Co­mi­sia SRI îl acu­ză pe Ge­or­ge Mai­or că a fă­cut po­li­ţie po­li­ti­că

Ra­port par­la­men­tar plin de dez­vă­lu­iri spec­ta­cu­loa­se

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Co­mi­sia SRI îl acu­ză pe fos­tul di­rec­tor al ser­vi­ci­u­lui, Ge­or­ge Mai­or, de să­vârși­rea unor ac­te de po­liție po­li­ti­că împo­tri­va unor po­li­ti­ci­eni, prin­tre ca­re Klaus Io­han­nis și Eduard Hel­lvig. În schimb, Mai­or ar fi in­ter­venit pen­tru sal­va­rea lui Vic­tor Pon­ta, cer­ce­tat de ANAF.

Ra­por­tul Co­mi­si­ei par­la­men­ta­re pen­tru con­tro­lul Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de In­for­mații (SRI) con­ţi­ne in­for­ma­ţii po­tri­vit că­ro­ra ser­vi­ci­ul de in­for­ma­ţii a tri­mis 71 de no­te spe­cia­le sau sim­ple că­tre Age­nția Nați­o­na­lă de In­te­gri­ta­te (ANI) ca­re vi­zau 600 de per­soa­ne, prin­tre ca­re mi­niștri, eu­ro­de­pu­ta­ţi, par­la­men­tari, chiar și se­cre­tari de pri­mă­rie. Po­tri­vit do­cu­men­tu­lui, SRI și ANI au sem­nat un pro­to­col pe 16 mar­tie 2011. Pro­to­co­lul es­te sem­nat de Ho­ria Ge­or­ges­cu din par­tea ANI (la vre­mea res­pec­ti­vă se­cre­tar ge­ne­ral al in­sti­tuți­ei) și de că­tre Du­mi­tru Co­co­ru, ad­junct al di­rec­to­ru­lui SRI. Ra­por­tul Co­mi­si­ei se nu­mește „Ra­port pri­vind fo­lo­si­rea SRI și ANI de că­tre Ge­or­ge Mai­or în sco­puri po­li­ti­ce“. Ra­por­tul a fost adop­tat cu șa­se vo­turi pen­tru și do­uă împo­tri­vă.

Po­tri­vit do­cu­men­tu­lui, oda­tă cu înce­pe­rea pro­ce­du­ri­lor de ve­ri­fi­ca­re, po­tri­vit le­gii, per­soa­na în cau­ză are drep­tul de a con­sul­ta do­sa­rul, de a ve­dea ci­ne a fă­cut se­si­za­rea, de a pre­zen­ta in­for­mații sau

do­cu­men­te pen­tru a lă­muri si­tuația. „Co­mi­sia a con­sta­tat că, în ca­zul no­te­lor pri­mi­te de la Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­mații, per­soa­na în cau­ză era în im­po­si­bi­li­ta­tea de a afla ci­ne a inițiat de­mer­sul împo­tri­va sa, aces­ta fi­ind un mod ne­tran­spa­rent de abor­da­re“, se afir­mă în ra­por­tul Co­mi­si­ei SRI.

Acți­u­ni­le lui Mai­or

„Dom­nul Ge­or­ge Mai­or a deți­nut fun­cția de di­rec­tor al Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de In­for­mații în pe­ri­oa­da oc­tom­brie 2006 - ia­nua­rie 2015. Aces­ta a încăl­cat le­gis­lația ca­re re­gle­men­te­a­ză ac­ti­vi­ta­tea in­sti­tuți­ei pe ca­re a con­dus-o și a an­ga­jat in­sti­tuția în acți­uni re­pro­ba­bi­le, ca­re au le­zat in­te­re­se­le par­ti­de­lor po­li­ti­ce, sau ale per­soa­ne­lor fi­zi­ce sau ju­ri­di­ce. Aces­te ele­men­te se cir­cum­scriu unor acți­uni de po­liție po­li­ti­că, me­ni­te să afec­te­ze grav pro­ce­se de­mo­cra­ti­ce, în be­ne­fi­ci­ul pro­priu și per­so­nal, pen­tru a obți­ne in­flue­nță po­li­ti­că ne­le­gi­ti­mă, în ve­de­rea obți­ne­rii fun­cți­ei de prim-mi­nis­tru al Ro­mâni­ei, în even­tua­li­ta­tea câști­gă­rii ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le de că­tre Vic­tor Pon­ta“, se ara­tă în ra­por­tul Co­mi­si­ei par­la­men­ta­re de con­trol a ac­ti­vi­tății SRI.

Mem­brii co­mi­si­ei au ajuns la con­clu­zia că Ge­or­ge Mai­or avea o re­lație per­so­na­lă cu Ho­ria Ge­or­ges­cu, fost se­cre­tar ge­ne­ral și, ul­te­ri­or, preșe­din­te al Age­nți­ei Nați­o­na­le de In­te­gri­ta­te (ANI), cu ca­re se întâlnea săp­tă­mânal și abor­dau „di­re­cții de co­la­bo­ra­re între in­sti­tuți­i­le con­du­se de cei doi, pre­cum și alte su­bi­ec­te cu ca­rac­ter po­li­tic, for­mal sau in­for­mal“. Par­la­men­ta­rii Co­mi­si­ei SRI au con­sta­tat că, „în ur­ma au­di­e­ri­lor, au re­zul­tat o se­rie de sus­pi­ci­uni le­ga­te de fap­tul că fos­tul di­rec­tor al SRI se in­te­re­sa de sta­di­ul anu­mi­tor do­sa­re atât din ca­drul Age­nți­ei Nați­o­na­le de In­te­gri­ta­te (ANI), cât și des­pre evo­luția unor do­sa­re afla­te pe rol în in­sta­nță, in­ter­fe­rând cu ac­ti­vi­ta­tea in­sti­tuți­ei, pre­cum și prin in­flue­nța­rea unor alți fac­tori de de­ci­zie re­fe­ri­toa­re la in­ves­ti­gații în curs de de­ru­la­re.“

Do­sa­rul lui Io­han­nis

„Dis­cuți­i­le pri­va­te din­tre Ge­or­ge Cris­tian Mai­or și Ho­ria Ge­or­ges­cu erau le­ga­te de par­la­men­tari, mi­niștri, per­soa­ne cu fun­cții de con­du­ce­re și pu­te­re de de­ci­zie în stat cu pri­vi­re la se­si­ză­ri­le înain­ta­te de SRI, ca­re să ai­bă drept con­se­ci­nță in­flue­nța­rea par­cur­su­lui po­li­tic și/sau a vi­eții pu­bli­ce“, me­nți­o­nea­ză ra­por­tul Co­mi­si­ei SRI.

Din au­di­e­ri­le de la Co­mi­sie și din da­te­le pri­mi­te de la SRI, rei­e­se că do­sa­rul de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te al lui Klaus Io­han­nis a fost de­cla­nșat pe ba­za unei adre­se a SRI. „În da­ta de 20 fe­brua­rie 2013, în zi­ua în ca­re dom­nul Klaus Wer­ner Io­han­nis s-a înscris în Par­ti­dul Nați­o­nal Li­be­ral, ace­as­tă no­tă a ple­cat de la Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­mații la Age­nția Nați­o­na­lă de In­te­gri­ta­te, ce­ea ce de­no­tă un mod de lu­cru vi­ciat, me­nit să in­flue­nțe­ze viața po­li­ti­că, de­oa­re­ce de­ci­den­tul la acest ni­vel pri­vind tran­smi­te­rea de in­for­mații că­tre ANI se re­gă­sea în per­soa­na dom­nu­lui Ge­or­ge Mai­or“, se afir­mă în ra­por­tul Co­mi­si­ei SRI. Io­han­nis a fost ad­ver­sa­rul lui Vic­tor Pon­ta în cur­sa pen­tru pre­zi­de­nția­le, iar do­sa­rul avea me­ni­rea să îl împi­e­di­ce să can­di­de­ze, dar Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție a res­pins acu­zați­i­le de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te. „Po­tri­vit de­po­ziți­i­lor, re­zul­tă fap­tul că au exis­tat mai mul­te dis­cuții di­rec­te sau te­le­fo­ni­ce des­pre acest dosar între Ho­ria Ge­or­ges­cu și Ge­or­ge Mai­or. În par­ti­cu­lar s-a fă­cut re­fe­ri­re la con­vor­bi­rea te­le­fo­ni­că între cei doi din da­ta de 19 sep­tem­brie 2014, pur­ta­tă

în rețe­aua STS cu pri­vi­re la acest dosar. Mo­men­tul coin­ci­de cu so­li­ci­ta­rea adre­sa­tă de ANI re­fe­ri­toa­re la de­van­sa­rea ter­me­nu­lui de ju­de­ca­tă în 33 de do­sa­re afla­te pe ro­lul ÎCCJ, in­clu­siv cel al preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei, Klaus Io­han­nis“, se me­nți­o­nea­ză în do­cu­ment. „În ac­ce­pți­u­nea Co­mi­si­ei exis­tă in­di­cii că Ge­or­ge Mai­or, în ca­li­ta­te de di­rec­tor al SRI, a exer­ci­tat pre­si­uni la adre­sa lui Ho­ria Ge­or­ges­cu ca aces­ta să ce­a­ră de­van­sa­rea ter­me­nu­lui de ju­de­ca­tă pen­tru ace­le do­sa­re, să di­se­mi­ne­ze în pre­să ace­as­tă in­for­mație, având ca țin­tă în spe­cial cau­za lui Klaus Io­han­nis, can­di­dat la fun­cția de preșe­din­te al Ro­mâni­ei“, mai su­sțin mem­brii Co­mi­si­ei SRI.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.