Ro­mânia, învin­să dra­ma­tic de Fran­ţa în se­mi­fi­na­le­le Cu­pei FED

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Echi­pa nați­o­na­lă fe­mi­ni­nă de te­nis a Ro­mâni­ei a ce­dat în se­tul de­ci­siv al me­ci­u­lui de­ci­siv, cel de du­blu, întâlni­rea cu Fra­nța, din se­mi­fi­na­le­le Cu­pei FED. Ju­că­toa­re­le noas­tre, avându-l la ti­mo­nă pe că­pi­ta­nul ne­ju­că­tor Flo­rin Se­găr­ce­a­nu, au fost învin­se cu sco­rul ge­ne­ral de 3-2.

Du­pă pri­ma zi, sco­rul era 1-1, vic­to­ria Si­mo­nei Ha­lep în dis­pu­ta cu Kris­ti­na Mla­de­no­vic adu­cându-ne punc­tul ca­re, con­form de­cla­rați­i­lor din spați­ul pu­blic,ne me­nți­nea în gra­fic.Tot Si­mo­na Ha­lep ne-a ali­men­tat se­ri­os spe­ra­nțe­le du­pă ce a des­chis cu punct zi­ua a do­ua a con­frun­tă­rii. La ca­pă­tul unui meci mar­cat de nu­me­roa­se răs­tur­nări de si­tuație, Si­mo­na Ha­lep avea să câști­ge due­lul li­de­ri­lor,cu Ca­ro­li­ne Gar­cia,du­pă trei ore de

joc: 6-7 (6), 6-3, 6-4. Emble­ma­ti­că va ră­mâne și ima­gi­nea Si­mo­nei cu coa­te­le pli­ne de zgu­ră, du­pă o că­ză­tu­ră pro­vo­ca­tă de o alu­ne­ca­re. Ni­ci­u­nul din­tre se­turi - pre­cum și tie-bre­ak-ul pri­mei ma­nșe - nu s-a abă­tut de la re­gu­la răs­tur­nă­ri­lor de scor, mo­tiv pen­tru ca­re emoți­i­le, pe par­cur­sul aces­tui meci, au atins co­te­le pa­ro­xis­mu­lui.

La 2-1 eram fe­ri­ciți de­oa­re­ce ne re­că­pă­ta­sem sta­tu­tul de fa­vo­ri­tă a par­ti­dei.

Iri­na Be­gu a ter­mi­nat ac­ci­den­ta­tă

Iri­na Be­gu a fost tri­mi­să în te­ren pen­tru me­ci­ul cu nu­mă­rul pa­tru, un­de ur­ma să încru­cișe­ze ra­che­ta cu Pau­li­ne Par­men­ti­er.Ace­as­tă mu­ta­re a bul­ver­sat și tan­de­mul de la du­blu, Se­găr­ce­a­nu re­nu­nțând la Mi­ha­e­la Bu­zăr­nes­cu, ca­re fu­se­se apa­ti­că în pri­ma zi. Iri­na Be­gu nu s-a adap­tat prea bi­ne la con­diți­i­le de joc, mai mult,pe fi­nal,ea su­fe­rind o en­tor­să la glez­nă. To­tuși, a do­rit să ter­mi­ne în pi­ci­oa­re acest meci întins și el pe du­ra­ta a trei se­turi și încheiat în fa­voa­rea unei fra­nțu­zoai­ce pe ca­re pal­ma­re­sul ul­ti­mi­lor ani nu o re­co­man­da: 6-3,2-6,6-2.

Ast­fel,to­tul a ră­mas să se de­ci­dă la pro­ba de du­blu. Si­mo­na Ha­lep,ca­re nu a ac­cen­tuat ni­ci­o­da­tă jo­cul de du­blu, a fost in­tro­du­să pe te­ren pen­tru mo­ral,dar și pen­tru for­ma sa de­o­se­bi­tă.Nu s-a ți­nut cont de obo­se­a­lă,ori de fap­tul că în lot se afla o spe­cia­lis­tă, Ra­lu­ca Ola­ru. Ori­cum Si­mo­nei nu îi pu­tem re­proșa eșe­cul de la du­blu, mai de­gra­bă co­e­chi­pi­e­ra sa, Mo­ni­ca Ni­cu­les­cu, fi­ind cea cu o ra­tă mai ma­re de eroa­re. Si­mo­na Ha­lep venea du­pă epu­i­zan­tul meci de sim­plu,dar și gaz­de­le au avut con­diții echi­va­len­te, de­oa­re­ce Ca­ro­li­ne Gar­cia a fost și ea pre­zen­tă în am­be­le me­ci­uri.

A fost din nou un meci dra­ma­tic, ca­re s-a ter­mi­nat pe mu­chie de cuțit. Ba­la­nța s-a încli­nat spre Fra­nța,deși va­lo­ri­le sen­si­bil ega­le pu­te­au con­du­ce spre ori­ce învin­gă­toa­re. Pe­re­chea fran­ce­ză a câști­gat me­ci­ul cu 5-7, 6-3, 6-4, deși din nou am avut prim-pla­nul,du­pă câști­ga­rea pri­mu­lui set.

Me­da­lie de bronz în lu­me

Cu toa­tă amă­ră­ci­u­nea ne­ca­li­fi­că­rii,nu tre­bu­ie omi­să per­for­ma­nța. Ro­mânia a cu­ce­rit me­da­lia de bronz la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial fe­mi­nin de te­nis, pro­ba pe echi­pe. De­si­gur că mi­ra­jul ul­ti­mu­lui act es­te pu­ter­nic, iar pă­re­ri­le de rău nu pot fi es­tom­pa­te ușor. Dar în ce alt sport mai avem o ase­me­nea per­for­ma­nță de an­ver­gu­ră pla­ne­ta­ră?

Fi­na­la va avea loc în lu­na noi­em­brie, între Aus­tra­lia și Fra­nța, la Anti­po­zi. Ce fru­moa­să ar fi fost o ex­cur­sie până la ca­pă­tul Pă­mântu­lui...

De anul vi­i­tor, Cu­pa FED își va schim­ba struc­tu­ra și for­ma­tul. Am ra­tat o șan­să uriașă, dar ge­ne­rația Si­mo­nei Ha­lep are vi­i­to­rul în față. Im­por­tant es­te să gă­sim o a do­ua ra­che­tă la fel de con­stan­tă și de de­ter­mi­na­tă în joc...

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.