Bru­xel­les, pre­gă­tit pen­tru ne­go­ci­eri co­mer­cia­le cu SUA – un acord încă înde­păr­tat

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă es­te pre­gă­ti­tă să des­chi­dă ne­go­ci­eri co­mer­cia­le „li­mi­ta­te“cu Sta­te­le Uni­te și Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă a pri­mit au­to­ri­zația de a înce­pe dis­cuți­i­le cu Was­hin­gto­nul. Co­mi­sa­rul pen­tru Co­me­rț, Ce­ci­lia Mal­mström, a de­cla­rat că în timp ce ten­si­u­ni­le co­mer­cia­le cu Was­hin­gton cu­nosc o crește­re, de­ci­zia es­te o eta­pă ese­nția­lă pen­tru „a pu­ne ca­păt unui ci­clu me­nit eșe­cu­lui, de mă­suri-con­tra­mă­suri“.

Man­da­ta­tă să ne­go­ci­e­ze în nu­me­le ce­lor 28, co­mi­sa­rul s-a ară­tat op­ti­mist și a pre­ci­zat că se pre­ve­de închei­e­rea unui acord până la 1 noi­em­brie, un op­ti­mism spul­be­rat însă de opo­ziția Fra­nței și de pră­pas­tia abi­sa­lă între ce­le do­uă blo­curi. În timp ce Was­hin­gton pre­ve­de ne­go­ci­e­rea unui acord ex­tins, Bru­xel­les do­rește prac­tic li­mi­ta­rea la do­uă obi­ec­ti­ve: eli­mi­na­rea ta­xe­lor va­ma­le asu­pra bu­nu­ri­lor in­dus­tria­le și noi dis­po­ziții asu­pra eva­luă­rii con­for­mi­tății cu sco­pul fa­ci­li­tă­rii omo­lo­gă­rii pro­du­se­lor. Ame­ri­ca­nii au fost dis­puși să ne­go­ci­e­ze încă din fe­brua­rie, dar de par­tea eu­ro­pe­a­nă a fost ne­ce­sar mai mult timp din cau­za lip­sei de una­ni­mi­ta­te. Fra­nța a vo­tat împo­tri­vă, iar Bel­gia s-a abți­nut, dar ma­jo­ri­ta­tea s-a im­pus. Ély­sée con­si­de­ră in­co­e­rent să se an­ga­je­ze o ne­go­ci­e­re cu o ța­ră ca­re a pă­ră­sit acor­dul de la Pa­ris asu­pra cli­mei. Dar opo­ziția sa es­te fă­ră efect pen­tru că în UE de­ci­zi­i­le în ma­te­rie de co­me­rț se iau cu ma­jo­ri­ta­te ca­li­fi­ca­tă. Și to­tuși, man­da­tul de ne­go­ci­e­re răs­pun­de tu­tu­ror ce­re­ri­lor fran­ce­ze și res­pec­ta­rea acor­du­lui de la Pa­ris asu­pra cli­mei es­te înscris ne­gru pe alb în man­dat și, în plus, pot fi in­tro­du­se mă­suri de pro­te­cție pen­tru une­le pro­du­se din pește. Mo­ti­va­rea vo­tu­lui fran­ce­zi­lor a fost și cel ca­len­da­ris­tic, preșe­din­te­le Ma­cron ne­do­rind să va­dă su­bi­ec­tul unui acord cu SUA re­venind pe sce­na po­li­ti­că cu șa­se săp­tă­mâni înain­tea ale­ge­ri­lor eu­ro­pe­ne. Es­te ade­vă­rat că Pa­ri­sul a mo­ti­vat că nu se poa­te ne­go­cia cu pis­to­lul la tâmplă. Or, Do­nald Trump și-a cris­pat din nou par­te­ne­rii eu­ro­peni săp­tă­mâna tre­cu­tă re­a­du­când în dis­cuție ve­chi­ul con­ten­ci­os Air­bus-Bo­eing și a ame­ni­nțat că va ta­xa cu pes­te 10 mi­li­oa­ne pro­du­se­le eu­ro­pe­ne. Ca ri­pos­tă, a fost pre­gă­ti­tă o lis­tă de pro­du­se ame­ri­ca­ne ca­re ar pu­tea fi su­pra­ta­xa­te. Da­că san­cți­u­ni­le ame­ri­ca­ne sunt sta­bi­li­te con­tra sub­venți­i­lor acor­da­te Air­bus, Uni­u­nea va răs­pun­de dar nu va pă­ră­si ma­sa ne­go­ci­e­ri­lor.

Lua­tă în par­te pen­tru evi­ta­rea de noi ta­xe asu­pra au­to­mo­bi­le­lor, de­ci­zia vi­ze­a­ză și sal­va­rea acor­du­lui po­li­tic încheiat în iu­lie între Do­nald Trump și preșe­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, Je­an-Clau­de Jun­cker.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.