DECLARlŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Li s-a ce­rut mi­niștri­lor ca în 45 de zi­le să pro­ce­de­ze la re­or­ga­ni­za­rea mi­nis­te­re­lor, astfel încât să fie mai pu­ţi­nă șe­fi­me în ju­de­ţe. Sunt mi­nis­te­re ca­re au șap­te, opt, no­uă di­rec­ţii ju­de­ţe­ne și dau exem­plu Mi­nis­te­rul Agri­cul­tu­rii. Un fer­mi­er tre­bu­ie să me­ar­gă la no­uă lo­ca­ţii di­fe­ri­te în reșe­din­ţa de ju­deţ. Se poa­te res­trânge nu­mă­rul de șe­fi, să me­ar­gă într-un sin­gur loc. În acest proi­ect să fie in­clu­să și des­cen­tra­li­za­rea, pen­tru că văd că s-a ui­tat de ea.“

LI­VIU DRAG­NEA, PREȘE­DIN­TE­LE PSD ȘI AL CA­ME­REI DE­PU­TAȚI­LOR

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.