McLa­ren ma­de in Olte­nia

Mir­cea Vla­du, tână­rul ca­re tran­sfor­mă mașini ve­chi în su­per­bo­li­zi, într-o cur­te de la ța­ră, în ju­dețul Me­he­di­nți, a fi­na­li­zat cel mai re­cent proi­ect al său.

Romania Libera - - Reportaj - Lau­re­nțiu Mușoiu

Olte­a­nul a reușit să tran­sfor­me un Mer­ce­des-Benz, cu an de fa­bri­cație 2000, într-un McLa­ren.

Proi­ec­tul a du­rat apro­xi­ma­tiv șap­te luni. “Es­te vor­ba de un mo­del Mer­ce­des-Benz CLK, fa­bri­cat în 2000. Are sus­pen­sii hi­drau­li­ce co­man­da­te, din te­le­co­man­dă, jan­te tri­ple cam­ber, mo­di­fi­cări ge­o­me­trie, un­ghi­uri de că­de­re la 10 cm. Se mo­di­fi­că 5 gra­de încli­nația roții. Are sis­tem au­dio cu woo­fer Alpi­ne 160 db, încor­po­rat în ca­ro­se­rie. La ex­te­ri­or, over­fen­de­re pan­dem, con­stru­i­te spe­cial, ecar­ta­ment lăți­me 232 cm. Mași­na cir­cu­lă cu pes­te 200 km fă­ră pro­ble­me. Am co­bo­rât pla­fo­nul, gen Mus­tang, 7,5 cm”, ne-a ex­pli­cat Mir­cea Vla­du.

Proi­ec­tul a înce­put cu re­con­diți­o­na­rea au­to­mo­bi­lu­lui, ti­ni­chi­ge­rie și mo­di­fi­ca­rea me­ca­ni­cii sus­pen­si­i­lor. Apoi, a ur­mat fi­ni­sa­rea ma­che­tei, sculp­ta­re și eli­mi­na­rea de­fec­te­lor. “Mași­na cir­cu­lă de­ja pe stra­dă, dar vor mai fi mo­di­fi­cări de fă­cut. Am fost de­ja pre­miat la o par­ti­ci­pa­re de tu­ning. Mași­na es­te con­stru­i­tă 100% de mi­ne, ab­so­lut fi­e­ca­re pi­e­să, ci­lin­dru, strun­ji­re, fre­za­re, vop­si­re, con­stru­i­re, proi­ec­ta­re de­sign”, ne-a mai ex­pli­cat me­ca­ni­cul din Cor­co­va, ju­dețul Me­he­di­nți.

Aces­ta ne-a mai spus că mași­na es­te a fi­u­lui său și că

nu a lu­crat ni­ci­o­da­tă pen­tru a vin­de bo­li­zii, ci doar din pa­si­u­ne. Acest hob­by l-a avut din ado­les­ce­nță. Pe vre­mea când pe stră­zi­le din Ro­mânia nu se întâlneau, în ma­re mă­su­ră, de­cât au­to­mo­bi­le Da­cia 1100, 1300, 1310 și Oltcit, un tânăr șo­ca plim­bându-se pe stră­zi­le din Olte­nia cu o mași­nă ce pă­rea des­prin­să din fil­me­le SF. „Mo­di­fic mașini de 20 de ani. Îmi amin­tesc că erau doar Da­cia și Oltcit pe stră­zi și eu ave­am o mași­nă cu ca­re voiau toți să se po­ze­ze. Din ne­fe­ri­ci­re, nu mai am po­ze cu ea. Am tot încer­cat să caut, poa­te mai gă­sesc pe un­de­va vreo po­ză“, ne-a po­ves­tit Mir­cea Vla­du.

Expe­ri­e­nța în re­a­li­za­rea de ca­ro­se­rii au­to a do­bândit-o lu­crând la iah­turi, în Ita­lia, pe mo­de­le gândi­te de ce­le­brul de­sig­ner Gi­or­get­to Gi­u­gia­ro. „Am înce­put să lu­crez de la 15 ani, într-un ser­vi­ce au­to. Mai târziu, am ple­cat în Ita­lia, un­de am lu­crat la iah­turi. Aco­lo am învățat să fo­lo­sesc ma­te­ria­le pre­cum fi­bra de sti­clă, iar acum fo­lo­sesc ce am învățat ca să fac ca­ro­se­rii de mașini. Toa­tă in­sta­lația din ate­li­er es­te fă­cu­tă de mi­ne“, mai spu­ne Mir­cea Vla­du.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.