Ce fa­cem cu căl­du­ra și cu apa cal­dă în Bu­cu­rești

Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești a de­cis in­tra­rea în fa­li­ment a Re­gi­ei Au­to­no­me de Dis­tri­bu­ţie a Ener­gi­ei Ter­mi­ce (Ra­det). Cel pu­ţin 607 blo­curi și imo­bi­le din Ca­pi­ta­lă erau afec­ta­te de ava­rii la re­ţe­aua de ter­mo­fi­ca­re la fi­na­lul săp­tă­mânii tre­cu­te.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Pri­ma­rul ge­ne­ral Ga­bri­e­la Fi­rea îi asi­gu­ră pe ce­tă­ţe­nii Ca­pi­ta­lei că vor avea în con­ti­nua­re apă cal­dă și căl­du­ră la pa­ra­me­tri op­ti­ma­li. Ea afir­mă că de­ci­zia in­stan­ţei, de in­tra­re în fa­li­ment a Ra­det, “nu are con­se­cin­ţe asu­pra con­ti­nu­i­tă­ţii fur­ni­ză­rii agen­tu­lui ter­mic că­tre po­pu­la­ţie”, pen­tru că a luat din timp “mă­su­ri­le ne­ce­sa­re, astfel încât bu­cu­rește­nii să nu fie afec­ta­ţi”.

Fi­rea a pro­pus, iar Con­si­li­ul Ge­ne­ral a apro­bat înfi­in­ţa­rea Com­pa­ni­ei Mu­ni­ci­pa­le Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca Bu­cu­rești, ca­re are ca obi­ect ex­clu­siv de ac­ti­vi­ta­te pro­du­ce­rea, dis­tri­bu­ţia, tran­spor­tul și fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce.

Mu­ni­ci­pa­li­ta­tea re­a­min­tește că a înce­put, în ac­tua­lul man­dat, pri­me­le in­ves­ti­ţii ma­jo­re în re­ţe­aua de ter­mo­fi­ca­re a orașu­lui, du­pă o pe­ri­oa­dă de pes­te șap­te ani „mar­ca­tă de lip­sa ori­că­ror in­ves­ti­ţii sau lu­crări în sis­tem. (…) Es­te vor­ba des­pre o re­ţea ca­re și-a de­pășit de pes­te do­uă ori du­ra­ta de via­ţă, 80% din ace­as­ta fi­ind ve­che de pes­te 50 de ani“.

În acest timp, apar ava­rii la re­ţe­aua pri­ma­ră, ca­re au de­ter­mi­nat opri­rea încăl­zi­rii, dar și a fur­ni­ză­rii apei cal­de. Es­te vor­ba cel pu­ţin des­pre 88 de blo­curi și imo­bi­le din Sec­to­rul 2, 158 din Sec­to­rul 3, 126 din Sec­to­rul 4 și 235 din Sec­to­rul 6.

Dar Eco­no­mi­ca.net sus­ţi­ne că pro­ble­ma es­te că Pri­mă­ria tre­bu­ie să plă­te­as­că până pe 8 mai o par­te din sub­ven­ţia la ener­gia ter­mi­că, adi­că 150 de mi­li­oa­ne de lei. Da­că nu o fa­ce, nu va mai pu­tea fur­ni­za apă cal­dă bu­cu­rește­ni­lor.

Tot ce însem­na Ra­det re­vi­ne la Pri­mă­rie

De­ci­zia Tri­bu­na­lu­lui Bu­cu­rești nu es­te de­fi­ni­ti­vă. Ghe­or­ghe Pi­pe­rea (Ro­min­solv), ad­mi­nis­tra­to­rul in­sol­ven­ţei Ra­det, spu­ne că are “o ce­re­re de sus­pen­da­re pro­vi­zo­rie a ho­tă­rârii de tre­ce­re la fa­li­ment ca­re ar tre­bui să se ju­de­ce mar­ţi (n.r.: 23 apri­lie). Nu vre­au să an­ti­ci­pez, nu știu ce se va întâmpla. Cu ex­cep­ţia ca­zu­lui în ca­re se ad­mi­te ce­re­rea ace­as­ta, ce­ea ce ar însem­na că ne întoar­ce la si­tua­ţia de di­nain­te de de­ci­zia de fa­li­ment, aces­ta, fa­li­men­tul, înse­am­nă înce­ta­rea ac­ti­vi­tă­ţii”.

Mai con­cret, ce re­pre­zin­tă ace­as­ta? “Tran­sfe­rul tu­tu­ror con­trac­te­lor, ser­vi­ci­u­lui pu­blic ș.a.m.d. îna­poi la Pri­mă­rie”, a spus Pi­pe­rea pen­tru RL, dar și fap­tul că “cei ca­re și-au do­rit cu atât de mul­tă ar­doa­re fa­li­men­tul – cre­di­to­rii ma­jo­ri­tari – nu mai pri­mesc 5% din va­loa­re și po­si­bi­li­ta­tea re­eșa­lo­nă­rii res­tu­lui de da­to­rie, ci doar 1% din su­ma res­pec­ti­vă, și ace­as­ta du­pă doi-trei ani de zi­le de fa­li­ment”.

Exis­tă do­uă so­ci­e­tă­ţi, Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca și Ener­ge­ti­ca, în curs de con­sti­tu­i­re, ca­re ar ur­ma să preia ac­ti­vi­tă­ţi­le Ra­det, res­pec­tiv Elcen. În ia­nua­rie se ve­hi­cu­la ide­ea pre­luă­rii în Ener­ge­ti­ca de­o­po­tri­vă a Ra­det și a Elcen. “Din câte știu eu, pro­ce­du­ri­le de con­sti­tu­i­re a aces­tor so­ci­e­tă­ţi sunt de­blo­ca­te și săp­tă­mâni­le vi­i­toa­re ar tre­bui să se pu­nă la punct, dar ace­as­ta es­te în com­pe­ten­ţa Pri­mă­ri­ei și aștep­tăm să se re­zol­ve lu­cru­ri­le”, a spus ex­per­tul în in­sol­ven­ţă.

Acti­ve­le via­bi­le de la Ra­det vor tre­ce la Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca? “Nu sunt ac­ti­ve via­bi­le, es­te doar ser­vi­ci­ul pu­blic de ener­gie ter­mi­că și sunt con­trac­te­le cu aso­cia­ţi­i­le de pro­pri­e­tari”, spu­ne Ghe­or­ghe Pi­pe­rea, adău­gând că, “în rest, nu exis­tă ac­ti­ve, sunt foar­te pu­ţi­ne, aco­pe­ră doar 1% din ma­sa cre­da­lă. Toa­tă re­ţe­aua de con­duc­te, cu tot cu ser­vi­ci­ul pu­blic, tre­ce îna­poi la Pri­mă­rie, ca­re fa­ce ce­ea ce cre­de de cu­vi­in­ţă. Le dă în con­ce­si­u­ne la Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca sau altce­va”.

„Dar ace­as­ta nu mai e de com­pe­ten­ţa mea, pen­tru că nu mai exis­tă re­or­ga­ni­za­re ju­di­cia­ră, es­te fa­li­ment. Da­că ră­mâne în fa­li­ment, ca­te­go­ric nu o să mă ocup. De­o­cam­da­tă însă ju­de­că­to­rul ne-a nu­mit li­chi­da­tor pro­vi­zo­riu și ne-a dat niște sar­cini ur­gen­te și ex­trem de greu de re­zol­vat”, in­for­me­a­ză Pi­pe­rea.

Ca­re sunt aces­te sar­cini? „În 10 zi­le tre­bu­ie să fac ce­ea ce ar fi tre­bu­it să fa­cem con­form pla­nu­lui de re­or­ga­ni­za­re, adi­că să pre­dăm bu­si­ness-ul la Pri­mă­rie”, ex­pli­că spe­cia­lis­tul.

„Es­te ce­ea ce și-au do­rit cei de la Elcen, ca­re ar fi tre­bu­it, în afa­ră de ce­ea ce pă­ţe­am noi, prin re­or­ga­ni­za­re, să pri­me­as­că plă­ţi­le pen­tru fac­tu­ri­le cu­ren­te, ca­re în pre­zent înse­am­nă cam 60 de mi­li­oa­ne de lei, dar și con­ven­ţia ace­ea de pla­tă în avans, pe ca­re o sem­na­se an de an, prin in­ter­me­di­ul de­mer­su­ri­lor noas­tre, Pri­mă­ria”, spu­ne Ghe­or­ghe Pi­pe­rea.

„Su­ma ace­ea, ca­re es­te un­de­va la 400 de mi­li­oa­ne de lei, evi­dent, nu se mai înca­se­a­ză. Dar ști­ţi cum e pro­ver­bul ace­la: «Ai gri­jă ce-ţi do­rești, că s-ar pu­tea să se întâmple!». O su­mă de 400–600 de mi­li­oa­ne de lei pur și sim­plu a fost arun­ca­tă pe fe­re­as­tră, prin fap­tul că s-a vo­tat pen­tru fa­li­ment”, a spus pen­tru RL Pi­pe­rea.

O ma­re de­za­mă­gi­re

Mir­cea Coșea, ana­list eco­no­mic, spu­ne că e o ma­re de­za­mă­gi­re pen­tru el, “pen­tru că pro­ble­ma Ra­det e ve­che. Cei ca­re con­duc Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, ca­re apar pe la te­le­vi­zor și vor­besc des­pre spec­ta­co­le gran­di­oa­se, nu se ocu­pă de pro­ble­me­le vi­ta­le ale Bu­cu­rești­u­lui. Asta e o pro­ble­mă vi­ta­lă, ca­re tre­bu­ia să fie re­zol­va­tă stra­te­gic și co­nști­ent”.

De­si­gur, spu­ne Coșea, tre­bu­ie gă­si­tă o for­mă prin ca­re Ca­pi­ta­la să nu su­fe­re de la o astfel de pro­ble­mă, “pen­tru că Ra­det s-ar pu­tea să nici nu mai fie via­bi­lă ca struc­tu­ră, or­ga­ni­za­re, tip de încăl­zi­re”.

Da, dar au­to­ri­ta­tea lo­ca­lă do­rește să tre­a­că obi­ec­tul de ac­ti­vi­ta­te pe o altă so­ci­e­ta­te, nu­mi­tă Ter­mo­e­ner­ge­ti­ca. “Tre­ce­ri­le aces­tea din­tr-o par­te într-alta nu re­zol­vă ni­mic. Sis­te­mul tre­bu­ie să fie înlo­cu­it. Bu­cu­rești­ul nu mai poa­te să me­ar­gă pe sis­te­mul aces­ta ca­re e con­ce­put acum vreo 80 de ani”, spu­ne ex­per­tul.

„Es­te ti­pul de uti­li­ta­te pen­tru ce­ea ce se nu­mește orașul-dor­mi­tor, pe ca­re l-au in­ven­tat so­vi­e­ti­cii, ca să ţi­nă sub con­trol po­pu­la­ţia. Închi­de­rea căl­du­rii și toa­te re­gu­li­le pe ca­re le fă­cu­se Ce­aușes­cu, cu ore de căl­du­ră etc., es­te o for­mă de con­trol”, afir­mă Mir­cea Coșea, ca­re stă într-un cvar­tal de blo­curi de pe Bd. Ti­mișoa­ra, vi­za­vi de Re­gi­men­tul de Gar­dă, un­de ori­ce pas înain­te vor să fa­că lo­ca­ta­rii se iz­bește de ce­ci­ta­tea și imo­bi­lis­mul au­to­ri­tă­ţii lo­ca­le.

„A gă­si o altă for­mă (n.r.: de or­ga­ni­za­re a ter­mo­fi­că­rii) ce­re timp și bani. Tre­bu­ia înce­put de mult, e o in­ves­ti­ţie ma­re, sunt mii de ki­lo­me­tri de con­duc­te ca­re cra­pă tot tim­pul. E un con­sum ma­re de ener­gie pen­tru că uti­la­jul es­te ve­chi”, a ex­pli­cat în con­ti­nua­re Coșea.

Încă de acum doi sau trei ani „Ro­mânia li­be­ră“a aflat că în fi­e­ca­re oră, în Bu­cu­rești, se scur­ge în pă­mânt o to­nă de apă din re­ţe­aua Ra­det de ţe­vi înve­chi­te și spar­te. Ex­per­tul în ener­ge­ti­că Tu­dor Po­pes­cu a de­cla­rat re­cent că între timp can­ti­ta­tea de apă pi­er­du­tă a cres­cut.

„Nu e de­loc întâmplă­tor că s-a tot încer­cat să se edi­fi­ce un sis­tem cu cen­tra­le pro­prii, cen­tra­le de bloc, de cvar­tal. N-a reușit nici asta. Acum, văd că, din mo­ti­ve de eco­lo­gie, se gândesc să nu mai per­mi­tă nici așa ce­va”, spu­ne ex­per­tul, ca­re e pro­fe­sor uni­ver­si­tar de eco­no­mie.

„Cli­ma es­te și ea foar­te schim­bă­toa­re. Nu ne aștep­tam să fie cli­mă tro­pi­ca­lă în Bu­cu­rești pes­te un an sau doi”, glo­se­a­ză iro­nic Mir­cea Coșea.

„Din punc­tul meu de ve­de­re, es­te o ches­ti­u­ne blo­ca­tă. Si­gur că se va re­zol­va cum­va. Va tre­ce din­tr-o par­te-ntr-alta, se va tot da dru­mul la căl­du­ră an de an, pe im­pro­vi­za­ţii și pe niște gă­sel­ni­ţe, dar e o do­va­dă cla­ră că ad­mi­nis­tra­ţia Bu­cu­rești­u­lui nu func­ţi­o­nea­ză și nu pri­vește spre re­zol­va­rea de fond a pro­ble­me­lor”, a spus Coșea.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.