So­lu­ţia gă­si­tă pen­tru scoa­te­rea din izo­la­re a Mol­do­vei es­te dru­mul ex­pres

Mol­do­va, cea mai să­ra­că re­gi­u­ne din UE con­form da­te­lor Eu­ros­tat, va avea până la ur­mă o au­tos­tra­dă ca­re să o le­ge de res­tul Ro­mâni­ei și de Ba­sa­ra­bia.

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

Es­te vor­ba des­pre au­tos­tra­da Iași–Târgu Mu­reș (proi­ect adop­tat prin le­ge în noi­em­brie anul tre­cut), ca­re va avea 320 ki­lo­me­tri, va cos­ta 4 mi­liar­de eu­ro și va fi fi­na­li­za­tă în ze­ce ani. Es­te un proi­ect foar­te cos­ti­si­tor și de lun­gă du­ra­tă. În tra­diția întârzi­e­ri­lor în con­stru­cția de in­fras­truc­tu­ră de la noi din ța­ră, ar pu­tea de­ve­ni re­a­li­ta­te abia în de­ce­ni­ul 4 al aces­tui se­col. Până atunci, însă, Mol­do­va ar pu­tea fi to­tuși co­nec­ta­tă, pe o ru­tă co­mer­cia­lă, cu res­tul ță­rii. Gu­ver­nul a ales so­luția dru­mu­ri­lor ex­pres și a șo­se­le­lor de ma­re vi­te­ză, ca­re ofe­ră un re­gim de cir­cu­lație ase­mă­nă­tor ce­lui de pe o au­tos­tra­dă, dar sunt con­si­de­ra­bil mai ief­ti­ne, iar fi­na­li­za­rea lor du­re­a­ză mai puțin. La sfârși­tul anu­lui tre­cut a fost scos la li­ci­tație stu­di­ul de fe­za­bi­li­ta­te pen­tru no­ua şo­sea de ma­re vi­te­ză ca­re va le­ga Bu­cu­rești­ul de Mol­do­va, prin ora­şe­le Ploi­eş­ti – Bu­zău – Foc­şani – Paş­cani. Com­pa­nia Na­ţi­o­na­lă de Ad­mi­nis­tra­re a In­fras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re (CNAIR) a sem­nat anul tre­cut con­trac­te­le pen­tru re­a­li­za­rea stu­di­i­lor de fe­za­bi­li­ta­te pen­tru no­ul drum. Aces­te stu­dii vor sta­bi­li şi da­că no­ua şo­sea va avea re­gim de au­tos­tra­dă sau de drum ex­pres. CNAIR a mai lan­sat în mar­tie anul aces­ta, una du­pă alta, li­ci­ta­ţii de fe­za­bi­li­ta­te și proi­ect teh­nic pen­tru mai mul­te dru­muri ex­pres, ast­fel:

Drum ex­pres Foc­şani–Brăi­la: 24,29 mi­li­oa­ne lei;

Drum ex­pres Brăi­la (Ji­ji­la)–Tul­cea (Ca­ta­loi): 22 mi­li­oa­ne lei;

Drum ex­pres Bu­zău–Brăi­la:

27,34 mi­li­oa­ne lei;

Drum ex­pres Con­stan­ţa–Tul­cea: 29,33 mi­li­oa­ne lei;

Drum ex­pres Ba­cău–Pia­tra Ne­amţ: 13 mi­li­oa­ne lei.

Con­stru­cția aces­tor dru­muri ex­pres es­te pre­vă­zu­tă, con­form Mas­ter­pla­nu­lui în Tran­sport, pen­tru ori­zon­tul de timp 2025–2027. Prac­tic, la acel mo­ment, de la Pia­tra Ne­a­mț se va pu­tea ajun­ge pe un drum ex­pres (130 km/h vi­te­ză ma­xi­mă) la Con­sta­nța, tra­ver­sând Du­nă­rea între Brăi­la și Tul­cea pe po­dul nou (acum în con­stru­cție), ce­ea ce poa­te aju­ta tran­spor­tul ra­pid de măr­furi. Ră­mâne de vă­zut da­că se poa­te mai de­vre­me de 2027, având în ve­de­re că re­dac­ta­rea stu­di­i­lor de fe­za­bi­li­ta­te și a proi­ec­te­lor teh­ni­ce es­te pre­vă­zu­tă a se re­a­li­za până într-un an. Dru­mu­ri­le ex­pres au do­uă ben­zi pe sens, oco­lesc lo­ca­li­tă­ţi­le şi nu se întâlnesc la ni­vel cu altă ca­le de tran­sport. Nu au însă ban­dă de si­gu­ran­ţă, pre­cum au­tos­tră­zi­le.

Sin­gu­ra șan­să la dez­vol­ta­re

Po­tri­vit ma­jo­ri­tății sta­tis­ti­ci­lor, Mol­do­va es­te cea mai să­ra­că re­gi­u­ne din Eu­ro­pa. Inves­tiți­i­le, fie ele străi­ne ori ro­mânești, au oco­lit-o în ge­ne­ral, iar po­pu­lația es­te îmbă­trâni­tă pen­tru că ti­ne­rii au ple­cat spre mai bi­ne. Exis­tă o oa­ză pre­cum Iași­ul, oraș ca­re con­cen­tre­a­ză o po­pu­lație re­la­tiv tână­ră și bi­ne pre­gă­ti­tă, și ca­re de­ja con­cu­re­a­ză în IT cu Clu­jul. Oda­tă ce se vor con­cre­ti­za pla­nu­ri­le pro­pri­e­ta­ri­lor străini de ex­tin­de­re a ca­pa­ci­tății în fos­tul com­bi­nat SIDEX, iar sta­tul va fi­na­li­za inves­tiți­i­le în ex­tin­de­rea plat­for­mei por­tua­re Ga­lați, orașul de pe Du­nă­re ar pu­tea să de­vi­nă și el un punct no­dal în co­me­rț. În rest, însă, Mol­do­va are în acest mo­ment puți­ne per­spec­ti­ve de a re­cu­pe­ra de­ca­la­jul ce o des­par­te de Arde­al, Mun­te­nia și chiar Olte­nia. Dez­vol­ta­rea in­fras­truc­tu­rii es­te uni­ca opor­tu­ni­ta­te de a atra­ge in­ves­tiții și de a oferi o șan­să ce­lor ca­re încă trăi­esc aco­lo.

Au­tos­tră­zi­le – pe hârtie

Din­co­lo de Mol­do­va, ca­re va avea par­te de dru­muri ex­pres, în res­tul ță­rii se vor con­strui au­tos­tră­zi. Pe hârtie, cel puțin. Proi­ec­te­le de le­ge pri­vind con­stru­cția de au­tos­tră­zi pri­mesc avi­ze ne­ga­ti­ve pe ban­dă ru­lan­tă din par­tea co­mi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te din Par­la­ment. În aces­te con­diții, pro­mi­si­u­ni­le gu­ver­na­men­ta­le de ac­ce­le­ra­re a con­stru­cți­ei de in­fras­truc­tu­ră cri­ti­că la ni­vel nați­o­nal par să fie doar atât: pro­mi­si­uni. Mai mult, înain­te de a cir­cu­la pe au­tos­tra­da de pe Va­lea Oltu­lui sau de la Bu­cu­rești la Brașov, mol­do­venii ar pu­tea să ajun­gă de la Iași la Con­sta­nța pe drum ex­pres.

Au­tos­tră­zi­le ale că­ror pla­nuri n-au tre­cut de co­mi­sii sunt Bu­cu­rești–Brașov, Brașov–Ba­cău și Au­tos­tra­da Nor­du­lui. Din de­cla­rați­i­le fă­cu­te de că­tre de­pu­tați, avi­ze­le ne­ga­ti­ve sunt mo­ti­va­te de su­ma foar­te ma­re ne­ce­sa­ră pen­tru aces­te in­ves­tiții, com­pa­ra­tiv cu bu­ge­tul exis­tent. To­to­da­tă, spun par­la­men­ta­rii, nu exis­tă nici fo­rță de mun­că su­fi­ci­en­tă pen­tru con­stru­i­rea aces­tor dru­muri. În ace­as­tă săp­tă­mână, toa­te ce­le trei au­tos­tră­zi au pri­mit, pe rând, avi­ze ne­ga­ti­ve din par­tea Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce, de dis­ci­pli­nă și imu­ni­tăți, dar și de la Co­mi­sia pen­tru ad­mi­nis­trație pu­bli­că și ame­na­ja­rea te­ri­to­ri­u­lui. Re­a­min­tim fap­tul că, acum trei săp­tă­mâni, ple­nul Se­na­tu­lui a apro­bat aces­te proi­ec­te le­gis­la­ti­ve, în ci­u­da avi­ze­lor ne­ga­ti­ve și chiar a ra­poar­te­lor de res­pin­ge­re pri­mi­te până la acel mo­ment. Pen­tru Au­tos­tra­da Bu­cu­rești–Brașov, par­la­men­ta­rii au pro­pus ca, în ter­men de 60 de zi­le de la da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a le­gii pro­pu­se, Gu­ver­nul să fie obli­gat să înfi­i­nțe­ze o so­ci­e­ta­te pe acți­uni ca­re să ai­bă drept obi­ect de ac­ti­vi­ta­te proi­ec­ta­rea și con­stru­i­rea aces­tei au­tos­tră­zi. Ace­as­tă so­ci­e­ta­te ar ur­ma să poar­te de­nu­mi­rea de Com­pa­nia Nați­o­na­lă pen­tru Con­stru­i­rea Au­tos­tră­zii Bu­cu­rești– Brașov SA. No­ua com­pa­nie va pre­lua proi­ec­te­le de in­fras­truc­tu­ră, in­clu­siv ce­le afla­te în fa­za de pre­gă­ti­re, în le­gă­tu­ră cu Au­tos­tra­da Bu­cu­rești–Brașov, de la CNAIR. Dar CNAIR are de­ja o com­pa­nie pro­prie, de an­tre­pri­ză, des­pre ca­re mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Răz­van Cuc, a spus că se va do­ta cu uti­la­je și va fa­ce an­ga­jări pen­tru a pu­tea in­ter­ve­ni di­rect în con­stru­cția de au­tos­tră­zi – cu pre­că­de­re ce­le ale că­ror lu­crări au fost sis­ta­te de că­tre câști­gă­to­rul li­ci­tați­ei.

Au­tos­tra­da Brașov–Ba­cău ar re­a­li­za co­nec­ta­rea re­gi­u­nii Tran­sil­va­ni­ei cu Mol­do­va, pre­cum și co­nec­ta­rea in­fras­truc­tu­rii a cel puțin 9 ju­dețe: Ba­cău, Har­ghi­ta, Brașov, Pra­ho­va, Ilfov, Bu­cu­rești, Că­lă­rași, Ia­lo­mița și Con­sta­nța. Impor­ta­nța con­stru­i­rii au­tos­tră­zii es­te su­sți­nu­tă și de că­tre CNAIR, în ca­drul pro­gra­mu­lui de asis­te­nță PASSA, încheiat cu Ban­ca Eu­ro­pe­a­nă de In­ves­tiții (BEI), un­de se ara­tă că sin­gu­ra au­tos­tra­dă pes­te Car­pații Ori­en­ta­li ca­re se ca­li­fi­că pen­tru fi­na­nța­rea din fon­duri eu­ro­pe­ne es­te Brașov–Ba­cău, fi­ind sin­gu­ra va­rian­tă ren­ta­bi­lă de le­ga­re a Arde­a­lu­lui de Mol­do­va. Iniția­ti­va le­gis­la­ti­vă pen­tru Au­tos­tra­da Nor­du­lui pro­pu­ne ca, prin le­ge, să se apro­be exe­cu­ta­rea obi­ec­ti­vu­lui de in­ves­tiții Au­tos­tra­da Nor­du­lui pe ru­ta: Va­ma Pe­trea – Sa­tu Ma­re – Baia Ma­re – Dej – Bis­trița – Va­tra Dor­nei – Su­ce­a­va. Iniția­to­rii proi­ec­tu­lui de le­ge su­sțin că exis­te­nța unei au­tos­tră­zi va con­tri­bui sem­ni­fi­ca­tiv la dez­vol­ta­rea sus­te­na­bi­lă a Ro­mâni­ei pe ter­men lung, prin crește­rea co­nec­ti­vi­tății in­ter­mo­da­le între re­gi­uni, acce­sul po­pu­lați­ei și al me­di­u­lui de afa­ceri la rețe­aua de tran­sport și su­sți­ne­rea dez­vol­tă­rii re­gi­u­ni­lor cu po­te­nțial de crește­re eco­no­mi­că.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.