Con­troa­le în pi­e­ţe, înain­te de Paște și 1 Mai

Se ve­ri­fi­că mo­dul de pro­du­ce­re, de­po­zi­ta­re și tran­sport al pro­du­se­lor spe­ci­fi­ce din ace­as­tă pe­ri­oa­dă.

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Pen­tru că Paște­le și 1 Mai se apro­pie, Di­rec­ţia Sa­ni­ta­ră Ve­te­ri­na­ră și pen­tru Si­gu­ran­ţa Ali­men­te­lor Con­stan­ţa a luat mă­suri spe­ci­fi­ce de mo­ni­to­ri­za­re, su­pra­ve­ghe­re și con­trol sa­ni­tar-ve­te­ri­nar al ac­ti­vi­tă­ţi­lor de pro­du­ce­re, de­po­zi­ta­re, tran­sport și va­lo­ri­fi­ca­re a căr­nii de mi­el, ouă­lor și pro­du­se­lor din ouă, lap­te­lui și pro­du­se­lor lac­ta­te, pește­lui și pro­du­se­lor din pes­cu­it pe te­ri­to­ri­ul ju­de­ţu­lui Con­stan­ţa.

În acest sens, în pe­ri­oa­da 1 apri­lie-1 mai 2019 me­di­cii ve­te­ri­nari din ca­drul in­sti­tuți­ei efec­tue­a­ză con­troa­le și ve­ri­fi­cări ale mo­du­lui în ca­re sunt res­pec­ta­te con­di­ţi­i­le sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re în pi­e­ţe­le agroa­li­men­ta­re, uni­tă­ţi de tra­nșa­re, uni­tă­ţi de de­po­zi­ta­re și în toa­te uni­tă­ţi­le un­de se co­mer­cia­li­ze­a­ză ali­men­te de ori­gi­ne ani­ma­lă. De ase­me­nea, va fi asi­gu­ra­tă per­ma­nen­ţa la ni­ve­lul D.S.V.S.A. Con­stan­ţa, in­clu­siv în zi­le­le de sâmbă­tă și du­mi­ni­că, afișându-se pro­gra­mul de lu­cru, nu­me­le me­di­cu­lui ve­te­ri­nar res­pon­sa­bil, pre­cum și nu­mă­rul de te­le­fon la ca­re

con­su­ma­to­rii pot se­si­za ori­ce as­pect pri­vind ne­re­gu­li în do­me­ni­ul si­gu­ran­ţei ali­men­te­lor, res­pec­tiv 0786/577.007. În toa­te pi­e­ţe­le agroa­li­men­ta­re ad­mi­nis­tra­ţia pi­e­ţe­lor va asi­gu­ra con­di­ţii op­ti­me pen­tru de­po­zi­ta­rea și va­lo­ri­fi­ca­rea căr­nii de mi­el/ied, a pro­du­se­lor lac­ta­te și ouă­lor pro­veni­te de la pro­du­că­to­rii par­ti­cu­lari, D.S.V.S.A. Con­stan­ţa asi­gu­rând per­so­nal sa­ni­tar-ve­te­ri­nar spe­cia­li­zat pen­tru asi­gu­ra­rea unui ni­vel ri­di­cat de si­gu­ran­ţă ali­men­ta­ră și pro­tec­ţie a ce­tă­ţe­ni­lor. Au­to­ri­tă­ţi­le sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re au anu­nțat și ca­re tre­bu­ie să fie con­diți­i­le de co­mer­cia­li­za­re.

Cum se sa­cri­fi­că mi­eii

Sa­cri­fi­ca­rea mi­ei­lor și ie­zi­lor se re­a­li­ze­a­ză în uni­tă­ţi de aba­to­ri­za­re au­to­ri­za­te sa­ni­tar-ve­te­ri­nar pen­tru schim­buri in­tra­co­mu­ni­ta­re pen­tru sa­cri­fi­ca­rea ovi­ne­lor, pu­bli­ca­te pe si­te-ul A.N.S.V.S.A. În aba­toa­re­le sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re au­to­ri­za­te per­so­na­lul sa­ni­tar-ve­te­ri­nar de spe­cia­li­ta­te va ad­mi­te la tăi­e­re doar ani­ma­le­le să­nă­toa­se pro­veni­te din ex­ploa­ta­ţii co­mer­cia­le și gos­po­dă­ri­i­le po­pu­la­ţi­ei, înso­ţi­te de do­cu­men­te ca­re să ates­te sta­rea de să­nă­ta­te a aces­to­ra. Mar­ca de să­nă­ta­te, de for­mă ova­lă, va fi apli­ca­tă pe car­ca­se­le de mi­el/ied nu­mai du­pă exa­mi­na­rea post-mor­tem de că­tre me­di­cul ve­te­ri­nar ca­re asi­gu­ră su­pra­ve­ghe­rea sa­ni­tar-ve­te­ri­na­ră a aba­to­ru­lui. Car­ca­se­le re­zul­ta­te din aba­to­ri­za­re pot fi co­mer­cia­li­za­te în pi­e­ţe­le agroa­li­men­ta­re nu­mai da­că sunt înso­ţie de cer­ti­fi­ca­te de să­nă­ta­te pu­bli­că ve­te­ri­na­ră și tran­spor­ta­te cu mij­loa­ce au­to au­to­ri­za­te sa­ni­tar-ve­te­ri­nar, pi­e­ţe ca­re tre­bu­ie să de­ţi­nă spa­ţii spe­cial ame­na­ja­te pen­tru de­po­zi­ta­rea și co­mer­cia­li­za­rea car­ca­se­lor de mi­ei/ie­zi sub un re­gim ter­mic ca­re să nu le mo­di­fi­ce ca­rac­te­ris­ti­ci­le or­ga­no­lep­ti­ce, fi­zi­co-chi­mi­ce și mi­cro­bi­o­lo­gi­ce, ofe­ri­te spre vânza­re di­rect că­tre con­su­ma­to­rul fi­nal.

Re­gu­li pen­tru pro­du­că­to­rii de lap­te

Mi­cii pro­du­că­tori ca­re co­mer­cia­li­ze­a­ză lap­te și brânze­turi în pi­e­ţe­le agroa­li­men­ta­re și târguri sunt înre­gis­tra­ţi sa­ni­tar-ve­te­ri­nar. Acești pro­du­că­tori tre­bu­ie să de­ţi­nă fișa de să­nă­ta­te a ani­ma­le­lor, ca­re să ates­te că lap­te­le crud și pro­du­se­le din lap­te ob­ţi­nu­te pro­vin de la ani­ma­le să­nă­toa­se, ca­re nu su­fe­ră de bo­li ce pot fi tran­smi­se la om prin in­ter­me­di­ul lap­te­lui, pre­cum și car­ne­te de să­nă­ta­te sau fișe de să­nă­ta­te ale per­soa­ne­lor ce ma­ni­pu­le­a­ză aces­te pro­du­se și ca­re să ates­te că nu su­fe­ră de bo­li in­fec­to­con­ta­gi­oa­se. Brânze­tu­ri­le des­ti­na­te co­mer­cia­li­ză­rii vor fi ex­pu­se la vânza­re în spa­ţii spe­cial ame­na­ja­te din ca­drul pi­e­ţe­lor agroa­li­men­ta­re și târgu­ri­lor, în vi­tri­ne spe­cial des­ti­na­te aces­tui scop, în tă­vi ușor de cu­ră­ţat și igi­e­ni­zat. Co­mer­cia­li­za­rea brânze­tu­ri­lor de la mi­cii pro­du­că­tori se re­a­li­ze­a­ză în am­ba­la­je de uni­că fo­lo­sin­ţă cu­ra­te, iar tra­sa­bi­li­ta­tea aces­tor pro­du­se ali­men­ta­re va fi asi­gu­ra­tă prin uti­li­za­rea unor me­to­de de iden­ti­fi­ca­re/eti­che­ta­re în ca­re se vor fa­ce men­ţi­uni re­fe­ri­toa­re la de­nu­mi­rea pro­du­su­lui, nu­me­le pro­du­că­to­ru­lui, lo­cul pro­du­ce­rii și da­ta ob­ţi­ne­rii prin afișa­rea în mo­men­tul ex­pu­ne­rii la vânza­re și pe toa­tă pe­ri­oa­da co­mer­cia­li­ză­rii pro­du­se­lor a aces­tor in­for­ma­ţii pe tă­bli­ţe sau pa­no­uri apli­ca­te în drep­tul fi­e­că­rui pro­dus co­mer­cia­li­zat, fie prin apli­ca­rea pe am­ba­la­jul de tran­sport a unor eti­che­te ade­zi­ve.

Tran­spor­tul ouă­lor, nu­mai în au­to­ve­hi­cu­le spe­cia­li­za­te

Pro­du­că­to­rii și co­mer­cian­ţii ca­re va­lo­ri­fi­că ouă pen­tru con­sum uman, fer­me­le pro­du­că­toa­re și cen­tre­le de am­ba­la­re ouă, tre­bu­ie să fie au­to­ri­za­te/înre­gis­tra­te sa­ni­tar-ve­te­ri­nar con­form le­gis­la­ţi­ei sa­ni­ta­re ve­te­ri­na­re în vi­goa­re. Tran­spor­tul ouă­lor să se efec­tue­ze nu­mai în mij­loa­ce au­to au­to­ri­za­te sa­ni­tar-ve­te­ri­nar, iar pe între­a­ga pe­ri­oa­dă de de­po­zi­ta­re și co­mer­cia­li­za­re să fie asi­gu­ra­te tem­pe­ra­tu­ra și igi­e­na co­res­pun­ză­toa­re. Ouă­le sunt mar­ca­te cu co­dul pro­du­că­to­ru­lui și pro­vin din cen­tre de am­ba­la­re ouă au­to­ri­za­te în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le pri­vind stan­dar­de­le de co­mer­cia­li­za­re apli­ca­bi­le ouă­lor. Exa­me­nul ovos­co­pic es­te efec­tuat de că­tre per­so­na­lul ve­te­ri­nar din ca­drul cir­cum­scrip­ţi­i­lor sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re și pen­tru si­gu­ran­ţa ali­men­te­lor ofi­cia­le pen­tru ouă­le va­lo­ri­fi­ca­te de că­tre pro­du­că­to­rii par­ti­cu­lari în pi­e­ţe­le agroa­li­men­ta­re și târguri. Ouă­le cu coa­ja cră­pa­tă sau lo­vi­tă sunt re­tra­se de la co­mer­cia­li­za­re și sunt di­ri­ja­te că­tre o uni­ta­te de neu­tra­li­za­re sau pre­lu­cra­re teh­ni­că. Co­mer­cia­li­za­rea pește­lui și a pro­du­se­lor din pes­cu­it se re­a­li­ze­a­ză nu­mai în spa­ţii și lo­curi spe­cial ame­na­ja­te. Ghe­a­ţa uti­li­za­tă pen­tru men­ţi­ne­rea tem­pe­ra­tu­rii pește­lui proas­păt va fi în can­ti­ta­te su­fi­ci­en­tă și ob­ţi­nu­tă nu­mai din apă po­ta­bi­lă. Tra­sa­bi­li­ta­tea aces­tor pro­du­se ali­men­ta­re va fi asi­gu­ra­tă prin eti­che­te și alte do­cu­men­te înso­ţi­toa­re chiar da­că pește­le pro­vi­ne din ac­va­cul­tu­ră sau din pes­cu­it. Se vor co­mer­cia­li­za doar pește și pro­du­se­le din pes­cu­it cu ca­rac­te­re or­ga­no­lep­ti­ce ne­mo­di­fi­ca­te și ca­re nu sunt in­fes­ta­te cu pa­ra­zi­ţi vi­zi­bi­li.

Co­zo­na­cul, nu­mai cu do­cu­men­te

Co­zo­naci, pră­ji­turi, pro­du­se de pa­ni­fi­ca­ţie, le­gu­me de se­zon etc. se pot co­mer­cia­li­za doar în spa­ţii ame­na­ja­te și înre­gis­tra­te sau au­to­ri­za­te sa­ni­tar-ve­te­ri­nar, sub con­tro­lul per­so­na­lu­lui de spe­cia­li­ta­te. Me­di­cii ve­te­ri­nari ofi­cia­li ca­re asi­gu­ră su­pra­ve­ghe­rea sa­ni­ta­ră ve­te­ri­na­ră a pi­e­ţe­lor agroa­li­men­ta­re în ca­re pro­du­că­to­rii par­ti­cu­lari ex­pun spre vânza­re pro­du­se sau ali­men­te de ori­gi­ne ani­ma­lă vor in­ter­zi­ce co­mer­cia­li­za­rea pro­du­se­lor ca­re nu sunt înso­ţi­te de do­cu­men­te ca­re să ates­te pro­veni­en­ţa și a ali­men­te­lor ca­re în ur­ma con­tro­lu­lui sa­ni­tar-ve­te­ri­nar au fost de­cla­ra­te ne­co­res­pun­ză­toa­re. „Se in­ter­zi­ce co­mer­cia­li­za­rea pro­du­se­lor și ali­men­te­lor de ori­gi­ne ani­ma­lă și no­na­ni­ma­lă în spații im­pro­vi­za­te, ne­su­pu­se con­tro­lu­lui sa­ni­tar-ve­te­ri­nar, sau în sis­tem de vânza­re stra­dal, în ca­re nu sunt asi­gu­ra­te o tem­pe­ra­tu­ră și o sta­re de igi­e­nă co­res­pun­ză­toa­re”, au pre­ci­zat re­pre­zen­ta­nții di­re­cți­ei sa­ni­tar-ve­te­ri­na­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.