Vla­di­mir Ze­len­ski, no­ul preșe­din­te al Ucrai­nei

Prin ale­ge­rea ca preșe­din­te a unei per­soa­ne fă­ră ex­pe­ri­e­nță po­li­ti­că, ucrai­ne­nii fac un salt în ne­cu­nos­cut

Romania Libera - - Prima Pagina - Ga­bri­e­la Anghel

Acto­rul de co­me­die Vla­di­mir Ze­len­ski, un no­vi­ce în po­li­ti­că, a câști­gat du­mi­ni­că ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din Ucrai­na cu un scor zdro­bi­tor, 73%, în fața con­tra­can­di­da­tu­lui său, Pe­tro Po­roșen­ko. O schim­ba­re ra­di­ca­lă și mul­te in­cer­ti­tu­dini.

Acto­rul de co­me­die Vla­di­mir Ze­len­ski, un no­vi­ce în po­li­ti­că, a câști­gat du­mi­ni­că ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din Ucrai­na cu un scor zdro­bi­tor, 73%, în fața con­tra­can­di­da­tu­lui său, Pe­tro Po­roșen­ko. O schim­ba­re ra­di­ca­lă și mul­te in­cer­ti­tu­dini.

La cinci ani du­pă re­vo­luția pro-oc­ci­den­ta­lă din Piața Mai­dan, ucrai­ne­nii au sfi­dat din nou pu­te­rea într-un epi­sod spec­ta­cu­los și au ales, fă­ră vi­o­le­nță sau in­ci­den­te, un ac­tor de co­me­die, ca­re a pro­mis „dis­tru­ge­rea sis­te­mu­lui“, o pro­vo­ca­re față de cla­sa po­li­ti­că în ca­re con­tra­can­di­da­tul aces­tu­ia, fos­tul pre­mi­er, oli­gar­hul Pe­tro Po­roșen­ko, es­te ve­te­ran. Aces­ta din ur­mă și-a re­cu­nos­cut înfrânge­rea și și-a fe­li­ci­tat ad­ver­sa­rul, pro­mițând că nu va pă­ră­si viața po­li­ti­că. Po­roșen­ko a plă­tit la acest scru­tin pen­tru in­ca­pa­ci­ta­tea de a pu­ne ca­păt con­flic­tu­lui din es­tul ță­rii, scan­da­lu­ri­lor re­pe­ta­te ca­re au afec­tat cla­sa po­li­ti­că în man­da­tul său de pre­mi­er și di­fi­cul­tăți­lor eco­no­mi­ce ale Ucrai­nei, una din­tre ce­le mai să­ra­ce țări din Eu­ro­pa.

Ze­len­ski, de­venit, la 41 de ani, cel mai tânăr preșe­din­te al Ucrai­nei, preia con­du­ce­rea unei țări ca­re se con­frun­tă cu nu­me­roa­se pro­ble­me, în spe­cial o eco­no­mie

în di­fi­cul­ta­te și un răz­boi în curs con­tra fo­rțe­lor se­pa­ra­tis­te din Don­bas, su­sți­nu­te de Ru­sia, răz­boi ca­re a fă­cut de­ja pes­te 13.000 de vic­ti­me. Acest umo­rist și pro­du­că­tor de suc­ces, fă­ră ex­pe­ri­e­nță po­li­ti­că, a re­a­li­zat o vic­to­rie elec­to­ra­lă per­fec­tă – ni­ci­o­da­tă un preșe­din­te ucrai­nean nu a obți­nut o su­sți­ne­re atât de ma­si­vă. Opți­u­nea ucrai­ne­ni­lor re­pre­zin­tă o schim­ba­re pro­fun­dă, însoți­tă însă de nu­me­roa­se in­cer­ti­tu­dini. Ze­len­ski es­te cu­nos­cut pen­tru ro­lul ju­cat în se­ria­lul TV ucrai­nean „Slu­ji­to­rul po­po­ru­lui“, cel al unui pro­fe­sor ales brusc la preșe­di­nția ță­rii du­pă pro­nu­nța­rea, în fața stu­de­nți­lor, a unui dis­curs asu­pra co­ru­pți­ei. În cur­sul cam­pa­ni­ei, acto­rul de co­me­die a ofe­rit puți­ne in­for­mații pri­vind po­li­ti­ca sau proi­ec­te­le sa­le pen­tru preșe­di­nție, spri­ji­nin­du-se pe înre­gis­trări vi­deo vi­ra­le, con­cer­te umo­ris­ti­ce și glu­me în lo­cul cam­pa­ni­ei tra­diți­o­na­le. Ase­me­nea per­so­na­ju­lui său de pe mi­cul ecran (preșe­din­te­le fic­tiv din se­ria te­le­vi­za­tă), Ze­len­ski a pro­mis că va fa­ce or­di­ne în po­li­ti­că și va pu­ne ca­păt con­tro­lu­lui oli­gar­hi­lor asu­pra Ucrai­nei, dar nu a ofe­rit ni­mic pre­cis. A ofe­rit, în schimb, ucrai­ne­ni­lor sen­ti­men­tul că po­li­ti­ca ar pu­tea fi altce­va de­cât ce­ea ce au cu­nos­cut până acum. „Asis­tăm la naște­rea unui proi­ect po­li­tic cu ade­vă­rat unic. Un re­a­li­ty-show în ca­re fi­e­ca­re poa­te par­ti­ci­pa“, co­men­ta înain­tea vo­tu­lui po­li­to­lo­gul Ba­lacz Ja­ra­bik, de la Cen­trul Car­ne­gie. Es­te vor­ba de un po­pu­lism de tip nou, un po­pu­lism „sim­pa“, pro-eu­ro­pe­an, ca­re nu cau­tă cli­va­je, ci ele­men­te pen­tru reu­ni­fi­ca­re.

Ko­lo­mois­ki, în cu­li­se?

Îngri­jo­rări au fost ex­pri­ma­te în le­gă­tu­ră cu re­lați­i­le sa­le strânse cu con­tro­ver­sa­tul oli­garh Igor Ko­lo­mois­ki, unul din­tre cei mai re­du­ta­bi­li ac­tori ai sce­nei ucrai­ne­ne și pa­tro­nul te­le­vi­zi­u­nii ca­re a pro­dus se­ria­lul în ca­re s-a afir­mat Ze­len­ski. Acto­rul a pu­bli­cat o dez­mi­nți­re du­pă ce Po­roșen­ko l-a nu­mit „ma­ri­o­ne­ta lui Ko­lo­mois­ki“, deși nu­me­roși mem­bri ai echi­pei sa­le de cam­pa­nie ave­au le­gă­turi cu oli­gar­hul. În Ucrai­na, oli­gar­hii con­tro­le­a­ză po­li­ti­ca și eco­no­mia, dețin pro­pri­i­le ar­ma­te, iar Ko­lo­mois­ki nu fa­ce ex­ce­pție, având pro­pria-i mi­liție și, prin­tre alte­le, in­te­re­se în com­pa­nia ucrai­nea­nă de gaz.

Sem­ne de între­ba­re per­sis­tă și în pri­vi­nța an­tu­ra­ju­lui lui Ze­len­ski, an­tu­raj în ca­re re­for­ma­tori stau ală­turi de per­soa­ne pro­veni­te din echi­pe­le lui Ko­lo­mois­ki. O ul­ti­mă in­cer­ti­tu­di­ne pri­vește întin­de­rea pu­te­rii de ca­re va dis­pu­ne echi­pa no­u­lui șef de stat și, mai ales, o even­tua­lă ma­jo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră. În mod cert, el se va con­frun­ta cu fo­rțe­le pe ca­re le-a înfrun­tat în cam­pa­nie – ce­le ale lui Po­roșen­ko, ale fos­tu­lui pre­mi­er Iu­lia Ti­moșen­ko și, de­si­gur, ce­le ale re­pre­zen­ta­nți­lor oli­gar­hi­lor, cu re­lații so­li­de în te­ren.

În po­fi­da zo­ne­lor de um­bră, ve­ni­rea la pu­te­re a lui Ze­len­ski con­sti­tu­ie o schim­ba­re con­si­de­ra­bi­lă în po­li­ti­ca de la Ki­ev, dar, po­tri­vit Le Mon­de, va ur­ma o pe­ri­oa­dă grea, cea a do­mi­nați­ei oa­me­ni­lor po­li­tici for­mați în anii 1990, într-un ames­tec între prac­ti­ci­le so­vi­e­ti­ce mu­ri­bun­de și ce­le ale ca­pi­ta­lis­mu­lui bru­tal. Ca ur­ma­re, sar­ci­na no­u­lui preșe­din­te al Ucrai­nei es­te uriașă. „Spar­ge­rea sis­te­mu­lui“pro­mi­să în cam­pa­nie – sub pre­si­u­nea Ru­si­ei agre­si­ve, de­ci­să să fa­că în așa fel încât să eșue­ze ve­ci­nul său – va fi mai di­fi­ci­lă de­cât obți­ne­rea încre­de­rii ale­gă­to­ri­lor.

FOTO EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.