Ce a pro­mis Toa­der

Romania Libera - - Politică -

În ia­nua­rie, Tu­do­rel Toa­der a anu­nțat că pre­gă­tește o or­do­na­nță de ur­ge­nță pri­vind com­ple­tu­ri­le de cinci ju­de­că­tori ca­re ar ur­ma să re­des­chi­dă pro­ce­se de co­ru­pție cu sen­ti­nțe de­fi­ni­ti­ve .A in­ter­venit apoi în dis­cuție o OUG pen­tru in­tra­rea în vi­goa­re a ace­lor ar­ti­co­le din co­du­ri­le pe­na­le, mo­di­fi­ca­te anul tre­cut, ca­re au fost de­cla­ra­te con­sti­tuți­o­na­le de CCR.Cea mai im­por­tan­tă din­tre pre­ve­deri ar fi re­du­ce­rea ter­me­ne­lor de pres­cri­pție. In­tra­rea în vi­goa­re a aces­tor do­uă or­do­na­nțe l-ar fi aju­tat di­rect pe Li­viu Drag­nea în ape­lul pro­ce­su­lui în ca­re a pri­mit o con­dam­na­re de trei ani și ju­mă­ta­te cu exe­cu­ta­re și i-ar fi per­mis pres­cri­e­rea con­dam­nă­rii cu sus­pen­da­re pen­tru do­sa­rul re­fe­ren­du­mu­lui. Ni­ci­u­na din­tre or­do­na­nțe nu a fost apro­ba­tă, iar, între timp, mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui Pe­nal a fost mu­ta­tă în Par­la­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.