Ro­mânia și per­for­man­ţa din Cu­pa FED

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Aces­te rânduri sunt scri­se du­pă pri­ma zi a par­ti­dei din se­mi­fi­na­le­le Cu­pei FED la te­nis fe­mi­nin, Ro­mânia – Fra­nța, când sco­rul ge­ne­ral era egal, 1-1. Ter­me­ne­le de pre­da­re a ma­te­ria­le­lor, im­pli­cit pen­tru apa­riția ediți­ei ti­pă­ri­te, nu au fost, din pă­ca­te, con­gruen­te cu pro­gra­mul de la Ro­uen, așa că în zia­rul de mâi­ne vom re­ve­ni cu de­ta­lii pe larg. Acum, au­to­rul se măr­gi­nește doar la a adu­ce în fața sti­mați­lor ci­ti­tori câte­va ches­ti­uni spe­cia­le.

Si­mo­na Ha­lep a des­chis par­ti­da cu o „exe­cuție su­ma­ră” în fața Kris­ti­nei Mla­de­no­vic. Sco­rul dis­pu­tei, 6-3, 6-1, es­te con­clu­dent pen­tru di­fe­re­nța de fo­rță și de for­mă.Prin­ci­pa­lul atu al Si­mo­nei în acest meci, pe lângă va­ri­e­ta­tea lo­vi­tu­ri­lor și adap­ta­rea la zgu­ra len­tă din sa­la de la Ro­uen,a fost con­sta­nța în evo­luție.

Ro­mânia mar­ca pri­mul punct al întâlni­rii,fapt ca­re

însă nu a acți­o­nat și asu­pra mo­ra­lu­lui ce­lei de-a do­ua ju­că­toa­re a noas­tră, Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu.

Ea a evo­luat cris­pat, pi­er­zând con­cen­tra­rea în mo­men­te­le-cheie. Me­ci­ul ei a înce­put cu do­mi­na­rea au­to­ri­ta­ră a Ca­ro­li­nei Gar­cia, pri­ma ra­che­tă fran­ce­ză.Mi­ha­lea a avut un re­vi­ri­ment în pri­mul set,apro­pi­in­du-se la 4-3, dar ero­ri­le ne­fo­rța­te au tră­dat-o,isto­ria re­pe­tându-se în se­tul al doi­lea.

Așa că Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu a pi­er­dut cu un si­me­tric 6-3, 6-3, tran­sfe­rând pre­si­u­nea din nou pe ume­rii Si­mo­nei Ha­lep. Du­pă pri­ma zi era ega­li­ta­te, 1-1.

Emil Boc, șef de ga­le­rie

Su­por­te­rii ro­mâni au do­mi­nat clar due­lul ga­le­ri­i­lor. În jur de 1.500 de ro­mâni, veniți din ța­ră sau sta­bi­liți în străi­nă­ta­te, au cre­at o at­mos­fe­ră su­per­bă pen­tru ju­că­toa­re­le noas­tre. Emil Boc, fos­tul pre­mi­er al Ro­mâni­ei, ac­tual­men­te pri­ma­rul mu­ni­ci­pi­u­lui Cluj-Na­po­ca, a fost unul din­tre cei mai vo­ca­li su­sți­nă­tori ai fe­te­lor noas­tre.

Echi­pa noas­tră a pri­mit și o su­sți­ne­re ab­so­lut spe­cia­lă. Ju­că­toa­re­le au ur­mă­rit un me­saj vi­deo de încu­ra­ja­re din par­tea sol­dați­lor ro­mâni din al­că­tu­i­rea Ba­ta­li­o­nu­lui 300 Pro­te­cția Fo­rței “Sfântul Andrei” din Afga­nis­tan, ca­re se află din ia­nua­rie în Afga­nis­tan, la Kan­da­har, pen­tru o mi­si­u­ne de șa­se luni. Sol­dații ro­mâni sunt mari ama­tori de sport și spe­ră că Si­mo­na Ha­lep și com­pa­nia să le adu­că un ca­dou fru­mos, ca­li­fi­ca­rea în fi­na­la Cu­pei FED. Ba­ta­li­o­nul 300 Pro­te­cția Fo­rței “Sfântul Andrei” es­te for­mat din apro­xi­ma­tiv 500 de sol­dați, prin­tre ca­re și 60 de mi­li­tari de la Re­gi­men­tul 307 Infan­te­rie Ma­ri­nă. Pen­tru ei, pre­ze­nța în te­a­trul de ope­rați­uni din Afga­nis­tan es­te o pre­mi­e­ră!

To­to­da­tă,fi­e­ca­re ju­că­toa­re ro­mâncă a pri­mit din par­tea mi­li­ta­ri­lor ro­mâni câte un tri­cou de ar­ma­tă per­so­na­li­zat.

Mo­ti­ve­le ex­pu­se mai sus au fo­rțat și ale­ge­rea ti­tlu­lui aces­tui ma­te­rial. Par­ti­da su­sți­nu­tă la Ro­uen es­te a unei între­gi nați­uni.

Au­to­rul aces­tor rânduri își mai per­mi­te și să adu­că în ate­nție un pro­nos­tic pro­priu, pu­bli­cat în ur­mă cu cinci ani, când a afir­mat că atunci când ju­că­toa­re­le noas­tre de te­nis vor ajun­ge la ma­tu­ri­ta­te spor­ti­vă Ro­mânia poa­te să lup­te pen­tru câști­ga­rea Cu­pei FED.

Vom re­ve­ni cu con­clu­zi­i­le dis­pu­tei!

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.