Du­blă vic­to­rie cu Arme­nia

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

La Sa­la Po­li­va­len­tă „Con­cor­dia” din Chiaj­na a avut loc o du­blă ami­ca­lă între se­le­cți­o­na­te­le de fut­sal se­ni­ori ale Ro­mâni­ei și Arme­ni­ei. Tri­co­lo­rii s-au im­pus în pri­ma par­ti­dă cu sco­rul de 5-1,du­pă ca­re și-au adău­gat în pal­ma­res încă un suc­ces,în me­ci­ul re­va­nșă, cu sco­rul de 5-3.

Re­cent,Ro­mânia a obți­nut o vic­to­rie de ră­su­net în fața mul­ti­plei cam­pi­oa­ne mon­dia­le și eu­ro­pe­ne, Spa­nia, la Odor­heiu Se­cu­i­esc,cu 1-0. Arme­nii nu s-au ri­di­cat la ni­ve­lul nați­o­na­lei con­du­se de an­tre­no­rul Ro­bert Lu­pu,ei fi­ind abia la ni­ve­lul pri­mi­lor

pași în fot­ba­lul de sa­lă.La noi es­te mo­men­tul unui schimb de ge­ne­rații.Cu ex­ce­pția lui Mi­mi Stoi­ca,pur­tă­tor al ban­de­ro­lei de că­pi­tan,toți cei­la­lți sunt mai nou-veniți în an­tu­ra­jul nați­o­na­lei. Na­tu­ra­li­ză­ri­le lui Ique Ri­bei­ro,Fe­li­pe Oli­vei­ra și Pau­lo Fer­rei­ra s-au do­ve­dit a fi ex­trem de be­ne­fici, con­tri­buția lor la jo­cul echi­pei fi­ind sub­sta­nția­lă.

În spe­cial bra­zi­lia­nul Ique, actual­men­te le­gi­ti­mat la Car­ta­ge­na, în Spa­nia,es­te una de­o­se­bi­tă. Aces­ta a venit în Ro­mânia pe când Con­cor­dia Chiaj­na avea echi­pă de fut­sal, între timp înte­mein­du-și o fa­mi­lie pe me­le­a­guri mi­o­ri­ti­ce.

Pre­li­mi­na­rii di­fi­ci­le pen­tru Cam­pi­o­na­tul Mon­dial

Du­pă ace­as­tă acți­u­ne, ju­că­to­rii vor fi lă­sați la echi­pe­le de club pen­tru fi­na­lu­ri­le de cam­pi­o­nat, iar în lu­ni­le au­gust și sep­tem­brie vor fi din nou con­vo­cări la se­le­cți­o­na­tă. În pe­ri­oa­da 22-27 oc­tom­brie, la Pia­tra Ne­a­mț, Ro­mânia va găz­dui pri­ma eta­pă a pre­li­mi­na­ri­i­lor, a dver­sa­re fi­ind Ka­zak­hstan, Olan­da și Alba­nia. Pri­me­le do­uă cla­sa­te vor avan­sa în tu­rul de eli­tă pen­tru ocu­pa­rea unu­ia din­tre ce­le șa­se lo­curi afec­ta­te Eu­ro­pei pen­tru Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din

toam­na lui 2020. Com­pe­tiția va avea loc în Li­tua­nia.

În Ro­mânia sunt do­uă di­vi­zii nați­o­na­le, eli­ta cu 10 echi­pe, iar li­ga se­cun­dă cu 8 for­mații la start. A cre­at emu­lație, în ul­ti­ma vre­me, sis­te­mul com­pe­tiți­o­nal de­di­cat ju­ni­o­ri­lor U19, cu or­ga­ni­za­rea cam­pi­o­na­tu­lui și Cu­pei Ro­mâni­ei la ni­vel ju­venil. Cam­pi­oa­ne­le ju­dețe­ne au drep­tul, anual, de a se înscrie în Li­ga a II-a, dar pro­ble­me­le fi­nan­cia­re împi­e­di­că, de re­gu­lă, mă­ri­rea nu­mă­ru­lui de echi­pe ca­re prac­ti­că fot­ba­lul de sa­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.