Jeff Be­zos, șan­ta­jat de un ta­bloid și as­cul­tat de sau­di­ţi

Mi­li­oa­ne de do­lari ofe­ri­te de Ara­bia Sau­di­tă co­pi­i­lor zia­ris­tu­lui sau­dit asa­si­nat, Ja­mal Khas­hog­gi

Romania Libera - - Special - Ga­bri­e­la Anghel

Jeff Be­zos, omul cel mai bo­gat din lu­me și pro­pri­e­ta­rul co­ti­dia­nu­lui Was­hin­gton Post a fost șan­ta­jat de ta­bloi­dul Na­ti­o­nal Enqu­i­rer și an­che­ta ce­ru­tă de el a des­co­pe­rit în plus că te­le­fo­nul mi­liar­da­ru­lui a fost pi­ra­tat de gu­ver­nul sau­dit.

Is­to­ria a înce­put pe 10 ia­nua­rie, când ta­bloi­dul american Na­ti­o­nal Enqu­i­rer a pu­bli­cat un lung ar­ti­col con­sa­crat le­gă­tu­rii lui Jeff Be­zos cu Lau­ren San­chez, fostă pre­zen­ta­toa­re TV. Da­ta nu es­te întâmplă­toa­re – în ajun, pa­tro­nul Ama­zon anu­nța­se di­vo­rțul de Mac­ken­zie Be­zos du­pă 25 de ani de ma­riaj. Be­zos a înce­put să fie șan­ta­jat și i-a ce­rut lui Ga­vin de Bec­ker, con­sul­tan­tul său de mult vre­me în ma­te­rie de se­cu­ri­ta­te, „să de­ter­mi­ne mo­ti­ve­le nu­me­roa­se­lor acți­uni ne­o­bișnu­i­te

lua­te de Enqu­i­rer“. An­che­ta a dez­vă­lu­it că fra­te­le aman­tei sa­le, Mi­cha­el San­chez, a vândut edi­to­ru­lui Enqu­i­rer SMS-uri­le secrete ale mi­liar­da­ru­lui pen­tru su­ma de 200.000 do­lari. Po­tri­vit Wall Stre­et, nu­me­le lui Mi­chel a apă­rut le­gat de afa­ce­rea Be­zos du­pă apa­riția co­res­pon­de­nței din­tre PDG Ama­zon și Lau­ren, so­ra lui Mi­cha­el.

An­che­ta lui Ga­vin de Bec­ker a mai fă­cut o des­co­pe­ri­re cu efect de lo­vi­tu­ră de te­a­tru – te­le­fo­nul pa­tro­nu­lui Ama­zon a fost pi­ra­tat de gu­ver­nul Ara­bi­ei Sau­di­te ca­re a avut ac­ces la toa­te in­for­mați­i­le lui Jeff Be­zos, pro­pri­e­ta­rul Was­hin­gton Post ca­re își înmu­lți­se dez­vă­lu­i­ri­le des­pre afa­ce­rea Ja­mal Khas­hog­gi, zia­ris­tul sau­dit co­la­bo­ra­tor la co­ti­dia­nul american, ucis în con­su­la­tul Ara­bi­ei Sau­di­te din Istan­bul. De Bec­ker a le­gat pi­ra­ta­rea te­le­fo­nu­lui lui Be­zos de moar­tea lui Khas­hog­gi și a pre­ci­zat: „es­te clar că MBS (Mo­ham­med bin Sal­man, pri­nțul moște­ni­tor al Ara­bi­ei Sau­di­te) con­si­de­ră Was­hin­gton Post un ina­mic ma­jor“. Se știe că Se­na­tul american, du­pă ce a fost in­fo­mat de CIA într-o șe­di­nță cu uși­le închi­se, l-a de­sem­nat pe MBS ca fi­ind „res­pon­sa­bil“de moar­tea lui Ja­mal Khas­hog­gi. So­ci­e­ta­tea Ga­vin de Bec­ker and Asso­cia­tes, cre­a­tă în 1978 la Los Ange­les, tre­ce drept una din ce­le mai bu­ne fir­me de pro­te­cție pen­tru toți cei ca­re în Ame­ri­ca sunt sta­ruri, mari li­deri de com­pa­nii sau per­so­na­li­tăți po­li­ti­ce.

„Prețul sânge­lui“

Po­tri­vit ul­ti­me­lor da­te pu­bli­ca­te de Was­hin­gton Post, cei pa­tru co­pii ai lui Ja­mal Khas­hog­gi, asa­si­nat la Istan­bul pe 2 oc­tom­brie, au pri­mit fi­e­ca­re în com­pen­sație lo­cu­i­nțe și mi­li­oa­ne de do­lari și s-a ne­go­ciat ca lu­nar să pri­me­as­că mii de do­lari de la au­to­ri­tăți­le sau­di­te. Com­pen­sați­i­le au fost au­to­ri­za­te de re­ge­le Sal­man, ta­tăl lui MBS, ca re­cu­noaște­re a „co­mi­te­rii unei mari ne­drep­tăți“și o încer­ca­re de „a re­pa­ra o greșe­a­lă“. Po­tri­vit co­ti­dia­nu­lui american, ca­se­le în dis­cuție sunt si­tua­te în Jed­dah (ves­tul Ara­bi­ei Sau­di­te) în ace­lași com­plex re­zi­de­nțial și va­lo­re­a­ză până la pa­tru mi­li­oa­ne de do­lari fi­e­ca­re. La ca­re se adau­gă plăți lu­na­re de pes­te 10.000 de do­lari fi­e­că­ru­ia din­tre ei. Re­ga­tul înce­ar­că să ajun­gă la un acord pe ter­men lung cu mem­brii fa­mi­li­ei Khas­hog­gi pen­tru a-i încu­ra­ja să con­ti­nue să se abți­nă de la ori­ce cri­ti­că le­ga­tă de asa­si­na­rea ta­tă­lui lor de că­tre age­nți sau­diți. Un res­pon­sa­bil de la Riad a de­cla­rat pen­tru Was­hin­gton Post că aces­te plăți sunt con­for­me cu­tu­mei sau­di­te de a fur­ni­za asis­te­nță fi­nan­cia­ră vic­ti­me­lor ac­te­lor cri­mi­na­le, iar fa­mi­lia are obli­gația să păs­tre­ze tă­ce­rea. Sa­lah Khas­hog­gi es­te sin­gu­rul din­tre co­pi­ii jur­na­lis­tu­lui ca­re are în ve­de­re să ră­mână în Ara­bia Sau­di­tă, cei­la­lți trei trăi­esc în SUA și își vor vin­de noi­le pro­pri­e­tăți sau­di­te.

Cri­tic al re­gi­mu­lui de la Riad și al pri­nțu­lui moște­ni­tor Mo­ham­med Bin Sal­man, zia­ris­tul sau­dit ca­re se re­fu­gia­se în SUA și pu­bli­ca ar­ti­co­le cri­ti­ce în Was­hin­gton Post, a fost ucis și dez­mem­brat de un co­man­do de 15 age­nți sau­diți veniți în con­su­la­tul ță­rii sa­le din Istan­bul, un­de se pro­gra­ma­se pen­tru re­zol­va­rea do­cu­men­te­lor ne­ce­sa­re în ve­de­rea că­să­to­ri­ei. Cor­pul său nu a fost gă­sit ni­ci­o­da­tă. La acea vre­me dez­vă­lu­i­ri­le apă­ru­te în me­dia asu­pra cru­zi­mii cu ca­re a fost asa­si­nat zia­ris­tul au șo­cat lu­mea între­a­gă.

Du­pă ce a ne­gat ace­as­tă cri­mă, Ara­bia Sau­di­tă a evo­cat o ope­rați­u­ne exe­cu­ta­tă de ele­men­te „fă­ră con­trol“și ca­re a de­ge­ne­rat. Pro­ce­sul in­ten­tat pen­tru 11 sus­pe­cți s-a des­chis la înce­pu­tul anu­lui în fața jus­tiți­ei sau­di­te, pro­cu­ro­rul ge­ne­ral ce­rând pe­de­ap­sa cu moar­tea pen­tru cinci din­tre ei. Însă per­sis­tă zo­ne de um­bră, înce­pând cu ro­lul pu­ter­ni­cu­lui pri­nț moște­ni­tor, Mo­ham­med Bin Sal­man (MBS), ca­re po­tri­vit ser­vi­ci­i­lor secrete tur­ce es­te cel ca­re a co­man­dat uci­de­rea lui Ja­mal Khas­hog­gi.

FOTO AP

FOTO AP

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.