Ru­le­tă ru­se­as­că cu de­pen­den­ţii de dro­guri într-un spi­tal bu­cu­rește­an

Romania Libera - - Prima Pagina - Eu­gen Pă­trașcu

La Spi­ta­lul „Sfântul Ste­lian“pen­tru tra­ta­rea de­pen­den­ţi­lor de dro­guri, zil­nic, ori­ca­re din­tre pa­ci­en­ţii in­ter­na­ţi sau din­tre an­ga­ja­ţi poa­te fi vic­ti­ma ca­pri­ci­i­lor de mo­ment ale ma­na­ge­ru­lui Te­o­do­ra Ci­o­lom­pea, ca­re apli­că le­gea bu­nu­lui plac pen­tru a aco­peri

in­ves­ti­ţi­i­le fa­li­men­ta­re: de la obli­ga­rea pa­ci­en­ţi­lor asi­gu­ra­ţi să-şi plă­te­as­că in­ter­na­rea până la ame­nin­ţări şi dez­bi­na­rea cor­pu­lui me­di­cal. În tot acest timp, pa­ci­en­ţii fil­me­a­ză gânda­cii ca­re col­căie pe ho­luri, de­pen­den­ţii de dro­guri pri­mesc doar tra­ta­men­tul de sub­sti­tu­ţie, fă­ră in­ter­ven­ţia psi­ho­lo­gi­lor, iar la por­ţi­le spi­ta­lu­lui fa­mi­li­i­le ce­lor in­ter­na­ţi se roa­gă pen­tru o mi­nu­ne. Mai mul­te sur­se au de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că nu se ţi­ne cont de ca­li­ta­tea ac­tu­lui me­di­cal, se cer doar hârtii jus­ti­fi­ca­ti­ve.

Fos­tul spi­tal al stu­den­ţi­lor din Re­gie, ca­re a fost re­or­ga­ni­zat în 2003 în Cen­trul de Eva­lua­re și Tra­ta­ment al To­xi­co­de­pen­den­ţe­lor pen­tru Ti­neri “Sf. Ste­lian”, a de­venit un in­cu­ba­tor de ex­pe­ri­en­ţe ma­na­ge­ria­le no­ci­ve atât pen­tru pa­ci­en­ţi, cât și pen­tru per­so­na­lul uni­tă­ţii sa­ni­ta­re.

Deși Ro­mânia are în pre­zent doar do­uă spi­ta­le spe­cia­li­za­te pen­tru tra­ta­rea de­pen­den­ţi­lor de dro­guri,Spi­ta­lul “Sf.Ste­lian” din Ca­pi­ta­lă es­te dus încet,dar si­gur spre fa­li­ment din cau­za ma­na­ge­men­tu­lui de­fec­tu­os. Cu toa­te că ar fi tre­bu­it să întoar­că pe dru­mul cel bun des­ti­ne­le a su­te de ti­neri ca­re au pro­ble­me cu adic­ţia,de trei ani de zi­le dr.Te­o­do­ra Ci­o­lom­pea a pre­luat con­du­ce­rea uni­tă­ţii sa­ni­ta­re, apli­când o stra­te­gie ma­na­ge­ria­lă în ca­re bi­ne­le pa­ci­en­tu­lui es­te la coa­da lis­tei cu pri­o­ri­tă­ţi. Sur­se ano­ni­me au de­cla­rat în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru “Ro­mânia li­be­ră” că spi­ta­lul es­te con­dus dic­ta­to­rial, fi­ind cer­ce­tat re­cent de re­pre­zen­tan­ţii DSP și ai Avo­ca­tu­lui Po­po­ru­lui pen­tru di­ver­se ne­re­gu­li re­cla­ma­te de pa­ci­en­ţi, in­clu­siv pro­be ne­con­for­me cu igi­e­ni­za­rea uni­tă­ţii.

Pon­ta­je măs­lu­i­te și co­merţ cu in­ter­nă­ri­le

O bu­nă cu­nos­că­toa­re cel pu­ţin te­o­re­tic a sis­te­mu­lui

sa­ni­tar, din po­zi­ţia de fost șef în struc­tu­ri­le Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii, ex­pert în să­nă­ta­te pu­bli­că, dr. Ci­o­lom­pea a co­la­bo­rat an­te­ri­or cu uni­ta­tea sa­ni­ta­ră ca me­dic ge­ne­ra­list, însă între timp, din fo­to­li­ul de ma­na­ger,a gă­sit re­ţe­ta per­fec­tă pen­tru îmbo­gă­ţi­rea per­so­na­lă și a aco­li­ţi­lor aduși pe ușa din spa­te în spi­tal, in­clu­siv un nou di­rec­tor me­di­cal. De exem­plu, re­cent a fă­cut ce­re­re ca,pe lângă le­a­fa de ma­na­ger,să mai pri­me­as­că și spo­rul spe­cial de sec­ţie pen­tru 2 ore/zi, deși nici mă­car nu con­sul­tă pa­ci­en­ţii, poa­te doar pen­tru a-și jus­ti­fi­ca ti­tu­la­tu­ra me­di­ca­lă pe ca­re și-a

însușit-o în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă – me­dic psi­hia­tru spe­cia­li­zat în tra­ta­men­tul adic­ţi­i­lor, con­form in­for­ma­ţi­i­lor de pre­zen­ta­re de pe si­te-ul spi­ta­lu­lui. Exis­tă un re­zi­den­ţiat la ba­ză în ace­as­tă spe­cia­li­ta­te? De­si­gur, a pu­bli­cat câte­va căr­ţi des­pre te­ra­pia to­xi­co­de­pen­den­ţei, însă cu atât mai mult ar fi tre­bu­it să nu ui­te că suc­ce­sul ac­tu­lui me­di­cal pen­tru un pa­ci­ent psi­hia­tric și în spe­cial pen­tru un de­pen­dent de dro­guri im­pli­că o abor­da­re mul­ti­dis­ci­pli­na­ră, în ca­re, pe lângă tra­ta­men­tul me­di­ca­men­tos de sub­sti­tu­ţie in­sti­tu­it de me­di­cul spe­cia­list, es­te vi­ta­lă abor­da­rea și con­si­li­e­rea

psi­ho­lo­gi­că in­di­vi­dua­lă și de grup. Dar, in­vo­când ra­ţi­uni pe­cu­nia­re, a de­cis să in­ter­zi­că ac­ce­sul psi­ho­lo­gi­lor spi­ta­lu­lui pe sec­ţia de adic­ţii, pen­tru a nu le mai plă­ti spo­ruri aces­to­ra.

Prac­tic, un de­pen­dent de dro­guri in­ter­nat în cri­ză, în se­vraj, es­te se­dat, tra­tat mi­ni­mal și apoi fă­cut pa­chet și ex­ter­nat du­pă fix 9 zi­le, in­di­fe­rent de sta­rea sa me­di­ca­lă, fă­ră a be­ne­fi­cia pe pe­ri­oa­da in­ter­nă­rii de nici un fel de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, du­pă cum ne-au de­cla­rat sur­se din rândul pa­ci­en­ţi­lor și al apar­ţi­nă­to­ri­lor. In­vo­când con­trac­tul li­mi­ta­tiv cu CASMB, sin­gu­ra con­ce­sie fă­cu­tă de ma­na­ge­rul Ci­o­lom­pea es­te ca aceștia să se poa­tă rein­ter­na con­tra cost,în con­di­ţi­i­le în ca­re o zi de in­ter­na­re ar adu­ce bu­ge­tu­lui spi­ta­lu­lui de la un sin­gur bol­nav între 200 și 300 de lei, plă­ţi ce­ru­te pa­ci­en­ţi­lor asi­gu­ra­ţi, fă­ră a exis­ta niște ta­ri­fe afișa­te. Sunt fa­mi­lii dis­pe­ra­te ca­re ac­cep­tă pre­ţul unei in­ter­nări ul­te­ri­oa­re în spe­ran­ţa sal­vă­rii ce­lor dra­gi din ia­dul lup­tei cu dro­gu­ri­le de ma­re risc,însă le­gal aceștia au drep­tul să fie tra­ta­ţi gra­tu­it mai ales da­că au ca­li­ta­tea de asi­gu­rat sau sunt con­si­de­ra­ţi ur­gen­ţă me­di­ca­lă. Se pa­re că dr.Te­o­do­ra Ci­o­lom­pea a ui­tat ce de­cla­ra pen­tru RL în ur­mă cu 5 ani: „Ace­as­tă me­se­rie nu se poa­te fa­ce pen­tru un pro­fit. Ăsta es­te și mo­ti­vul pen­tru ca­re mul­ţi doc­tori psi­hia­tri stau de­par­te de ace­as­tă spe­cia­li­za­re, a de­pen­den­ţei de

dro­guri. Cei ca­re vin la noi să-și ia tra­ta­men­tul nu au bani nici de mânca­re, nici să-și ia o car­te­lă de me­trou, în nici un caz de pla­ta tra­ta­men­tu­lui de de­zin­to­xi­ca­re”.

Ra­di­o­graf nou-no­uţ, ui­tat de un an în ce­lo­fan

Prac­ti­ca re­cen­tă a „co­mer­cia­li­ză­rii in­ter­nă­ri­lor”, deși es­te imo­ra­lă și în une­le ca­zuri ile­ga­lă,es­te una din­tre me­to­de­le prin ca­re ma­na­ge­rul înce­ar­că să aco­pe­re achi­zi­ţi­i­le ine­fi­ci­en­te fă­cu­te în ul­ti­mii ani. De pil­dă, în ur­mă cu un an a fost achi­zi­ţi­o­nat un ra­di­o­graf por­ta­bil, în va­loa­re de o ju­mă­ta­te de mi­li­on de lei, ca­re însă nu poa­te fi uti­li­zat pen­tru că di­men­si­u­ni­le sa­le nu per­mit uti­li­za­rea aces­tu­ia, ne­pu­tând fi ur­cat pe sec­ţii nici pe scări, nici cu lif­tul, cu toa­te că exis­tă la ca­bi­ne­tul de ra­di­o­lo­gie un alt apa­rat func­ţi­o­nal. De ase­me­nea, pe lis­ta achi­zi­ţi­i­lor inu­ti­le se adau­gă un spi­ro­me­tru,un apa­rat EKG ne­fo­lo­sit, un scaun sto­ma­to­lo­gic și etu­ve de ste­ri­li­za­re, în con­di­ţi­i­le în ca­re spi­ta­lul are pro­fil de mo­nos­pe­cia­li­ta­te. Sur­se din ad­mi­nis­tra­ţie

sus­ţin că cu acești bani se pu­te­au an­ga­ja me­dici spe­cia­liști (car­di­o­log,neu­ro­log,in­ter­nist sau in­fec­ţi­o­nist), ca­re ar fi aju­tat la re­zol­va­rea de­cen­tă a ca­zu­ri­lor com­ple­xe de psi­hia­trie cu co­mor­bi­di­tă­ţi so­ma­ti­ce, în schimb se an­ga­je­a­ză și se plă­tește un sto­ma­to­log. Mai mult,exis­tă do­ve­zi cu re­fe­ra­te de achi­zi­ţii sem­na­te în fals,în nu­me­le unor an­ga­ja­ţi.

„Di­vi­de et im­pe­ra“sau dom­nia te­ro­rii

Con­form unor sur­se din ca­drul Admi­nis­tra­ţi­ei Spi­ta­le­lor și a Ser­vi­ci­i­lor Me­di­ca­le Bu­cu­rești (ASSMB), ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză spi­ta­lul,anul tre­cut a exis­tat un con­flict ma­jor între con­du­ce­re și per­so­na­lul uni­tă­ţii sa­ni­ta­re, ca­re s-a sol­dat cu de­mi­te­rea asis­ten­tei-șe­fe,acu­za­tă că fă­cea pon­ta­je fic­ti­ve, dar ca­re ul­te­ri­or a fost „avan­sa­tă” de ma­na­ge­rul spi­ta­lu­lui la gra­dul de psi­ho­log, fi­ind con­si­de­ra­tă mâna ei dre­ap­tă. Scan­da­lul a fost apla­nat in­clu­siv prin in­ter­ven­ţia sin­di­ca­tu­lui per­so­na­lu­lui TESA, du­pă ce asis­ten­ţii și in­fir­mi­e­rii au pro­bat fap­tul că le erau fal­si­fi­ca­te gra­fi­ce­le de lu­cru, pla­ta per­so­na­lu­lui me­diu sa­ni­tar fi­ind fă­cu­tă dis­cre­ţi­o­nar. Ul­te­ri­or, în noi­em­brie 2018, a iz­buc­nit un alt con­flict între con­du­ce­re și psi­ho­lo­gi, cu re­cla­ma­ţii la ASSMB. În ace­as­tă lu­nă, s-a înre­gis­trat o no­uă de­mi­sie la ser­vi­ci­ul RUNOS,a treia în doi ani, din cau­za pre­si­u­ni­lor și a in­sul­te­lor zil­ni­ce.

Spi­ta­lul „Sf. Ste­lian“are o ca­pa­ci­ta­te de 45 de lo­curi şi tra­te­a­ză în me­die 2.500 de pa­ci­en­ţi pe an. Pes­te 200 de de­pen­den­ţi de dro­guri pri­mesc zil­nic tra­ta­ment în am­bu­la­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.