De­bar­ca­rea lui Bas­hir și pla­nul suc­ce­si­u­nii, dis­cu­ta­te în se­cret între șe­ful spi­o­ni­lor su­da­ne­zi și șe­ful Mos­sad

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Ma­ni­fes­ta­nții su­da­ne­zi, mo­bi­li­zați încă din de­cem­brie împo­tri­va re­gi­mu­lui, cer ju­de­ca­rea fos­tu­lui preșe­din­te de­mis de ar­ma­tă. Întâlni­re se­cre­tă la München între șe­ful spi­o­na­ju­lui su­da­nez și cel al Mos­sad pen­tru dis­cu­ta­rea pla­nu­lui suc­ce­si­u­nii. În con­tex­tul lup­te­lor pen­tru pu­te­re ce au loc în cu­li­se la Khar­tum, du­pă ce ar­ma­ta l-a de­mis și ares­tat pe preșe­din­te­le

Omar al-Bas­hir, du­pă luni de ma­ni­fes­tații anti-gu­ver­na­men­ta­le, o sur­să din ar­ma­tă a dez­vă­lu­it pen­tru „Mid­dle East Eye“că Sa­lah Gosh, res­pon­sa­bi­lul pu­ter­ni­ce­lor ser­vi­cii secrete su­da­ne­ze, a avut ne­go­ci­eri secrete la München cu șe­ful Mos­sad, Yos­si Co­hen, în mar­gi­nea Con­fe­ri­nței pen­tru Se­cu­ri­ta­te. A fost o întâlni­re or­ga­ni­za­tă de in­ter­me­diari egip­teni cu su­sți­ne­rea sau­diți­lor și a Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te, ca­re îl con­si­de­ră pe Gosh „omul lor“. A exis­tat un con­sens asu­pra fap­tu­lui că Bas­hir tre­bu­ie să ple­ce de la pu­te­re și bă­tă­lia es­te pen­tru suc­ce­si­u­ne. Gosh are le­gă­turi strânse cu Ara­bia Sau­di­tă, cu Egip­tul și Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te (EAU), ca­re au do­rit ple­ca­rea lui Bas­hir și vor în lo­cul aces­tu­ia omul lor. Pur­tă­to­rul de cu­vânt al Con­fe­ri­nței pen­tru Se­cu­ri­ta­te de la München (15-17 fe­brua­rie) a con­fir­mat că Gosh și Co­hen au asis­tat la lu­cră­ri­le din acest an, iar o sur­să di­plo­ma­ti­că a pre­ci­zat că Gosh s-a întâlnit cu șe­fii ser­vi­ci­i­lor secrete eu­ro­pe­ne. Po­tri­vit sur­sei, Bas­hir nu era la cu­rent cu reu­ni­u­nea „fă­ră pre­ce­dent“din­tre Gosh și Co­hen, di­rec­to­rul Mos­sad. Sco­pul era pre­zen­ta­rea lui Gosh ca suc­ce­sor po­te­nțial la preșe­di­nția Su­da­nu­lui și de a de­ter­mi­na Isra­e­lul să par­ti­ci­pe pen­tru a se obți­ne su­sți­ne­rea pla­nu­lui de că­tre SUA. Gosh es­te bi­ne cu­nos­cut la Was­hin­gton, un­de și-a fă­cut o re­pu­tație ca șef al spi­o­na­ju­lui cu ca­re CIA pu­tea par­ti­ci­pa la „răz­boi­ul con­tra te­ro­ris­mu­lui Al Qa­e­da“. Pro­ble­ma es­te că vi­sul lui Gosh, ali­men­tat de pro­mi­si­u­ni­le sau­di­te de su­sți­ne­re fi­nan­cia­ră, nu a fost po­si­bil, fi­ind cu­nos­cut că în ul­ti­me­le pa­tru luni a con­dus re­pre­si­u­nea împo­tri­va ma­ni­fes­ta­nți­lor su­da­ne­zi. La pre­si­u­nea lor, săp­tă­mâna tre­cu­tă Gosh și-a pre­zen­tat de­mi­sia Con­si­li­u­lui Mi­li­tar de tran­ziție, no­ul or­ga­nism ca­re a pre­luat pu­te­rea. Preșe­din­te­le de­mis, Omar al-Bas­hir, a fost tran­sfe­rat la închi­soa­rea Ko­ber din Khar­tum, lo­cul fi­ind înțe­sat de mi­li­tari și mem­bri ai gru­pă­ri­lor pa­ra­mi­li­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.