RADET a in­trat în fa­li­ment

Ce pro­ble­me pot avea lo­cu­i­to­rii Ca­pi­ta­lei

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Ma­gis­trații de la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești au res­pins, ieri, pla­nul de re­or­ga­ni­za­re a RADET, astfel că, din mo­men­tul pro­nu­nță­rii aces­tei de­ci­zii a in­sta­nței, ope­ra­to­rul de ter­mo­fi­ca­re a in­trat în fa­li­ment.

De­ci­zia Tri­bu­na­lu­lui de in­tra­re în fa­li­ment a RADET a fost anu­nța­tă, ieri, chiar de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei. Re­pre­zen­tan­ţii Pri­mă­ri­ei su­sțin însă că si­tuația nu es­te cri­ti­că pen­tru lo­cu­i­to­rii Ca­pi­ta­lei, întru­cât ac­ti­vi­ta­tea RADET va fi pre­lua­tă de Com­pa­nia Mu­ni­ci­pa­lă Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca, re­cent înfi­i­nța­tă în su­bor­di­nea Con­si­li­u­lui Ge­ne­ral.

„Având în ve­de­re fap­tul că Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești a de­cis astă­zi in­tra­rea în fa­li­ment a RADET, Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești îi asi­gu­ră pe bu­cu­reșteni că nu vor avea de su­fe­rit de pe ur­ma aces­tei de­ci­zii, pen­tru că între­a­ga ac­ti­vi­ta­te a RADET va fi pre­lua­tă, în cel mai scurt timp, de Com­pa­nia Mu­ni­ci­pa­lă Ter­mo­e­ner­ge­ti­că“, su­sți­ne un co­mu­ni­cat tran­smis, mi­er­curi, de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei.

Po­tri­vit pri­ma­ru­lui ge­ne­ral Ga­bri­e­la Fi­rea, in­tra­rea

RADET în fa­li­ment nu va afec­ta pro­ce­sul de fur­ni­za­re a agen­tu­lui ter­mic.

„De­ci­zia de astă­zi a in­stan­ţei nu are con­se­cin­ţe asu­pra con­ti­nu­i­tă­ţii fur­ni­ză­rii agen­tu­lui ter­mic că­tre po­pu­la­ţie pen­tru că am luat din timp mă­su­ri­le ne­ce­sa­re astfel încât bu­cu­rește­nii să nu fie afec­ta­ţi. Con­cret, am pro­pus, iar Con­si­li­ul Ge­ne­ral a apro­bat re­cent, înfi­in­ţa­rea Com­pa­ni­ei Mu­ni­ci­pa­le Ter­mo­e­ner­ge­ti­că Bu­cu­rești, ca­re are ca obi­ect ex­clu­siv de ac­ti­vi­ta­te pro­du­ce­rea, dis­tri­bu­ţia, tran­spor­tul și fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce. Mai mult de­cât atât, do­resc să îi anunţ pe sa­la­ria­ţii RADET că nu vor re­sim­ţi nici

ei ace­as­tă schim­ba­re, nu se vor fa­ce dis­po­ni­bi­li­zări, ci între­gul per­so­nal an­ga­jat va fi pre­luat de no­ul ope­ra­tor“, a anu­nțat, ieri, pri­ma­rul Ga­bri­e­la Fi­rea.

Es­te de amin­tit fap­tul că, în ul­ti­me­le săp­tă­mâni, la in­tra­rea mul­tor blo­curi din Bu­cu­rești apă­ru­se­ră afișe în ca­re se su­sți­nea că RADET nu se des­fi­i­nțe­a­ză, ci se re­or­ga­ni­ze­a­ză, astfel încât lo­cu­i­to­rii Ca­pi­ta­lei tre­bu­ie să stea li­niștiți.

Ci­ne e vi­no­vat și ci­ne va fi tras la răs­pun­de­re

„Fa­li­men­tul RADET es­te in­di­so­lu­bil le­gat de schim­bă­ri­le mul­ti­ple de stra­te­gie

din par­tea PMB, ne­fi­na­li­za­te în ni­ci­u­na din­tre for­me­le pro­pu­se, dar și de re­fu­zul con­stant de a-și asu­ma răs­pun­de­rea pen­tru si­tuația gra­vă în ca­re se afla o com­pa­nie pe ca­re o coor­do­nea­ză“, con­si­de­ră so­ci­e­ta­tea de re­or­ga­ni­za­re - li­chi­da­re Si­er­ra Qua­drant.

„Su­bli­ni­em fap­tul că re­cu­noaște­rea de că­tre PMB a cre­a­nței RADET de 1,1 mi­liar­de de lei și me­nți­o­na­rea bu­ge­tu­lui PMB în pla­nul de re­or­ga­ni­za­re drept sur­să de fi­na­nța­re a aces­tei cre­a­nțe ar fi con­dus, astă­zi, la evi­ta­rea pro­nu­nță­rii fa­li­men­tu­lui“, su­bli­nia­ză un co­mu­ni­cat tran­smis de Si­er­ra Qua­drant.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.