Bra­co­na­jul de mici di­men­si­uni, un fe­no­men de am­ploa­re

Pește­le fu­rat es­te vândut în Con­sta­nța și Tul­cea Pla­se de pes­cu­it și apro­xi­ma­tiv 100 kg de pește fă­ră do­cu­men­te le­ga­le, con­fis­ca­te de po­li­ţiștii de fron­ti­e­ră.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Po­li­ţiștii de fron­ti­e­ră au de­pis­tat în ul­ti­me­le trei zi­le, în zo­na de com­pe­ten­ţă, apro­xi­ma­tiv 100 ki­lo­gra­me pește și 350 m pla­se tip mo­no­fi­la­ment, pen­tru ca­re mai mulți ce­tățeni ro­mâni nu de­ţi­neau do­cu­men­te­le le­ga­le. La sfârși­tul săp­tă­mânii tre­cu­te, po­li­ţiștii de fron­ti­e­ră din ca­drul Gru­pu­lui de Na­ve Con­sta­nța, aflați în tim­pul exer­ci­tă­rii atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, au oprit pen­tru con­trol, în apro­pi­e­rea lo­ca­li­tății Si­noe, un au­to­tu­rism înma­tri­cu­lat în Ro­mânia, în ca­re se aflau trei ce­tățeni ro­mâni, cu vârste cu­prin­se între 44 și 67 de ani, do­mi­ci­liați pe ra­za ju­de­ţu­lui Con­sta­nța. În ur­ma ve­ri­fi­că­ri­lor efec­tua­te, s-a con­sta­tat că băr­ba­tul aflat la vo­lan nu deți­nea per­mis de con­du­ce­re pen­tru ni­cio ca­te­go­rie de au­to­ve­hi­cu­le. De ase­me­nea, la con­tro­lul efec­tuat asu­pra au­to­tu­ris­mu­lui, po­lițiștii de fron­ti­e­ră

au des­co­pe­rit în ha­bi­ta­clul au­to­ve­hi­cu­lu­lui opt pla­se de pes­cu­it de tip mo­no­fi­la­ment în lun­gi­me to­ta­lă de 350 m și can­ti­ta­tea de 7,8 ki­lo­gra­me pește, spe­cia ca­ras, în sta­re proas­pă­tă, pen­tru ca­re per­soa­ne­le în cau­ză nu au pu­tut pre­zen­ta do­cu­men­te le­ga­le.

Bra­co­ni­er la 70 de ani

Po­lițiștii de fron­ti­e­ră din Par­di­na au oprit pen­tru con­trol, pe ra­za lo­ca­li­tății Ce­a­tal­chi­oi, un au­to­ve­hi­cul înma­tri­cu­lat în Ro­mânia, con­dus de un băr­bat în vârstă de 70 de ani, do­mi­ci­liat pe ra­za ju­de­ţu­lui Tul­cea. În ur­ma ve­ri­fi­că­ri­lor, în au­to­ve­hi­cul a fost des­co­pe­ri­tă can­ti­ta­tea de 25 ki­lo­gra­me de pește, din spe­cia plă­ti­că, în sta­re proas­pă­tă pen­tru ca­re per­soa­na în cau­ză nu deți­nea do­cu­men­te le­ga­le. În zo­na Pi­eței din lo­ca­li­ta­tea Hârșo­va, au sur­prins un băr­bat în vârstă de 49 de ani, do­mi­ci­liat pe ra­za lo­ca­li­tății Hârșo­va, ca­re ofe­rea spre vânza­re can­ti­ta­tea de 28 ki­lo­gra­me de pește, din spe­cia crap, în sta­re proas­pă­tă, fă­ră să deți­nă au­to­ri­za­ţie de co­mer­cia­li­za­re. De ase­me­nea, a fost de­pis­tat un ce­tățe­an ro­mân, în vârstă de 48 de ani, do­mi­ci­liat pe ra­za lo­ca­li­tății Hârșo­va, ca­re deți­nea can­ti­ta­tea de 6 ki­lo­gra­me de pește, din spe­cia crap, în sta­re proas­pă­tă, fă­ră să deți­nă do­cu­men­te de pro­veni­e­nță. To­to­da­tă, în ace­e­ași zo­nă, a fost gă­si­tă can­ti­ta­tea de 28 ki­lo­gra­me de pește, din spe­cia plă­ti­că, în sta­re proas­pă­tă, pre­cum și can­ti­ta­tea de 4 ki­lo­gra­me pește afu­mat, din ace­e­ași spe­cie.

Au des­chis do­sa­re pe­na­le

Între­a­ga can­ti­ta­te de pește a fost pre­da­tă unor so­ci­e­tă­ţi co­mer­cia­le de pro­fil, con­form pro­ce­du­ri­lor le­ga­le, pla­se­le au fost ri­di­ca­te în ve­de­rea con­fis­că­rii, iar po­li­ţiștii de fron­ti­e­ră fac cer­ce­tări sub aspec­tul să­vârși­rii in­frac­ţi­u­ni­lor de „deți­ne­rea, tran­spor­tul și co­mer­cia­li­za­rea fă­ră do­cu­men­te le­ga­le a pește­lui și altor vi­ețu­i­toa­re ac­va­ti­ce obți­nu­te din pes­cu­it ori pro­du­se­lor din pește“, „pro­du­ce­rea, im­por­tul, deți­ne­rea, co­mer­cia­li­za­rea sau uti­li­za­rea unel­te­lor de pla­să de tip mo­no­fi­la­ment“, „con­du­ce­rea unui ve­hi­cul fă­ră per­mis de con­du­ce­re“, „pes­cu­it co­mer­cial fă­ră li­ce­nță sau au­to­ri­zație de pes­cu­it“, „pes­cu­i­tul prin ori­ce me­to­de al re­pro­du­că­to­ri­lor, în pe­ri­oa­da de pro­hi­biție“și au fost apli­ca­te do­uă amen­zi con­tra­venți­o­na­le în va­loa­re to­ta­lă de 1.000 de lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.