For­ţe­le Na­va­le Române, între „Școa­la Altfel“și exer­ci­ţii NATO

Fre­ga­ta „Re­ge­le Fer­di­nand“a par­ti­ci­pat săp­tă­mâna tre­cu­tă la exer­ciți­ul mul­ti­nați­o­nal „Sea Shi­eld 19“

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Ele­vii din Că­lă­rași au vi­zi­tat do­uă na­ve, iar fre­ga­ta „Re­ge­le Fer­di­nand“a ra­por­tat „Mi­si­u­ne înde­pli­ni­tă“.

Afla­te într-un ma­rș de in­stru­i­re pe flu­viu, mo­ni­to­rul 47 „Las­căr Ca­tar­giu“și ve­de­ta blin­da­tă 179 „Po­sa­da“au fost vi­zi­ta­te, mi­er­curi, 17 apri­lie, de ele­vii in­sti­tuți­i­lor de învă­ţă­mânt din Că­lă­rași. Acti­vi­ta­tea de la Chi­ciu (Că­lă­rași) fa­ce par­te din proi­ec­tul „Arma­ta – O Școa­lă Altfel“. Su­te de co­pii de la șco­li­le gim­na­zia­le și li­ce­e­le din Că­lă­rași și din împre­ju­ri­mi au vi­zi­tat ce­le do­uă na­ve flu­via­le,fi­ind cu­ri­oși să afle ce mi­si­uni au aces­tea, cum es­te via­ţa pe o na­vă mi­li­ta­ră și la ce fo­lo­sesc no­du­ri­le ma­ri­nă­rești sau di­fe­ri­te­le lu­crări de ma­te­lo­taj ex­pu­se. De ase­me­nea ,in­sta­la­ţi­i­le de ar­ti­le­rie au fost punc­te de atrac­ţie pen­tru cei mici. Nu lip­si­te de in­te­res pen­tru ele­vi, în per­spec­ti­va ale­ge­rii pro­fe­si­ei vi­i­toa­re, au fost in­for­ma­ţi­i­le ofe­ri­te des­pre in­sti­tu­ţi­i­le de învă­ţă­mânt de ma­ri­nă și des­pre ad­mi­te­rea la Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal Mi­li­tar „Ale­xan­dru Ioan Cu­za“din Con­stan­ţa, la Școa­la Mi­li­ta­ră de Maiștri Mi­li­tari a

Fo­rțe­lor Na­va­le „Ami­ral Ion Mur­ges­cu“și Aca­de­mia Na­va­lă „Mir­cea cel Bă­trân“.

Reîntoar­ce­re la tra­diții

Au vi­zi­tat na­ve­le flu­via­le și ele­vii Șco­lii Pri­ma­re „Ge­ne­ral de Ma­ri­nă Ni­co­lae Du­mi­tres­cu-Mai­can“, din sa­tul To­nea, co­mu­na Mo­de­lu. Prin­tr-un de­mers al For­ţe­lor Na­va­le, o reîntoar­ce­re la tra­di­ţii și un re­curs is­to­ric fi­resc, în noi­em­brie 2017, școa­la pri­ma­ră din To­nea, lo­ca­li­ta­te în ca­re ge­ne­ra­lul Mai­can și-a gă­sit sfârși­tul în ur­ma unui tra­gic ac­ci­dent, a pri­mit de­nu­mi­rea de Școa­la Pri­ma­ră „Ge­ne­ral de ma­ri­nă Ni­co­lae Du­mi­tres­cu-Mai­can“.Din acel mo­ment, ma­ri­na­rii au fost pre­zen­ţi în via­ţa ele­vi­lor șco­lii, dar și ele­vii i-au vi­zi­tat pe ma­ri­nari în por­tu­ri­le de la Du­nă­re și ma­re.

„Și poa­te nu pes­te mu­lți ani, prin im­pli­ca­rea Fo­rțe­lor Na­va­le,unii din­tre ele­vii șco­li­lor din Că­lă­rași sau ai Șco­lii Pri­ma­re «Ge­ne­ral de ma­ri­nă Ni­co­lae Du­mi­tres­cu-Mai­can» vor de­ve­ni ele­vi sau stu­de­nți ai in­sti­tuți­i­lor mi­li­ta­re de învăță­mânt de ma­ri­nă“, au de­cla­rat re­pre­zen­ta­nții Fo­rțe­lor Na­va­le Române.

Fre­ga­ta „Re­ge­le Fer­di­nand“s-a întors aca­să

O zi mai târziu, cei 240 de mi­li­tari de la bor­dul fre­ga­tei „Re­ge­le Fer­di­nand“au ra­por­tat „Mi­si­u­ne înde­pli­ni­tă“,du­pă ce na­va a acos­tat în por­tul mi­li­tar Con­sta­nța. Ple­ca­tă la sfârși­tul lu­nii mar­tie din ba­za de dis­lo­ca­re per­ma­nen­tă, fre­ga­ta a des­fășu­rat mi­si­uni spe­ci­fi­ce în Ma­rea Ne­a­gră, în ca­drul gru­pă­rii na­va­le per­ma­nen­te

SNMG-2 (Stan­ding NATO Ma­ri­ti­me Gro­up), din ca­re au mai fă­cut par­te na­ve mi­li­ta­re ale Bul­ga­ri­ei, Ca­na­dei, Olan­dei, Spa­ni­ei și Tur­ci­ei. Na­va mi­li­ta­ră ro­mâneas­că a fă­cut es­ca­le în por­tul Trab­zon din Tur­cia și în por­tul Po­ti din Ge­or­gia, un­de a pri­mit vi­zi­ta am­ba­sa­do­ru­lui ță­rii noas­tre în Ge­or­gia, E.S. Ra­du Liviu Ho­rum­bă.

Fre­ga­ta „Re­ge­le Fer­di­nand“și ce­le­lal­te na­ve mi­li­ta­re din SNMG-2 au par­ti­ci­pat săp­tă­mâna tre­cu­tă la exer­ciți­ul mul­ti­nați­o­nal „Sea Shi­eld 19“, or­ga­ni­zat de Fo­rțe­le Na­va­le Române, cel mai ma­re exer­cițiu na­val din Ma­rea Ne­a­gră. În ca­drul aces­tu­ia, ma­ri­na­rii din mai mul­te sta­te mem­bre NATO au exer­sat pro­ce­duri de acți­u­ne pri­vind apă­ra­rea co­lec­ti­vă, adap­ta­te la ti­po­lo­gia ame­ni­nță­ri­lor de se­cu­ri­ta­te din re­gi­u­nea Mă­rii Ne­gre.

Anul aces­ta, Alia­nța Nor­dAtlan­ti­că și-a spo­rit pre­ze­nța na­va­lă în Ma­rea Ne­a­gră, iar ac­ti­vi­tă­ţi­le mi­li­ta­re des­fășu­ra­te în co­mun pe ma­re, pre­cum exer­ci­ţi­i­le mul­ti­na­ţi­o­na­le, con­tri­bu­ie la crește­rea in­te­ro­pe­ra­bi­li­tă­ţii la ni­vel aliat și de­mon­stre­a­ză ni­ve­lul ri­di­cat al de­ter­mi­nă­rii, pre­cum și for­ţa de ca­re NATO dis­pu­ne pen­tru a asi­gu­ra se­cu­ri­ta­tea fi­e­că­rui stat mem­bru.

FOTO: AP

Re­pre­zen­ta­nți ai pre­sei sunt re­flec­tați în ochi­ul stâng al preșe­din­te­lui Do­nald Trump în timp ce răs­pun­de între­bă­ri­lor, pe pe­lu­za Ca­sei Albe, înain­te de a se ur­ca în eli­cop­te­rul pre­zi­de­nțial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.