Hel­lvig, arun­cat în brațe­le ANI

Romania Libera - - Politică -

„În oc­tom­brie 2012, SRI a tri­mis ANI o no­tă in­for­ma­ti­vă re­fe­ri­toa­re la o po­si­bi­lă sta­re de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te în ca­re s-ar fi aflat dom­nul Eduard Raul Hel­lvig (la acea vre­me mi­nis­tru al Dez­vol­tă­rii) încă din da­ta de 1 apri­lie 2004, deci asu­pra unei stări de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te pro­du­să cu 8 luni înain­te“, mai pre­ci­ze­a­ză ra­por­tul Co­mi­si­ei SRI. Par­la­men­ta­rii su­bli­nia­ză că, în ca­drul an­che­tei, în mo­men­tul în ca­re au so­li­ci­tat SRI să le pu­nă la dis­po­ziție no­ta, ea „nu s-a mai re­gă­sit în for­mat fi­zic în ca­drul SRI și a fost re­con­sti­tu­i­tă din sis­te­me­le in­for­ma­ti­ce ale in­sti­tuți­ei. “În de­cem­brie 2014, Hel­lvig a câști­gat pro­ce­sul cu ANI la ÎCCJ, ca­re a res­pins ra­por­tul in­spec­to­ri­lor de in­te­gri­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.