Re­ţea de spă­la­re de bani ili­ci­ţi, pro­veni­ţi din Ru­sia

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Deut­sche Bank se află sub an­che­tă pen­tru ro­lul ju­cat în cel mai ma­re scan­dal ban­car din Eu­ro­pa, ce im­pli­că ban­ca da­ne­ză Dan­ske și alte bănci din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Le­to­nia, Esto­nia și Ci­pru, pri­vind spă­la­rea ba­ni­lor ili­ciți pro­veniți din Ru­sia.

Po­tri­vit unui ra­port in­tern con­fi­de­nțial la ca­re a avut ac­ces pu­bli­cația bri­ta­ni­că, Deut­sche Bank ad­mi­te că exis­tă un risc cres­cut ca au­to­ri­tăți­le fi­nan­cia­re ame­ri­ca­ne și bri­ta­ni­ce să ia mă­suri dis­ci­pli­na­re împo­tri­va sa ca ur­ma­re a scan­da­lu­lui de spă­la­re de bani ce a adus dau­ne „măr­cii sa­le mon­dia­le“. Sunt po­si­bi­le scă­de­rea va­lo­rii sa­le de piață și pi­er­de­rea încre­de­rii in­ves­ti­to­ri­lor. Ra­por­tul in­tern pre­ci­ze­a­ză că Deut­sche Bank a pus or­di­ne în afa­ce­ri­le sa­le și a înce­tat să fa­că tran­za­cții cu ce­le do­uă bănci afla­te în cen­trul aces­tui scan­dal, Mol­din­dcon­bank din Re­pu­bli­ca Mol­do­va și Tras­ta Ko­mer­cban­ka din Le­to­nia.

Deut­sche Bank se află în di­fi­cul­ta­te, con­frun­tându-se cu amen­zi și po­si­bi­le ur­mă­riri în jus­tiție ale „ca­dre­lor sa­le su­pe­ri­oa­re“din cau­za ro­lu­lui avut în vas­ta ope­rați­u­ne nu­mi­tă „Glo­bal Laun­dro­mat“, pro­gram ru­sesc de spă­la­re a pes­te 20 mi­liar­de do­lari. Infrac­tori ruși având le­gă­turi cu Krem­li­nul și cu KGB-ul au re­curs la acest me­ca­nism, între anii 2010 și 2014, pen­tru a-și tran­sfe­ra

ba­nii în sis­te­mul fi­nan­ciar oc­ci­den­tal. Sur­se apro­pia­te an­che­tei evo­că o su­mă de 80 mi­liar­de do­lari. The Guar­dian su­bli­nia­ză că ba­nii erau spă­lați prin rețe­aua ban­ca­ră co­res­pon­den­tă a Deut­sche Bank, per­mițând efec­tiv plăți­lor ru­sești să ia dru­mul spre SUA. Ban­ca a ig­no­rat to­tal es­cro­che­ria până când The Guar­dian și Age­nția de Lup­tă împo­tri­va Cri­mei Orga­ni­za­te și Co­ru­pți­ei au dez­vă­lu­it po­ves­tea – ara­tă ra­por­tul in­tern. Infor­mația a per­mis Deut­sche Bank să lan­se­ze an­che­te glo­ba­le. Cei doi an­che­ta­tori in­terni, Phi­lip­pe Vol­lot și Hin­ri­ch Vol­cker, au iden­ti­fi­cat „nu­me­roa­se en­ti­tăți de risc înalt“: 1.244 în SUA, 329 în Ma­rea Bri­ta­nie și 950 în Ger­ma­nia. Aces­te en­ti­tăți au re­a­li­zat cir­ca 700.000 de tran­za­cții im­pli­când 62 mi­li­oa­ne li­re ster­li­ne în Re­ga­tul Unit, 47 mi­li­oa­ne do­lari în SUA și 55 mi­li­oa­ne eu­ro în Ger­ma­nia. În ca­drul pro­pri­ei an­che­te, Deut­sche Bank a tri­mis 140 de „ra­poar­te de ac­ti­vi­ta­te sus­pec­tă“(po­te­nția­le tran­za­cții de spă­la­re de bani) au­to­ri­tăți­lor de la Lon­dra, Was­hin­gton și din alte țări.

Afa­ce­rea es­te o no­uă lo­vi­tu­ră pen­tru ban­ca ger­ma­nă și in­ter­vi­ne în timp ce po­liția a efec­tuat des­cin­deri la car­ti­e­rul său ge­ne­ral din Fran­kfurt în le­gă­tu­ră cu an­che­ta „Pa­na­ma Pa­pers“, iar cur­su­ri­le băn­cii sunt în că­de­re li­be­ră. În noi­em­brie anul tre­cut, pro­cu­ro­rii ger­mani au acu­zat doi an­ga­jați ai Deut­sche Bank că au aju­tat cli­e­nți să spe­le bani prin in­ter­me­di­ul unor so­ci­e­tăți o¬sho­re. DB es­te sub su­pra­ve­ghe­re și la Was­hin­gton. În ul­ti­mii ani, ban­ca a avut o se­rie de in­ci­den­te cu au­to­ri­tăți inter­nați­o­na­le de re­gle­men­ta­re fi­nan­cia­ră și între 2011 și 2018 a plă­tit amen­zi de 14,5 mi­liar­de do­lari având în co­mun ace­e­ași afa­ce­re în ca­re ru­ble­le au fost con­ver­ti­te în do­lari pen­tru cli­e­nți ruși, prin tran­za­cții fal­se, de că­tre fi­lia­la Deut­sche din Mos­co­va.

O me­ga­ban­că?

Ne­go­ci­e­ri­le pri­vind fu­zi­u­nea din­tre Deut­sche Bank, pri­ma ban­că ger­ma­nă, și Com­mer­zbank, con­cu­ren­ta sa, au tre­cut la vi­te­ză su­pe­ri­oa­ră, sem­na­le­a­ză ex­pe­rții în pre­sa de spe­cia­li­ta­te. Du­pă luni de zvo­nuri și spe­cu­lații, în mar­tie, pa­tro­nii ce­lor do­uă bănci, Chris­tian Se­wig (Deut­sche Bank) și Mar­tin Zi­el­ke (Com­mer­zbank), au avut între­ve­deri pen­tru ta­to­na­rea te­re­nu­lui, în pre­zent dez­ba­te­ri­le fi­ind în pli­nă des­fășu­ra­re. Însă „ma­ria­jul“din­tre prin­ci­pa­le­le do­uă bănci pri­va­te ger­ma­ne es­te de­par­te de a fi apro­bat în una­ni­mi­ta­te. Obi­ec­ti­vul aces­tei ope­rați­uni spec­ta­cu­loa­se es­te cre­a­rea unui gi­gant nați­o­nal ca­pa­bil să re­zis­te mai bi­ne tur­bu­le­nțe­lor fi­nan­cia­re. Cri­za din 2008 a fra­gi­li­zat con­si­de­ra­bil am­be­le bănci. Fu­zi­u­nea es­te su­sți­nu­tă de mi­nis­trul so­cial-de­mo­crat de Fi­na­nțe, Olaf Scholz, și de se­cre­ta­rul de stat, Jorg Ku­ki­er, ca­re con­si­de­ră că ar sta­bi­li­za Deut­sche Bank și ar întări ce­le do­uă in­sti­tuții în ca­zul unei noi cri­ze, în timp ce di­fe­ri­te ra­poar­te anu­nță o ne­tă înce­ti­ni­re a crește­rii în Ger­ma­nia. Da­că proi­ec­tul se va fi­na­li­za, no­ua me­ga­ban­că va avea 32 mi­li­oa­ne de cli­e­nți (între­prin­deri și par­ti­cu­lari) și un bi­la­nț de aproa­pe 1.800 mi­liar­de eu­ro.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.