Lis­ta ade­vă­ra­te­lor prețuri pen­tru asi­gu­ra­rea mași­nii

Romania Libera - - Prima Pagina - De­ni­sa Ma­rin

Re­a­li­ta­tea „din te­ren“ara­tă că ta­ri­fe­le de re­fe­ri­nță cal­cu­la­te de Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) pen­tru RCA sunt des­tul de de­par­te de ce­le plă­ti­te efec­tiv de șo­feri. Din fe­ri­ci­re, prețu­ri­le de vânza­re efec­ti­vă sunt une­ori cu mult mai mici de­cât re­fe­ri­nța.

Re­a­li­ta­tea „din te­ren“ara­tă că ta­ri­fe­le de re­fe­ri­nță cal­cu­la­te de Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) pen­tru RCA sunt des­tul de de­par­te de ce­le plă­ti­te efec­tiv de șo­feri. Din fe­ri­ci­re, prețu­ri­le de vânza­re efec­ti­vă sunt une­ori cu mult mai mici de­cât re­fe­ri­nța.

Prețu­ri­le la ca­re șo­fe­rii cum­pă­ră efec­tiv asi­gu­ra­rea sunt mult di­fe­ri­te nu doar de prețu­ri­le afișa­te de cal­cu­la­toa­re, ci și de re­fe­ri­nța anu­nța­tă de ASF. Ade­vă­ra­te­le prețuri ale RCA nu sunt nici pe de­par­te ega­le cu ce­le afișa­te de cal­cu­la­toa­re­le bro­ke­ri­lor și nici cu ta­ri­fe­le de re­fe­ri­nță anu­nța­te de că­tre ASF – ara­tă ca­pi­tal.ro.

Un șo­fer cu vârsta între 31 și 40 de ani, de exem­plu, plă­tește apro­xi­ma­tiv 445 de lei pe an da­că es­te la vo­la­nul unei mașini cu ca­pa­ci­ta­te ci­lin­dri­că între 1,4 și 1,6 li­tri, res­pec­tiv 532 de lei pe an da­că con­du­ce o mași­nă cu mo­tor între 1,8 și 2 li­tri.

Ta­ri­ful de re­fe­ri­nță anu­nțat de ASF pen­tru pe­ri­oa­da oc­tom­brie 2018–mar­tie 2019 la ace­e­ași ca­te­go­rie de șo­feri es­te de 716 lei (cu pes­te 150 de lei mai ma­re) pen­tru mași­na cu mo­tor între 1,4 și 1,6 li­tri și de 897 lei (pes­te 350 de lei) în ca­zul mo­to­ru­lui între 1,8 și 2 li­tri.

Di­fe­re­nțe­le se me­nțin și pen­tru ce­le­lal­te ca­te­go­rii de vârstă. De exem­plu, la ca­te­go­ria sub 30 de ani, prețul anu­nțat de ASF es­te de 1.049 lei la o mași­nă cu mo­tor între 1,4 li­tri și 1,6 li­tri, în timp ce prețu­ri­le la ca­re asi­gu­ra­rea s-a vândut efec­tiv au fost de apro­xi­ma­tiv 641 de lei, deci cu 400 de lei mai puțin.

De ce sunt di­fe­re­nțe

Cal­cu­le­le se ba­ze­a­ză pe ci­fre­le de vânza­re ale ce­lui mai ma­re in­ter­me­diar din asi­gu­rări, Sa­fe­ty Bro­ker, pe lu­na ia­nua­rie 2019. Am cal­cu­lat ta­ri­ful prin împă­rți­rea pri­me­lor in­ter­me­dia­te la nu­mă­rul de con­trac­te vându­te, pe fi­e­ca­re seg­ment în par­te, obți­nând astfel un ta­rif me­diu. Da­te­le au fost anua­li­za­te pen­tru a pu­tea fi com­pa­ra­te cu ta­ri­fe­le de re­fe­ri­nță anu­nța­te de ASF, adi­că po­lițe­le pe pe­ri­oa­de mai mici de un an (în ge­ne­ral, 6 luni și o lu­nă) au fost adu­se la va­loa­rea pen­tru 12 luni. Ci­fre­le de vânza­re ale Sa­fe­ty Bro­ker au re­le­va­nță ge­ne­ra­lă, în con­tex­tul în ca­re bro­ke­rul in­ter­me­dia­ză cir­ca 10% din to­ta­lul vânză­ri­lor de RCA din Ro­mânia.

De un­de apar aces­te di­fe­re­nțe între ce anu­nță ASF și ce se vin­de efec­tiv? În pri­mul rând, ASF cal­cu­le­a­ză ta­ri­fe­le la B0. Adi­că ta­ri­fe­le ASF re­flec­tă si­tuația unui șo­fer ca­re abia și-a înma­tri­cu­lat mași­na. În re­a­li­ta­te, în fun­cție de com­por­ta­men­tul lor în tra­fic, șo­fe­rii ajung să fie înca­drați într-o ca­te­go­rie de bo­nus sau ma­lus, în fun­cție de ca­re pri­mesc o re­du­ce­re sau, dim­po­tri­vă, o pe­na­li­za­re (în ca­zul în ca­re au co­mis ac­ci­den­te în pe­ri­oa­da asi­gu­ra­tă an­te­ri­or). Re­du­ce­ri­le, ca­re se apli­că la pes­te 95% din­tre șo­feri, merg și până la 50% față de ta­ri­ful stan­dard.

Ce înse­am­nă pen­tru șo­feri

În al doi­lea rând, fir­me­le de asi­gu­ra­re ca­re do­mi­nă piața RCA (adi­că Ci­ty Insu­ran­ce și Eu­roins) au avut tot tim­pul ten­di­nța de a co­ta mult sub re­fe­ri­nța pi­eței, de­oa­re­ce trăi­esc aproa­pe ex­clu­siv din vânza­rea de RCA și au ne­voie de vo­lu­me.

Ace­as­tă abor­da­re es­te bu­nă pe ter­men scurt, însă, pe ter­men lung, ara­tă că ce­le do­uă fir­me vând la prețuri ce nu le aco­pe­ră chel­tu­i­e­li­le, ce­ea ce înse­am­nă că, la un mo­ment dat, vor ajun­ge într-un de­fi­cit de ca­pi­tal. De altfel, am­be­le fir­me s-au mai aflat în si­tuația de a fi sub plan de re­dre­sa­re pen­tru că nu înde­pli­nesc cri­te­ri­i­le de sol­va­bi­li­ta­te și au pro­ble­me cu dau­ne­le, pe ca­re une­ori le plă­tesc cu întârzi­e­re, alte­ori doar pa­rțial.

Ta­ri­ful ASF evo­lue­a­ză, în prin­ci­pal, în fun­cție de va­loa­rea dau­ne­lor plă­ti­te, ce­ea ce ara­tă că o crește­re a tari- fu­lui vi­ne din crește­rea dau- na­li­tății. Ta­ri­ful de re­fe­ri­nță a cres­cut de fi­e­ca­re da­tă la ul­ti­me­le trei ra­por­tări, însă com­pa­ni­i­le ac­ti­ve în zo­na RCA nu au re­a­cți­o­nat pe mă­su­ră. Toc­mai de ace­ea pa­re că anu­nța­ta scum­pi­re a ta­ri­fe­lor, an­ti­ci­pa­tă de ul­ti­mul ra­port ASF pen­tru pe­ri­oa­da mar­tie-au­gust 2019, s-ar pu­tea să nu se întâmple.

Pro­ble­ma RCA pe o lu­nă

Mu­lți din­tre ro­mâni aleg să-și cum­pe­re RCA pe o lu­nă, con­si­de­rând că es­te vor­ba des­pre o chel­tu­ia­lă mai mi­că. Ade­vă­rul es­te că, da­că ar fi să-și cum­pe­re pen­tru a aco­peri o pe­ri­oa­dă de un an, ar chel­tui du­blu com­pa­ra­tiv cu prețul po­liței di­rect pe 12 luni.

În 2017, la in­sis­te­nța fir­me­lor de tran­sport, a fost in­tro­du­să în le­gis­lație po­si­bi­li­ta­tea ca șo­fe­rii să-și achi­ziți­o­ne­ze po­lița RCA nu doar pe se pe­ri­oa­de plu întâmpla șa­se de o luni lu­nă. de o an­te­ri­or, sau lu­nă un sau an, ci mul­ti- cum și pe niști Astă­zi, aproa­pe șo­fe­rii că nu pro­fe­sio- ape­le­a­ză de­loc la fa­ci­li­ta­tea pe ca­re au in­tro­dus-o prin le­ge (în ide­ea, con­tra­zi­să de prin­ci­pi­i­le RCA, că ve­hi­cu­lul nu tre­bu­ie asi­gu­rat da­că nu mer­ge pe șo­se­le), însă o fac din ce în ce mai des per­soa­ne­le fi­zi­ce, adi­că șo­fe­rii ne-pro­fe­si­o­niști.

Ce înse­am­nă asta, în pri­vi­nța cos­tu­ri­lor, pen­tru ce­le apro­xi­ma­tiv 250.000 de per­soa­ne cu po­lițe RCA ac­ti­ve în acest mo­ment? Po­tri­vit da­te­lor Au­to­ri­tății de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF), pri­ma me­die anua­li­za­tă pen­tru asi­gu­ră­ri­le RCA pe o lu­nă (adi­că pri­me­le plă­ti­te în fi­e­ca­re lu­nă până se împli­nesc 12 luni) es­te de do­uă ori mai ma­re de­cât pri­ma me­die pen­tru asi­gu­ră­ri­le pe un an. Altfel spus, da­că ci­ne­va își fa­ce asi­gu­ra­re în fi­e­ca­re lu­nă, mult va de­cât plă­ti până da­că de la do­uă fi­ne­le și-ar ori fi anu­lui mai luat asi­gu­ra­re pe un an. Din per­spec­ti­va unui cli­ent co­rect, ca­re are și un mi­ni­mum de cu­noști­nțe arit­me­ti­ce, es­te des­tul de clar că nu are sens să iei o po­liță pe o lu­nă da­că fo­lo­sești au­to­mo­bi­lul în mod con­stant. Vor­bim din per­spec­ti­va unui cli­ent co­rect ca­re cir­cu­lă con­stant, pen­tru că, anual, în Ro­mânia se emit pes­te 1,2 mi­li­oa­ne de po­lițe RCA la o lu­nă, însă nu­mă­rul po­lițe­lor va­li­de în ori­ce mo­ment al anu­lui nu sa­re de 250.000, ce­ea ce ara­tă că bu­nă par­te din șo­feri nu-și reînnoi­esc asi­gu­ra­rea. Chiar da­că ar fi doar acest ar­gu­ment, și ASF ar tre­bui să se gânde­as­că mai bi­ne da­că asi­gu­ra­rea pe o lu­nă chiar es­te un avan­taj pen­tru șo­feri și, mai ales, pen­tru cei cu po­si­bi­li­tăți re­du­se, așa cum se su­sți­ne la cel mai înalt ni­vel din Au­to­ri­ta­tea de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.