­tea ne­o­bișnu­i­tă din ju­rul lo­cu­lui ac­ci­den­tu­lui, o cur­să fe­bri­lă la 1.500-3.000 de me­tri adânci­me între fo­rțe­le na­va­le ni­po­ne și oc­ci­den­ta­le de o par­te și ru­so-chi­ne­ze de altă par­te. F-35 Joint Stri­ke Fi­ghter Li­ghtning es­te un sis­tem de ar­mă ae­ria­nă mul­ti­rol, cel mai cos­ti­si­tor și mai so­fis­ti­cat exis­tent în pre­zent, cu ca­pa­ci­ta­tea de a lo­vi mai mul­te țin­te si­mul­tan, la 360 gra­de și o „in­vi­zi­bi­li­ta­te“(ste­al­th) mult îmbu­nă­tăți­tă.

În cău­ta­re au fost im­pli­ca­te im­por­tan­te mij­loa­ce – pa­tru na­ve ja­po­ne­ze ale găr­zii de coas­tă și ale US Na­vy, un sub­ma­rin, mai mul­te bom­bar­di­e­re B-52 veni­te de la ba­za ame­ri­ca­nă din Guam – în po­fi­da dez­mi­nți­rii Pen­ta­go­nu­lui, prea puțin con­vin­gă­toa­re, pa­tru­le ma­ri­ti­me P8 Po­sei­don și un avi­on spi­on U-2 S Dra­gon La­dy.

Se­cre­te­le din abis

Pen­tru Ru­sia și Chi­na, cea mai mi­că bu­ca­tă din F-35 are o im­por­ta­nță stra­te­gi­că. Și în joc es­te vi­i­to­rul su­pre­mați­ei ae­ri­e­ne. Da­că Mos­co­va și Bei­jing reușesc es­te o lo­vi­tu­ră pen­tru pu­te­rea ame­ri­ca­nă și ex­pe­rții ci­tați de re­vis­te­le de spe­cia­li­ta­te și de Bu­si­ness Insi­der ara­tă că atât Chi­na, cât și Ru­sia sunt dis­pu­se să plă­te­as­că ori­ce preț pen­tru a pu­ne mâna pe o bu­ca­tă din epa­va F-35. Ni­ci­o­da­tă ad­ver­sa­rii SUA nu au mai avut o ase­me­nea opor­tu­ni­ta­te.

Da­că ce­le do­uă pu­teri ajung să re­cu­pe­re­ze pi­e­se sen­si­bi­le ale avi­o­nu­lui F-35, ame­ri­ca­nii se tem că ele vor uti­li­za pro­ce­deul „re­tro-in­gi­ne­ri­ei“, ca­re a fost fo­lo­sit de so­vi­e­tici pen­tru co­pi­e­rea avi­o­nu­lui Con­cor­de fran­co-bri­ta­nic, ple­când de la pla­nu­ri­le fu­ra­te de spi­o­nii lor. Da­vid Cen­ci­ot­ti de la si­te-ul spe­cia­li­zat The Avia­ti­o­nist es­ti­me­a­ză că exis­tă mul­te pi­e­se ca­re ar pu­tea fi stu­dia­te pen­tru obți­ne­rea de in­for­mații in­te­re­san­te. În acest caz, da­că Ru­sia și Chi­na, ca­re me­nțin o pu­ter­ni­că pre­ze­nță na­va­lă în re­gi­u­ne, gă­sesc pri­me­le epa­va, „vi­i­to­rul pu­te­rii ae­ri­e­ne al SUA ar pu­tea fi ter­mi­nat înain­te de a înce­pe“, es­ti­me­a­ză ex­per­tul mi­li­tar Tom Moo­re.

Ce­le do­uă nați­uni lu­cre­a­ză déjà pen­tru a pro­du­ce o „ri­pos­tă“teh­no­lo­gi­că la zi la ame­ni­nța­rea pe ca­re o re­pre­zin­tă a cin­cea ge­ne­rație a avi­o­nu­lui ame­ri­can F-35, fi­ind vor­ba des­pre J-20 chi­nez și Su­hoi SU-57 rus. Mo­de­lul rus es­te în sta­diu de tes­ta­re în timp ce apa­ra­tul chi­nez su­fe­ră de in­sta­bi­li­ta­te și de o mo­to­ri­za­re sla­bă, fi­ind înlo­cu­it de apă­ra­rea chi­ne­ză, tem­po­rar, cu AL-31 Sa­turn, rus.

Acești doi con­cu­re­nți sunt de­ran­jați de he­ge­mo­nia SUA, în spe­cial în re­gi­u­nea Asia-Pa­ci­fic și pun to­tul în joc pen­tru a avea ac­ces la se­cre­te­le „in­vi­zi­bi­lu­lui“F-35 ame­ri­can, pro­dus de Loc­khe­ed Mar­tin. Și, în po­fi­da ne­gați­i­lor for­ma­le ale Pen­ta­go­nu­lui, Chi­na și Ru­sia au in­trat în răz­boi con­tra ame­ri­ca­ni­lor pen­tru a încer­ca să des­co­pe­re cel mai mic deșeu din F-35 pră­bușit. Anu­nțul dis­pa­riți­ei avi­o­nu­lui de vână­toa­re, ul­ti­mul stri­găt din do­ta­rea Ja­po­ni­ei, a avut efec­tul unei bom­be, de­cla­nșând spe­ra­nțe­le Chi­nei și ale Ru­si­ei că vor reuși să in­tre în po­se­sia unor bu­căți sau chiar pi­e­se din avi­o­nul „in­vi­zi­bil“.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.