Mi­nis­trul Car­men Dan sus­ţi­ne că ofi­ţe­rii an­ti­co­rup­ţie își de­pășesc atri­bu­ţi­i­le

Iniția­ti­va mi­nis­tru­lui Car­men Dan de a tre­ce la res­truc­tu­ra­rea Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le Anti­co­ru­pție a pro­dus un scan­dal uriaș în in­te­ri­o­rul Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor In­ter­ne.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Nu cred că am ter­mi­nat cu co­rup­ţia din mi­nis­ter”, a de­cla­rat mi­nis­trul Afa­ce­ri­lor In­ter­ne, Car­men Dan, cu pri­le­jul ul­ti­mu­lui bi­la­nț al ac­ti­vi­tății MAI.

Con­form or­ga­ni­gra­mei Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor In­ter­ne, struc­tu­ra spe­cia­li­za­tă însăr­ci­na­tă cu pre­veni­rea și com­ba­te­rea co­rup­ţi­ei în rândul per­so­na­lu­lui MAI es­te Di­re­cția Ge­ne­ra­lă Anti­co­ru­pție (DGA). Du­pă șe­di­nța de bi­la­nț a ac­ti­vi­tății MAI, mi­nis­trul Car­men Dan a anu­nțat chiar in­te­nția de a tre­ce la res­truc­tu­ra­rea DGA.

„În pe­ri­oa­da vi­i­toa­re vor exis­ta anu­mi­te mo­di­fi­cări or­ga­ni­za­to­ri­ce la ni­ve­lul DGA. Ac­ti­vi­ta­tea DGA are do­uă com­po­nen­te prin­ci­pa­le – pre­veni­rea co­rup­ţi­ei și com­ba­te­rea aces­teia. Con­si­der că tre­bu­ie să exis­te un echi­li­bru între aces­te com­po­nen­te. Sus­ţi­nem pre­ven­ţia

atunci când de­mon­străm că avem ca­pa­ci­ta­tea să com­ba­tem. Am ce­rut re­cent di­rec­to­ru­lui ge­ne­ral o proi­ec­ţie asu­pra vi­i­to­ru­lui ca­dru or­ga­ni­za­to­ric por­nind de la do­uă con­sta­tări pe ca­re le-am avut fa­ţă de ac­ti­vi­ta­tea Di­rec­ţi­ei de anul tre­cut. Pri­ma pri­vește fap­tul că ac­ti­vi­ta­tea DGA pe zo­na de pre­veni­re s-a con­cen­trat mult prea mult în cu to­tul alte zo­ne, alte­le de­cât MAI. Din punc­tul meu de ve­de­re, nu cred că am ter­mi­nat cu co­rup­ţia din mi­nis­ter, ca să ne pri­o­ri­ti­zăm ac­ti­vi­ta­tea pre­ven­ti­vă în alte do­me­nii ale vi­e­ţii so­cia­le - în învă­ţă­mânt, în sănătate sau în ad­mi­nis­tra­ţie. A do­ua ob­ser­va­ţie pri­vește zo­na ope­ra­ti­vă, iar ci­fre­le sunt re­le­van­te: în 2018 DGA a efec­tuat cer­ce­tări cu pri­vi­re la aproa­pe 1.500 de sus­pec­ţi, din ca­re nu­mai 174 sunt an­ga­ja­ţi ai MAI. Adi­că pu­ţin pes­te 10%. Res­tul de 90% din ac­ti­vi­tă­ţi înse­am­nă că pri­vesc alte do­me­nii, pe ba­ză de de­le­ga­re de la Par­chet. Pot să înţe­leg me­ca­nis­mul de­le­gă­rii din par­tea Par­che­tu­lui, dar nu tre­bu­ie să ui­tăm că ace­as­tă uni­ta­te s-a înfi­in­ţat, în pri­mul rând, pen­tru a ges­ti­o­na pro­ble­me­le din MAI. Atât timp cât în mi­nis­ter mai exis­tă pro­ble­me de in­te­gri­ta­te, nu pu­tem să ig­no­răm sen­sul pen­tru ca­re s-a înfi­in­ţat ace­as­tă struc­tu­ră. Vă anunţ sin­cer că mă gândesc să in­ter­vin le­gis­la­tiv pen­tru a re­a­du­ce ac­ti­vi­ta­tea DGA la zo­na de com­pe­ten­ţă pen­tru ca­re a fost înfi­in­ţa­tă ace­as­tă uni­ta­te. MAI are ne­voie de o ast­fel de struc­tu­ră de in­te­gri­ta­te și nu de un alt Par­chet!”, a de­cla­rat mi­nis­trul Car­men Dan.

DGA, la con­cu­re­nță cu DNA

Spre de­o­se­bi­re de Di­re­cția Ge­ne­ra­lă Anti­co­ru­pție (DNA), su­bor­do­na­tă Par­che­tu­lui Ge­ne­ral și de­veni­tă ce­le­bră prin do­sa­re­le întoc­mi­te unor po­li­ti­ci­eni, DGA, înfi­i­nța­tă în anul 2005, are atri­buții doar asu­pra an­ga­jați­lor MAI, ast­fel încât ac­ti­vi­ta­tea DGA nu es­te atât de vi­zi­bi­lă pen­tru opi­nia pu­bli­că.

În in­te­ri­o­rul DGA s-au acu­mu­lat însă ten­si­uni ca­re au „ex­plo­dat” în mo­men­tul în ca­re mi­nis­trul de In­ter­ne, Car­men Dan, a anu­nțat că vrea să re­or­ga­ni­ze­ze DGA. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al DGA, ches­to­rul de po­liție Că­tă­lin Io­niță, a lan­sat un con­traa­tac la adre­sa mi­nis­tru­lui de In­ter­ne – ca­re es­te, te­o­re­tic, șe­ful său ie­rar­hic. Du­mi­ni­că, ches­to­rul Io­niță a tran­smis o scri­soa­re des­chsă în ca­re afir­mă că “tre­bu­ie să înce­te­ze min­ci­u­ni­le, ma­ni­pu­lă­ri­le și mas­ca­ra­da ca­re se fa­ce în mi­nis­ter”.

Că­tă­lin Io­niță su­sți­ne că sco­pul pro­gra­mu­lui de re­or­ga­ni­za­re a DGA es­te chiar înde­păr­ta­rea lui de la con­du­ce­rea DGA, dar că, pen­tru a jus­ti­fi­ca ace­as­tă de­ci­zie, mi­nis­trul Car­men Dan lan­se­a­ză cri­tici ne­me­ri­ta­te la adre­sa între­gii ac­ti­vi­tăți a DGA. Ches­to­rul Io­niță afir­mă că, înain­te să anu­nțe că va tre­ce la re­or­ga­ni­za­rea DGA, mi­nis­trul Car­men Dan a or­do­nat o se­rie de acți­uni de con­trol asu­pra DGA, din par­tea Di­re­cți­ei de Au­dit Pu­blic In­tern, a Di­re­cți­ei Ge­ne­ra­le de Pro­te­cție In­ter­nă și a Cor­pu­lui de Con­trol al MAI, iar sco­pul aces­tor con­troa­le n-ar fi fost de­cât să gă­se­as­că mo­ti­ve pen­tru de­mi­te­rea din frun­tea DGA a lui Că­tă­lin Io­niță – su­sți­ne aces­ta.

El mai su­bli­nia­ză că da­te­le fă­cu­te pu­bli­ce de mi­nis­trul Car­men Dan, cu pri­vi­re la ac­ti­vi­ta­tea așa-zis ne­co­res­pun­ză­toa­re a DGA, sunt greși­te.

„Cu pri­vi­re la afir­ma­ţia că, din 1.495 sus­pec­ţi, 174 sunt lu­cră­tori MAI, 24 având func­ţii de con­du­ce­re, pre­ci­zez că în ma­jo­ri­ta­tea do­sa­re­lor pre­zen­ţa unui ca­dru MAI es­te înso­ţi­tă de par­ti­ci­pa­ţia unu­ia sau a mai mul­tor sus­pec­ţi ce nu au ca­li­ta­tea de an­ga­jat al mi­nis­te­ru­lui. Așa­dar afir­ma­ţia că doar 10% din sus­pec­ţi sunt ca­dre MAI es­te vă­dit ne­pro­fe­si­o­nis­tă”, spu­ne ches­to­rul Că­tă­lin Io­niță.

Pen­tru ci­ne bat clo­po­te­le

Po­tri­vit aces­tu­ia, „doam­na mi­nis­tru a con­ti­nuat să pre­zin­te o si­tua­ţie ero­na­tă asu­pra re­zul­ta­te­lor și ac­ti­vi­tă­ţii des­fășu­ra­te în ca­drul Di­rec­ţi­ei Ge­ne­ra­le An­ti­co­rup­ţie, de co­le­gii mei și am spus că es­te ne­ce­sar să fie co­rect in­for­ma­tă pen­tru că atât mă­su­ri­le pre­ven­ti­ve, cât și ce­le de com­ba­te­re au fost apre­cia­te atât de con­du­ce­rea mi­nis­te­ru­lui, la ul­ti­mul bi­lanţ al DGA, cât și de uni­tă­ţi­le de Par­chet. Iar aces­te lu­cruri tre­bu­ie să re­pre­zin­te mă­car o ipo­te­ză ca­re să însem­ne că tre­bu­ie să fim ex­trem de pre­cau­ţi și de apli­ca­ţi când pro­pu­nem mo­di­fi­cări or­ga­ni­za­to­ri­ce asu­pra DGA”.

Pe de altă par­te, di­rec­to­rul ge­ne­ral al DGA aver­ti­ze­a­ză că mi­nis­trul Car­men Dan cau­tă pre­tex­te pen­tru a de­mi­te și alte per­soa­ne cu fun­cții-cheie în MAI, una din­tre aces­tea fi­ind ches­to­rul Flo­ren­tin Bră­cea, șe­ful Po­liți­ei Ru­ti­e­re. Cu pri­vi­re la ches­to­rul Bră­cea, in­te­nția lui Car­men Dan de a-l înlă­tu­ra din fun­cție fu­se­se de­ja anu­nța­tă și de preșe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Nați­o­nal al Po­lițiști­lor și Per­so­na­lu­lui Con­trac­tual (SNPPC), Du­mi­tru Coar­nă.

„Știu că dom­nul Bră­cea de­ja es­te într-o pro­ce­du­ră avan­sa­tă de des­ti­tu­i­re din fun­cția pu­bli­că. Eu știu că dom­nul Bră­cea, în opi­nia doam­nei Car­men Dan, nu co­res­pun­de aces­tei fun­cții. În opi­nia mea, da. Au de­cla­nșat o pro­ce­du­ră de cer­ce­ta­re dis­ci­pli­na­ră cu încăl­ca­rea unor re­gu­li de drept. Mai mul­te lu­cruri are în com­po­ne­nță ace­as­tă po­ves­te, dar un lu­cru es­te sim­plu: dom­nul Bră­cea și-a fă­cut da­to­ria, își fa­ce tre­a­ba și pro­ba­bil că de­ran­je­a­ză”, a de­cla­rat Du­mi­tru Coar­nă la pos­tul B1 TV.

FO­TO­GRA­FII: AGERPRES

Că­tă­lin Io­niță Flo­ren­tin Bră­cea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.