Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii fi­nan­ţe­a­ză o no­uă sta­ţie de epu­ra­re în lo­cul alteia, fu­ra­tă înain­te de pu­ne­rea în func­ţi­u­ne!

Re­cord de in­di­fe­re­nță: fun­cți­o­na­ri­lor ca­re și-au înca­sat sa­la­ri­i­le pen­tru a mo­ni­to­ri­za sta­di­ul re­a­li­ză­rii unei in­ves­tiții le-au tre­bu­it 8 luni să con­sta­te dis­pa­riția con­stru­cți­ei.

Romania Libera - - Actualitat­e - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

De 14 ani, pri­mă­ria unui ma­re oraș din Ro­mânia chel­tu­ie bani pu­blici pen­tru con­stru­i­rea unei stații de epu­ra­re ca­re să asi­gu­re tra­ta­rea ape­lor me­na­je­re pen­tru un cvar­tal de câte­va blo­curi, cu câte­va su­te de apar­ta­men­te, ca­re nu se află în acel oraș, ci pe te­ri­to­ri­ul unui ju­deț înve­ci­nat. De fapt, stația de epu­ra­re a fost con­stru­i­tă și au fost mon­ta­te și echi­pa­men­te­le, dar hoții de fi­er ve­chi le-au fu­rat înain­te ca stația să fie pu­să în fun­cți­u­ne. Apoi hoții au de­mo­lat zi­du­ri­le pen­tru a lua și ar­mă­tu­ra de fi­er-be­ton. Fun­cți­o­na­rii pri­mă­ri­ei ca­re ur­mă­re­au re­a­li­za­rea in­ves­tiți­ei și-au dat se­a­ma abia du­pă 8 luni că stația de epu­ra­re a dis­pă­rut! Pe lo­cul res­pec­tiv mai ră­mă­se­se doar o plat­for­mă de be­ton. La aces­te „re­cor­duri“, greu de înre­gis­trat într-o altă ța­ră eu­ro­pe­a­nă, se adau­gă și un fi­nal ne­maiîntâlni­t: cel acu­zat de pri­mar în do­sa­rul de la DNA pen­tru pa­gu­ba adu­să bu­ge­tu­lui orașu­lui a de­venit mem­bru al Par­la­men­tu­lui Ro­mâni­ei și are imu­ni­ta­te.

Pri­ma­rul Ga­lați­u­lui: „#re-con­stru­im“până ne ie­se

Zi­le­le tre­cu­te, pri­ma­rul Ga­lați­u­lui, Io­nuț Pu­che­a­nu (PSD), își de­cla­ra pe Fa­ce­book sa­tis­fa­cția că lu­cră­ri­le la no­ua stație de epu­ra­re pen­tru car­ti­e­rul „Di­mi­trie Can­te­mir“sunt în sta­diu avan­sat: „Lu­crări avan­sa­te la stația de epu­ra­re din car­ti­e­rul Di­mi­trie Can­te­mir. S-a con­stru­it struc­tu­ra #stați­ei de epu­ra­re, au fost re­a­li­za­te bra­nșa­men­te­le pen­tru sis­te­mul de ca­na­li­za­re și cel de apă po­ta­bi­lă și au fost mon­ta­te con­duc­te­le că­tre stația de pom­pa­re. Urme­a­ză să fie ri­di­ca­tă și #stația de pom­pa­re, să fie mon­ta­te echi­pa­men­te­le și să se re­a­li­ze­ze fi­ni­sa­je­le afe­ren­te. Stația de epu­ra­re va de­ser­vi pes­te 1.500 de per­soa­ne. Va­loa­rea in­ves­tiți­ei se ri­di­că la 3 mi­li­oa­ne de lei, fon­duri pe ca­re le-am atras de la Gu­vern prin Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii. #con­stru­im!“. De fapt, co­rect ar fi ca pri­ma­rul Ga­lați­u­lui să pos­te­ze „#re-con­stru­im“, pen­tru că, la fel ca în po­ves­tea Mește­ru­lui Ma­no­le, acea stație a mai fost con­stru­i­tă o da­tă, dar chiar înain­te de a fi pu­să în fun­cți­u­ne a dis­pă­rut de sub na­sul fun­cți­o­na­ri­lor ca­re mo­ni­to­ri­zau re­a­li­za­rea in­ves­tiți­ei.

Si­tuație ci­u­da­tă: un car­ti­er al Ga­lați­u­lui, în ju­dețul Brăi­la!

Car­ti­e­rul „Di­mi­trie Can­te­mir“es­te o ci­u­dățe­nie din punct de ve­de­re al or­ga­ni­ză­rii ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le. Es­te un car­ti­er al mu­ni­ci­pi­u­lui Ga­lați, dar se află pe un te­ren din ju­dețul Brăi­la. Prin HG 512/2002, Gu­ver­nul Năs­ta­se a tran­sfe­rat 1.000 ha si­tua­te în ju­de­ţul Brăi­la, pe ma­lul Si­re­tu­lui, din pro­pri­e­ta­tea ADS în pro­pri­e­ta­tea Con­si­li­u­lui Mu­ni­ci­pal Ga­la­ţi. Sco­pul era con­stru­i­rea unui car­ti­er ca­re să uneas­că Ga­la­ţi­ul şi Brăi­la. Era, de fapt, un proi­ect cu co­no­tații elec­to­ra­le prin ca­re Gu­ver­nul Năs­ta­se mi­za pe câști­ga­rea ale­ge­ri­lor la Ga­lați de că­tre PSD în 2004. A înce­put con­stru­i­rea unor blo­curi ANL, au fost dis­tri­bu­i­te mii de „bo­nuri“pen­tru ve­tre de ca­să ca­re nu au mai fost atri­bu­i­te, iar PSD Ga­lați a câști­gat ale­ge­ri­le lo­ca­le din 2004. Însă tran­sfe­rul la Ga­lați al ce­lor 1.000 ha de pe te­ri­to­ri­ul ju­dețu­lui Brăi­la a am­pli­fi­cat dis­pu­te­le din­tre po­li­ti­ci­e­nii ce­lor do­uă orașe. În 2017, du­pă 15 ani, la ce­re­rea CJ Brăi­la, Gu­ver­nul con­dus de Mi­hai Tu­do­se, pe atunci li­de­rul PSD Brăi­la, a dat în ju­de­ca­tă Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal Ga­lați, ce­rând res­ti­tu­i­rea a 950 din ce­le 1.000 ha, ex­cep­tând te­re­nul pe ca­re erau blo­cu­ri­le ANL. Pro­ce­sul es­te pe ro­lul Cu­rții de Apel Bu­cu­rești și no­ul ter­men e fi­xat pen­tru 17 apri­lie.

Lu­crări blo­ca­te de ba­ro­nul de Brăi­la, Bu­nea Stan­cu

Pen­tru că ce­le 15 blo­curi ANL nu erau în Ga­lați, ci în ju­dețul Brăi­la, nu pu­te­au fi ra­cor­da­te la stația de epu­ra­re a orașu­lui. Era ne­ce­sa­ră o stație se­pa­ra­tă. În 2005, li­ci­ta­ţia pen­tru con­stru­i­rea sta­ţi­ei de epu­ra­re din car­ti­e­rul Can­te­mir a fost câşti­ga­tă de Uni­com SA Ga­la­ţi. Între pri­mă­rie şi Uni­com a fost încheiat con­trac­tul nr. 69.728/05.07.2005, în va­loa­re de 2.215.090 lei, fă­ră TVA, plus 358.798 lei do­bânzi afe­ren­te cre­di­tu­lui fur­ni­zor. Lu­cră­ri­le tre­bu­iau fi­na­li­za­te în 36 de luni, însă Pri­mă­ria Ga­la­ţi, con­du­să pe atunci de Du­mi­tru Ni­co­lae (PSD), a pus la dis­po­zi­ţia con­struc­to­ru­lui te­re­nul abia prin 2006. Lu­cră­ri­le au înce­put în mar­tie 2007. A fost achi­zi­ţi­o­nat echi­pa­men­tul sta­ţi­ei de epu­ra­re, Adi­pur De­nip­ho SAC5000, pen­tru ca­re Pri­mă­ria Ga­la­ţi a de­con­tat Uni­com SA su­ma de 1.425.390 lei. Dar a in­ter­venit un blo­caj. Pen­tru că lu­cră­ri­le erau exe­cu­ta­te în ju­dețul Brăi­la, apro­bă­ri­le erau da­te de in­sti­tuți­i­le din Brăi­la. Ba­ro­nul de Brăi­la, Ghe­or­ghe Bu­nea Stan­cu (PSD), nu era de acord cu tran­sfe­rul ce­lor 1.000 ha de la Brăi­la la Ga­lați și a dat or­din oa­me­ni­lor săi să blo­che­ze toa­te con­stru­cți­i­le. Prin adre­sa nr. 536/10.03.2008, Inspec­to­ra­tul de Stat pen­tru Con­struc­ţii Brăi­la a sis­tat lu­cră­ri­le la stația de epu­ra­re. Până la cla­ri­fi­ca­rea si­tuați­ei, fir­ma Uni­com a păs­trat or­ga­ni­za­rea de șan­ti­er.

Stația de epu­ra­re a fost „de­mon­ta­tă“de ho­ţii de fi­er ve­chi

În 2010 s-au pro­dus inun­da­ţii, iar ape­le Si­re­tu­lui au pus stă­pâni­re şi pe zo­na sta­ţi­ei de epu­ra­re. Atunci, Uni­com SA și-a re­tras or­ga­ni­za­rea de șan­ti­er și paz­ni­cii. Du­pă ce ape­le s-au re­tras, echi­pa­men­te­le au fost fu­ra­te de ho­ţii de fi­er ve­chi, ca­re au de­mo­lat și zi­du­ri­le pen­tru a lua și ar­mă­tu­ra de fi­er-be­ton. Astfel, echi­pa­men­te noi au ajuns la fi­er ve­chi înain­te de a fi pu­se în func­ţi­u­ne. Abia du­pă opt luni func­ţi­o­na­rii pri­mă­ri­ei şi-au adus amin­te de sta­ţia de epu­ra­re de pe ma­lul Si­re­tu­lui, dar aco­lo mai ră­mă­se­se doar ce­ea ce nu-i ten­ta­se pe ho­ţi: fun­da­ţia de be­ton. Prin adre­se­le 14.984/09.02.2011 şi 6.140/20.01.2012, Pri­mă­ria Ga­la­ţi a ce­rut ca Uni­com SA să du­că echi­pa­men­te­le achi­zi­ţi­o­na­te în de­po­zi­tul pri­mă­ri­ei de pe str. Zim­bru­lui. Dar nu prea mai era ni­mic de dus: câte­va țe­vi, șu­ru­buri, pi­u­lițe ră­ma­se de la lu­crări. Între timp, Uni­com SA a in­trat în fa­li­ment.

Pen­tru „re-fi­na­nța­rea“de 3,2 mi­li­oa­ne a fost schim­ba­tă lo­cația

Ape­le me­na­je­re din car­ti­e­rul „Di­mi­trie Can­te­mir“sunt de­ver­sa­te în Si­ret, iar pen­tru asta se dau amen­zi uriașe. În 2017, Con­si­li­ul Mu­ni­ci­pal Ga­lați a vo­tat „apro­ba­rea in­di­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru obi­ec­ti­vul Stație epu­ra­re ape uza­te car­ti­er Di­mi­trie Can­te­mir“. Ho­tă­rârea a fost apro­ba­tă cu 20 de vo­turi „pen­tru“(ale PSD, ALDE, UNPR și PMP) și 4 abți­neri (ale con­si­li­e­ri­lor PNL, că­ro­ra nu le-a fost prea clar da­că e le­gal să fie alo­ca­te fon­duri pen­tru o in­ves­tiție ce s-a mai re­a­li­zat în ur­mă cu câți­va ani și a dis­pă­rut fă­ră ur­mă). Pri­ma­rul Io­nuț Pu­che­a­nu le-a dat asi­gu­rări că no­ua stație de epu­ra­re va fi con­stru­i­tă pe altă lo­cație și va avea alte ca­rac­te­ris­tici teh­ni­ce. „Nu con­stru­im pe ace­la­şi loc, e un proi­ect cu to­tul nou, n-are ni­cio le­gă­tu­ră cu ce­ea ce s-a încer­cat a se fa­ce acum 10-12 ani. Es­te un proi­ect nou, pe un cu to­tul alt am­pla­sa­ment“, a ex­pli­cat pri­ma­rul. Con­stru­i­rea noii stații de epu­ra­re cos­tă 3.213.069 lei.

Cel acu­zat de pă­gu­bi­rea ba­nu­lui pu­blic are imu­ni­ta­te: a ajuns de­pu­tat!

S-a ajuns și la un do­sar la DNA. În 2012, Ma­ri­us Stan (PNL), de­venit pri­mar, a de­pus o plânge­re pe­na­lă la Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei Ga­lați „pen­tru re­cep­ţia şi pla­ta unor lu­crări a că­ror ma­te­ria­li­za­re nu exis­tă în te­ren“. În 2016, Par­che­tul Ju­de­că­to­ri­ei și-a de­cli­nat com­pe­te­nța în fa­voa­rea DNA Ga­lați, ca­re a con­fir­mat că „a fost înce­pu­tă ur­mă­ri­rea pe­na­lă in rem, sub as­pec­tul să­vârşi­rii in­frac­ţi­u­nii de abuz în ser­vi­ciu“. Acu­zați­i­le lui Stan îl vi­zau pe fos­tul ci­ty-ma­na­ger din Pri­mă­ria Ga­lați, Flo­rin Po­pa (PSD), ca­re apro­ba plăți­le că­tre Uni­com SA și re­ce­pția lu­cră­ri­lor. Po­pa a or­ga­ni­zat o con­fe­ri­nță de pre­să în ca­re a res­pins acu­zați­i­le pri­ma­ru­lui Ma­ri­us Stan. Între timp, Flo­rin Po­pa a de­venit de­pu­tat PSD, are imu­ni­ta­te și e greu de cre­zut că se va mai întâmpla ce­va în acel do­sar. Pro­ba­bil că va fi închis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.