Pri­ma­rul PSD al unui ma­re oraș vrea să ma­jo­re­ze ta­xe­le și im­po­zi­te­le

În Con­sta­nța, edi­lul a pro­pus ma­jo­ra­rea cu până la 50% a unor ta­xe, alte­le, anu­la­te în anii tre­cuți, vor fi rein­tro­du­se.

Romania Libera - - Special - Cris­tian Ha­gi

Orașul Con­sta­nța a ajuns la fun­dul sa­cu­lui și, pen­tru a fa­ce rost de bani, pri­ma­rul le pro­pu­ne con­si­li­e­ri­lor ma­jo­ra­rea ta­xe­lor și im­po­zi­te­lor, înce­pând cu anul 2020, dar și in­tro­du­ce­rea unor noi ta­xe.

Po­tri­vit unui proi­ect de ho­tă­râre, ca­re va fi su­pus vo­tu­lui con­si­li­e­ri­lor lo­ca­li joi, 25 apri­lie, ta­xe­le și im­po­zi­te­le pen­tru te­re­nuri și mașini se ma­jo­re­a­ză cu 15%. Se va apli­ca, pen­tru toa­te ta­xe­le și im­po­zi­te­le, o in­de­xa­re cu ra­ta in­flați­ei, de 4,6%, în plus, se va apli­ca o co­tă adiți­o­na­lă de 10,4% la im­po­zi­tul/ta­xa pe clă­diri, im­po­zi­tul/ta­xa pe te­ren și im­po­zi­tul pe mij­loa­ce de tran­sport, față de ni­ve­lul apro­bat înce­pând cu anul 2019. Ta­xa de sa­lu­bri­za­re crește de la 5 lei la 7,5 lei, deci o ma­jo­ra­re cu 50%, în timp ce im­po­zi­tul pen­tru clă­diri ne­re­zi­de­nția­le deți­nu­te de per­soa­ne ju­ri­di­ce crește cu

30,8%, iar im­po­zi­te­le pen­tru te­re­nuri și mașini se ma­jo­re­a­ză cu 15%.

Ma­jo­ra­rea „es­te ne­ce­sa­ră”, spun re­pre­zen­ta­nții pri­mă­ri­ei

Ma­jo­ra­rea „es­te ne­ce­sa­ră”, se ara­tă în proi­ec­tul de ho­tă­râre, pen­tru a crea „po­li­tici fis­ca­le pre­dic­ti­bi­le în ve­de­rea crește­rii încre­de­rii ce­tățe­ni­lor și me­di­u­lui de afa­ceri”, dar și pen­tru „ne­ce­si­ta­tea asi­gu­ră­rii unor ni­ve­luri si­mi­la­re ale veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re de la un exer­cițiu bu­ge­tar la altul”. În anul 2018, mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța a înre­gis­trat un de­fi­cit de 85.004.221 lei.

Ba­nii Con­sta­nței sunt mai puțini din cau­za scă­de­rii ba­zei de im­pu­ne­re asu­pra că­reia se apli­că co­te­le de­fal­ca­te din im­po­zi­tul pe venit de la 16% la 10%. Ast­fel, su­me­le ca­re au re­venit mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța în 2018 au fost cu câte­va zeci de mi­li­oa­ne de lei mai mici. În plus, PSD a tran­sfe­rat că­tre bu­ge­tul lo­cal chel­tu­i­e­li so­cia­le în cuan­tum de apro­xi­ma­tiv 62,5 mi­li­oa­ne lei. Pi­er­de­ri­le de la bu­get, în anul tre­cut, s-au ri­di­cat la cir­ca 70 mi­li­oa­ne de lei. În plus, în anul 2019 se înce­pe ram­bur­sa­rea cre­di­tu­lui încheiat cu BERD pen­tru reînnoi­rea par­cu­lui au­to și es­te ne­voie de 12 mi­li­oa­ne lei. Con­sta­nța a cum­pă­rat, cu un cre­dit de 100 de mi­li­oa­ne de lei, au­to­bu­ze di­e­sel con­stru­i­te în Tur­cia.

Ta­xă pen­tru lo­cu­i­nțe­le din Ma­maia

Pri­ma­rul De­ce­bal Fă­gă­dău a luat de­ci­zia să rein­tro­du­că o ta­xă in­ven­ta­tă de fos­tul său șef, Ra­du Ma­ză­re: ta­xa de pro­mo­va­re a tu­ris­mu­lui în Ma­maia. Ace­as­ta va avea o va­loa­re de do­uă ori mai ma­re de­cât cea sta­bi­li­tă de Ma­ză­re, în une­le ca­zuri. De exem­plu, toa­te per­soa­ne­le fi­zi­ce ca­re dețin apar­ta­men­te aici vor plă­ti o ta­xă pen­tru pro­mo­va­rea tu­ris­mu­lui, așa cum le im­pu­se­se și Ma­ză­re. Nu 100 de lei, ca acum câți­va ani, ci 200 de lei pe an. Mai mult, s-a in­tro­dus o no­uă ca­te­go­rie: te­re­nu­ri­le spor­ti­ve, ca­re erau ex­cep­ta­te pe vre­mea lui Ma­ză­re. Acum, pro­pri­e­ta­rii aces­to­ra vor plă­ti 100 de lei pe an pen­tru pro­mo­va­rea tu­ris­mu­lui. Clu­bu­ri­le plă­tesc 4.000 de lei, ho­te­lu­ri­le și res­tau­ran­te­le, până la 4.000 de lei.

Pri­mă­ria Con­sta­nța vrea ca lo­cu­i­to­rii să plă­te­as­că ta­xe și im­po­zi­te mai mari, dar nu a reușit încă să as­fal­te­ze toa­te stră­zi­le din oraș

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.