Nu­me im­por­tan­te ale jaz­zu­lui in­ter­na­ţi­o­nal

Con­cert avan­gar­dist

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Doi mu­zi­ci­eni ame­ri­cani, un ar­tist fran­cez și un jaz­zman ro­mân vin în apri­lie, la ARCUB, pen­tru un con­cert ca­re nu ți­ne cont de ba­ri­e­re sti­lis­ti­ce și pre­ju­de­căți. John Bet­sch la ba­te­rie, Chris Da­hlgren la con­tra­bas, Da­vid Pa­trois la vi­bra­fon și Li­viu Bu­toi la sa­xo­fon sunt John Bet­sch Quar­tet în con­cer­tul din 18 apri­lie.

Con­cer­tul fa­ce par­te din cea de-a treia sta­gi­u­ne de jazz Ar­tist in Re­si­den­ce, cu­ra­to­ria­tă de Cris­tian So­le­a­nu și or­ga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei prin ARCUB. Des­pre ace­as­ta, cu­ra­to­rul sta­gi­u­nii spu­ne: „Veți des­co­peri im­pro­vi­zația mu­zi­ca­lă, în sen­sul re­al al cu­vântu­lui,

cu ce o de­fi­nește - li­ber­ta­te în for­mă, di­na­mi­că, in­ten­si­ta­te emoți­o­na­lă. Un con­cert su­sți­nut de mu­zi­ci­eni con­sa­crați, cu o va­lo­roa­să ex­pe­ri­e­nță ar­tis­ti­că“. Pen­tru con­cer­tul John Bet­sch Quar­tet cei pa­tru ar­tiști pro­pun o mu­zi­că din­co­lo de pre­ju­de­căți și ba­ri­e­re sti­lis­ti­ce. Com­po­ziți­i­le spon­ta­ne pen­du­le­a­ză între jaz­zul mo­dal și ex­plo­rări tim­bra­le într-o ex­pe­ri­men­ta­re pro­fun­dă, ener­gi­că și in­ten­să a spați­u­lui mu­zi­cal. Iniția­to­rul proi­ec­tu­lui, unul din­tre re­pre­zen­ta­nții de mar­că ai per­cuți­ei con­tem­po­ra­ne de jazz, John Bet­sch co­la­bo­re­a­ză cu mu­zi­ci­eni ro­mâni de mai bi­ne de 15 ani. Cu Li­viu Bu­toi și Chris Da­hlgren a cântat la Ber­lin și la Fes­ti­va­lul de Jazz de la Gă­râna, în cvar­tet cu Mir­cea Ti­be­rian. Cel de-al pa­tru­lea mu­zi­cian al cvar­te­tu­lui John Bet­sch, vi­bra­fo­nis­tul fran­cez Da­vid Pa­trois, es­te cu­nos­cut pu­bli­cu­lui ro­mân din proi­ec­te­le Li­viu Bu­toi & The Fren­ch Con­nec­ti­on și prin co­la­bo­ră­ri­le cu Ni­co­las Si­mi­on și John Bet­sch în ca­drul fes­ti­va­lu­lui in­ter­nați­o­nal de la Pa­ris, ”Jaz­zy­co­lors”.

Sa­xo­fo­nist, flau­tist și com­po­zi­tor, Li­viu Bu­toi de­bu­te­a­ză în 1970 ală­turi de for­mații rock, du­pă ca­re își le­a­gă nu­me­le de jaz­zul ro­mânesc. În 1980 înce­pe să cânte cu pia­nis­tul Mir­cea Ti­be­rian, iar ze­ce ani mai târziu îl cu­noaște pe Bur­ton Gre­en, cu ca­re are o co­la­bo­ra­re de lun­gă du­ra­tă. De­sem­nat Mu­zi­cia­nul Anu­lui în 2003, Li­viu Bu­toi es­te una din­tre ce­le mai in­te­re­san­te per­so­na­li­tăți ale sce­nei jaz­zu­lui ro­mânesc. Împreu­nă cu Mir­cea Ti­be­rian, Edward Per­raud și Arnault Cu­i­si­ni­er, scoa­te unul din­tre ce­le mai no­ta­bi­le dis­curi ro­mânești de jazz, „Pă­sări”, în 2004. Par­ti­ci­pă in­tens la fes­ti­va­luri și con­cer­te de jazz din Eu­ro­pa și co­la­bo­re­a­ză cu in­stru­men­tiști de jazz din toa­tă lu­mea.

Du­pă o ca­ri­e­ră stră­lu­ci­tă în ce­ta­tea jaz­zu­lui, New York, John Bet­sch se mu­tă în Eu­ro­pa la înce­pu­tul ani­lor ’80, un­de de­vi­ne mem­bru per­ma­nent al ce­le­bru­lui cvar­tet con­dus de Ste­ve La­cy. Co­la­bo­re­a­ză in­tens, în ace­lași timp, și cu alte le­gen­de ale mu­zi­cii afro-ame­ri­ca­ne pre­cum Mal Wal­dron sau Archie Shepp. În 2017 efec­tue­a­ză tur­nee cu Ben­ny Gol­son, Don By­ron și Kirk Li­ghtsey. Arta lui John Bet­sch es­te o lec­ţie vie de is­to­rie a ba­te­ri­ei şi, to­to­da­tă, crei­o­nea­ză o vi­zi­u­ne asu­pra im­por­tan­ţei aces­tui in­stru­ment în mu­zi­ca zi­le­lor noas­tre.

La un an du­pă ce ter­mi­nă stu­di­i­le de per­cuție cla­si­că, Da­vid Pa­trois pri­mește, în 1987, o bur­să la Ber­klee School of Mu­sic din Ame­ri­ca, un­de stu­dia­ză cu le­gen­da jaz­zu­lui in­ter­nați­o­nal, Ga­ry Bur­ton. Se întoar­ce în Fra­nța, un­de câști­gă nu­me­roa­se pre­mii de jazz și înre­gis­tre­a­ză al­bum cu pro­pri­ul cvin­tet. În 2003, ple­a­că în tur­neu ală­turi de Ra­vi Col­tra­ne, Mark Tur­ner și Oli­vi­er Gat­to. Pre­dă vi­bra­fo­nul și con­du­ce mai mul­te an­sam­bluri de jazz din ca­drul Con­ser­va­to­ru­lui Re­gi­o­nal din Pa­ris.

În anii săi de for­ma­re, con­tra­ba­sis­tul ame­ri­can Chris Da­hlgren a tra­ver­sat toa­te ge­nu­ri­le mu­zi­ca­le con­tem­po­ra­ne, înce­pând cu mu­zi­ca rock, apoi cântând jazz în clu­bu­ri­le din orașul ado­les­ce­nței sa­le, Cin­cin­na­ti. La Wes­leyan Uni­ver­si­ty, stu­dia­ză com­po­zi­ţia cu per­so­na­li­tă­ţi ale mu­zi­cii con­tem­po­ra­ne, pre­cum La Mon­te Yo­ung sau Antho­ny Brax­ton, cu ca­re Da­hlgren co­la­bo­re­a­ză pen­tru mai mul­te proi­ec­te ma­te­ria­li­za­te în al­bu­me dis­co­gra­fi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.