PSD îl vrea pe Ni­co­li­cea în lo­cul lui Toa­der

Re­ma­ni­e­re la Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Con­du­ce­rea PSD a de­cis, ieri, să-i re­tra­gă spri­ji­nul po­li­tic mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, ca­re ar ur­ma să fie înlo­cu­it de de­pu­ta­tul PSD Eu­gen Ni­co­li­cea. Da­că preșe­din­te­le Io­han­nis

va re­fu­za re­ma­ni­e­rea, PSD va re­cur­ge la res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui, un­de nu es­te ne­voie de ac­cep­tul șe­fu­lui sta­tu­lui, fi­ind su­fi­ci­ent vo­tul Par­la­men­tu­lui. Vor fi înlo­cu­iți, de ase­me­nea, cei doi mi­niștri ca­re au de­cis să can­di­de­ze pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Astfel, la Mi­nis­te­rul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Ro­va­na Plumb va fi înlo­cu­i­tă de Oa­na Flo­rea, iar la Mi­nis­te­rul pen­tru Ro­mânii de Pre­tu­tin­deni, Na­ta­lia Into­te­ro va fi schim­ba­tă cu Tit Brăi­loiu.

Con­du­ce­rea PSD a de­cis, ieri, să-i re­tra­gă spri­ji­nul po­li­tic mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, ca­re ar ur­ma să fie înlo­cu­it de Eu­gen Ni­co­li­cea. Da­că preșe­din­te­le Io­han­nis va re­fu­za re­ma­ni­e­rea, PSD va re­cur­ge la res­truc­tu­ra­re, un­de nu es­te ne­voie de ac­cep­tul șe­fu­lui sta­tu­lui.

Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv Nați­o­nal al PSD a vo­tat re­tra­ge­rea spri­ji­nu­lui po­li­tic pen­tru Tu­do­rel Toa­der. Chiar și Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a vo­tat împo­tri­va mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, deși an­te­ri­or au exis­tat zvo­nuri că ea s-ar opu­ne re­ma­ni­e­rii aces­tu­ia. Înain­te de reu­ni­u­nea con­du­ce­rii PSD, Drag­nea și Dăn­ci­lă au dis­cu­tat timp de o oră, pen­tru a pre­gă­ti o po­ziție co­mu­nă. La fi­na­lul șe­di­nței, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anun­ţat că în ur­ma acu­za­ţi­ei de blo­ca­re a unor ac­te nor­ma­ti­ve s-a vo­tat de­mi­te­rea mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der. ”În ca­drul șe­di­nței s-a apro­bat de­mi­te­rea și eu sper să fie du­bla­tă și de o de­mi­sie. Voi avea o dis­cuție cu dom­nul Toa­der pen­tru a-i ce­re să de­mi­si­o­ne­ze, în așa fel încât să tri­mit cât mai re­pe­de toa­te ac­te­le ne­ce­sa­re la Pa­la­tul Co­tro­ceni”, a spus Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Vor fi înlo­cu­iți, de ase­me­nea, cei doi mi­niștri ca­re au de­cis să can­di­de­ze pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Astfel, la Mi­nis­te­rul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne Ro­va­na Plumb va fi înlo­cu­i­tă de Oa­na Flo­rea, iar la Mi­nis­te­rul pen­tru Ro­mânii de Pre­tu­tin­deni Na­ta­lia Into­te­ro va fi schim­ba­tă cu Tit Brăi­loiu.

Cum poa­te fi oco­lit Io­han­nis

Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a res­pins în șe­di­nța CEx ide­ea unei res­truc­tu­rări gu­ver­na­men­ta­le ca­re ar fi oco­lit acor­dul lui Klaus Io­han­nis pen­tru nu­mi­ri­le noi­lor mi­niștri, au re­la­tat sur­se par­ti­ci­pan­te la dis­cuție. Li­viu Drag­nea a in­sis­tat pen­tru res­truc­tu­ra­re, adi­că vot în Par­la­ment, dar pre­mi­e­rul a ce­rut să se fa­că o sim­plă re­ma­ni­e­re și pro­pu­ne­ri­le de mi­niștri să se du­că, așa cum pre­ve­de Con­sti­tuția, la preșe­din­te, pen­tru apro­ba­re.

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anu­nțat că va tri­mi­te noi­le pro­pu­neri de mi­niștri la Co­tro­ceni și îl va su­na pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. În caz de re­ma­ni­e­re, preșe­din­te­le es­te cel ca­re de­ci­de da­că ac­cep­tă sau res­pin­ge pro­pu­ne­ri­le tri­mi­se de prim-mi­nis­tru.

În schimb, li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat că, da­că preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis nu ac­cep­tă noi­le pro­pu­neri de mi­niștri, va avea loc o șe­di­nță ra­pi­dă de coa­liție. Drag­nea a spus că PSD aște­ap­tă una sau do­uă zi­le să va­dă ce fa­ce Io­han­nis, du­pă ca­re va sta­bi­li cu ALDE ca­lea de ur­mat.

Între­bat da­că ace­as­tă ca­le es­te res­truc­tu­ra­rea Gu­ver­nu­lui, Drag­nea a re­pli­cat: „Am răs­puns de­ja la ace­as­tă între­ba­re”. Ches­ti­o­nat de ce pre­mi­e­rul nu a pre­fe­rat să se me­ar­gă di­rect pe res­truc­tu­ra­re, Drag­nea a zis că Dăn­ci­lă a vrut să va­dă da­că Io­han­nis ac­cep­tă.

Mai di­rect, li­de­rul PSD Vas­lui, Du­mi­tru Bu­za­tu, a de­cla­rat, du­pă șe­din­ţa CEx, că, ”așa cum se pro­fi­le­a­ză lu­cru­ri­le”, cre­de că va fi o res­truc­tu­ra­re a Gu­ver­nu­lui, nu o re­ma­ni­e­re, astfel încât să nu fie ne­ce­sar acor­dul preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis, ci doar apro­ba­rea Par­la­men­tu­lui. În ca­zul unei res­truc­tu­rări gu­ver­na­men­ta­le, Gu­ver­nul vi­ne în Par­la­ment și ce­re vo­tul de încre­de­re, iar preșe­din­te­le nu mai are ni­cio so­luție pen­tru a blo­ca nu­mi­rea unui mi­nis­tru în Gu­vern. Res­truc­tu­ra­rea pre­su­pu­ne, însă, schim­ba­rea struc­tu­rii Exe­cu­ti­vu­lui.

Ci­ne es­te Eu­gen Ni­co­li­cea

De­ci­zia re­tra­ge­rii spri­ji­nu­lui po­li­tic pen­tru Tu­do­rel Toa­der vi­ne du­pă cri­ti­ci­le lui Drag­nea adre­sa­te lui Toa­der pri­vind re­a­li­za­rea or­do­nan­ţe­lor pen­tru mo­di­fi­ca­rea co­du­ri­lor pe­na­le și con­tes­ta­ţia în anu­la­re. Sin­gu­rul ca­re a vo­tat în fa­voa­rea lui Toa­der a fost li­de­rul PSD Vas­lui, Du­mi­tru Bu­za­tu. De alt­fel, înain­te de CEx, aces­ta spu­nea că Toa­der „e un pro­fe­sor bun, are pres­ti­giu ju­ri­dic ri­di­cat, chiar da­că ac­ti­vi­ta­tea sa nu a fost cea do­ri­tă, i se poa­te da o no­tă bu­nă”.

Cu o ac­ti­vi­ta­te de pes­te 27 de ani în po­li­ti­că, Eu­gen Ni­co­li­cea (63 de ani) - pro­pu­ne­rea PSD la con­du­ce­rea Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei - es­te unul din­tre ar­ti­za­nii mo­di­fi­că­rii le­gi­lor jus­ti­ţi­ei și ai re­vi­zu­i­rii sen­tin­ţe­lor, pre­cum și un sus­ţi­nă­tor al de­fi­ni­rii pe­ri­co­lu­lui pen­tru or­di­nea pu­bli­că.

În CV-ul lui Eu­gen Ni­co­li­cea, pos­tat pe si­te-ul Ca­me­rei De­pu­tați­lor, se pre­ci­ze­a­ză că a ab­sol­vit do­uă fa­cul­tăți, din­tre ca­re una de Drept. Po­tri­vit unei an­che­te a zia­ru­lui ”Ade­vă­rul”, din 2017, Ni­co­li­cea a ab­sol­vit Drep­tul la Uni­ver­si­ta­tea Spi­ru Ha­ret, fi­lia­la din Dro­be­ta Tur­nu Se­ve­rin, for­ma de „Învă­ţă­mânt la Dis­tan­ţă”.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.