Ro­mânia vrea să ba­tă Fran­ţa la ea aca­să

Se­mi­fi­na­lă is­to­ri­că de Cu­pa FED

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

În zi­le­le de 20 și 21 apri­lie, coin­ci­dent cu Paște­le Ca­to­lic, echi­pa nați­o­na­lă fe­mi­ni­nă de te­nis a Ro­mâni­ei su­sți­ne se­mi­fi­na­la de Cu­pa FED con­tra Fra­nței. Par­ti­da va avea loc pe zgu­ră, la Ro­uen, la Kin­da­re­na.

Că­pi­ta­nul-ne­ju­că­tor, Flo­rin Se­găr­ce­a­nu (foto), es­te aju­tat în staff-ul teh­nic de că­tre an­tre­no­rul Ali­na Te­cșor-Cer­cel. Lo­tul de­pla­sat în He­xa­gon le cu­prin­de pe ur­mă­toa­re­le ju­că­toa­re: Si­mo­na Ha­lep, Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu,Iri­na Be­gu, Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu și Ra­lu­ca Ola­ru. În schimb, com­po­ne­nța Fra­nței se ba­ze­a­ză pe Ca­ro­li­ne Gar­cia, Pau­li­ne Par­men­ti­er, Ali­ze Cor­net, Kris­ti­na Mla­de­no­vic și Fi­o­na Fer­ro.

Da­că Si­mo­na Ha­lep es­te si­gu­ră de ti­tu­la­ri­za­rea la pro­ba de sim­plu, în schimb lo­cul de ra­che­tă se­cun­dă în

echi­pa Ro­mâni­ei es­te dis­pu­tat de Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu și Iri­na Be­gu. De ase­me­nea, nu se poa­te ghici, de­o­cam­da­tă, cum va ară­ta du­blul nos­tru, da­că va fi ne­voie să se dis­pu­te și acest meci ca­re, te­o­re­tic, închi­de par­ti­da. Ra­lu­ca Ola­ru can­di­de­a­ză cu șan­se re­a­le, chiar da­că acel cu­plu ca­re ne-a adus punc­tul de­ci­siv con­tra Ce­hi­ei, Be­gu-Ni­cu­les­cu, pa­re in­des­truc­ti­bil. Si­mo­na Ha­lep a adus Ro­mâni­ei do­uă punc­te la dis­pu­ta din Ce­hia, la aces­tea adău­gându-se cel de la du­blu.

Ro­mânia, în po­fi­da fap­tu­lui că joa­că în de­pla­sa­re, pa­re a fi fa­vo­ri­tă da­că ju­de­căm du­pă po­ziți­i­le în cla­sa­men­te­le in­di­vi­dua­le.

Vir­gi­nia Ru­zici es­te încre­ză­toa­re

Ce­le­bra Vir­gi­nia Ru­zici es­te încre­ză­toa­re în șan­sa fe­te­lor noas­tre de a se ca­li­fi­ca în fi­na­la Cu­pei FED. În 1973,

Ro­mânia a ju­cat o se­mi­fi­na­lă a com­pe­tiți­ei, pi­er­du­tă con­tra Afri­cii de Sud cu sco­rul de 2-1, Vir­gi­nia Ru­zici fi­ind cea mai bu­nă ju­că­toa­re ro­mână a mo­men­tu­lui. Actual­men­te, Vir­gi­nia Ru­zici es­te ma­na­ge­rul Si­mo­nei Ha­lep, ea sfă­tu­ind-o pe Si­mo­na și la ma­re­le suc­ces de pe zgu­ra pa­ri­zia­nă, anul tre­cut, când Si­mo­na Ha­lep a câști­gat Ro­land Gar­ros.

Ro­mânia și Fra­nța s-au mai întâlnit o sin­gu­ră da­tă în Cu­pa FED, an­te­ri­or, tri­co­lo­re­le im­pu­nându-se cu 3-0.

În ce­a­lal­tă se­mi­fi­na­lă a Cu­pei FED, Be­la­rus întâlnește Aus­tra­lia. Ro­mânia are o șan­să uni­că de a se ca­li­fi­ca în fi­na­la ti­tra­tei com­pe­tiții pe echi­pe,for­ma spor­ti­vă atin­să de fe­te­le noas­tre per­mițându-ne să vi­săm cu ochii des­chiși. De ase­me­nea, su­pra­fața de joc ale­a­să de fran­ce­zi, zgu­ra, es­te una pri­e­te­noa­să, școa­la ro­mâneas­că de te­nis uti­li­zând-o din plin.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.