Insu­le­le din Ro­mânia, pa­ra­di­suri fis­ca­le

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat proi­ec­tul de le­ge ca­re pre­ve­de scu­tiri sau re­du­ceri de ta­xe pen­tru te­re­nu­ri­le și con­struc­ţi­i­le din in­su­le, grin­duri și alte su­pra­fe­ţe de us­cat cu po­ten­ţial de ex­ploa­ta­re eco­no­mi­că.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat proi­ec­tul de le­ge ca­re pre­ve­de scu­tiri sau re­du­ceri de ta­xe pen­tru te­re­nu­ri­le şi con­struc­ţi­i­le din in­su­le, grin­duri şi alte su­pra­fe­ţe de us­cat cu po­ten­ţial de ex­ploa­ta­re eco­no­mi­că. Proi­ec­tul a fost ini­ţiat de se­na­to­rul PSD

Şer­ban Ni­co­lae. Aces­tea sunt scu­ti­te de ta­xa pe te­ren, iar co­ta de TVA va fi re­du­să la 5%. Ac­ti­vi­tă­ţi­le eco­no­mi­ce ce se pot au­to­ri­za pe aces­te te­re­nuri sunt ce­le de pro­duc­ţie de energie re­ge­ne­ra­bi­lă, tu­rism, agre­ment, ali­men­ta­ţie pu­bli­că, co­merţ cu amă­nun­tul, jocuri de no­roc. De acest proi­ect va be­ne­fi­cia şi insu­la Be­li­na din Te­le­or­man, al că­rei tran­sfer că­tre CJ Te­le­or­man fa­ce obi­ec­tul unei an­che­te DNA. PNL va ata­ca ini­ţia­ti­va la CCR.

Au fost înre­gis­tra­te 177 de vo­turi ”pen­tru”, 85 ”împo­tri­vă” şi no­uă ab­ţi­neri. Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor es­te for de­ci­zi­o­nal pen­tru acest act nor­ma­tiv. Proi­ec­tul ini­ţiat de se­na­to­rul PSD Şer­ban Ni­co­lae in­sti­tu­ie unui re­gim fis­cal de­ro­ga­to­riu apli­ca­bil unei anu­mi­te ca­te­go­rii de te­re­nuri, con­struc­ţi­i­lor edi­fi­ca­te pe aces­tea şi ac­ti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce au­to­ri­za­te, fi­ind avu­te în ve­de­re insu­le­le, grin­du­ri­le şi alte su­pra­fe­ţe de us­cat

cu po­ten­ţial de ex­ploa­ta­re eco­no­mi­că, re­zul­ta­te prin ac­ţi­uni sau mo­di­fi­cări na­tu­ra­le ale te­ri­to­ri­u­lui ori prin lu­crări de ame­na­ja­re hi­dro­teh­ni­că. Aces­te te­re­nuri se tran­smit în do­me­ni­ul pu­blic sau pri­vat al uni­tă­ţi­lor ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le. Re­gi­mul fis­cal de­ro­ga­to­riu se apli­că în mod co­res­pun­ză­tor şi con­struc­ţi­i­lor ci­vi­le edi­fi­ca­te pe aces­te te­re­nuri, da­că sunt des­ti­na­te ex­clu­siv ac­ti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce.

Prin de­ro­ga­re de la Co­dul Fis­cal, aces­te te­re­nuri sunt scu­ti­te de ta­xa pe te­ren, cu res­pec­ta­rea le­gii în ma­te­ria aju­to­ru­lui de stat. Re­gi­mul fis­cal de­ro­ga­to­riu se apli­că co­res­pun­ză­tor te­re­nu­ri­lor con­ce­si­o­na­te de că­tre uni­tă­ţi­le ad­mi­nis­tra­tiv-te­ri­to­ria­le da­că sunt uti­li­za­te ex­clu­siv pen­tru ac­ti­vi­tă­ţi­le eco­no­mi­ce.

De­ro­gări de la Co­dul Fis­cal

Ac­ti­vi­tă­ţi­le eco­no­mi­ce ce se pot au­to­ri­za pe aces­te te­re­nuri sunt ce­le de pro­duc­ţie de energie re­ge­ne­ra­bi­lă, tu­rism, agre­ment, ali­men­ta­ţie pu­bli­că, co­merţ cu amă­nun­tul, jocuri de no­roc, pre­cum şi ser­vi­cii co­ne­xe aces­to­ra.

În pri­vin­ţa ta­xei pe va­loa­rea adău­ga­tă, prin de­ro­ga­re de la Co­dul Fis­cal, se apli­că co­ta re­du­să de TVA de 5% asu­pra ba­zei de im­po­zi­ta­re pen­tru ur­mă­toa­re­le li­vrări de bu­nuri şi ser­vi­cii: ser­vi­ci­i­le de ali­men­ta­re cu apă şi de ca­na­li­za­re; tran­spor­tul de per­soa­ne şi al ba­ga­je­lor aces­to­ra; pres­ta­rea de ser­vi­cii fur­ni­za­te pen­tru cu­ră­ţa­rea stră­zi­lor, co­lec­ta­rea şi tra­ta­rea de­şeu­ri­lor me­na­je­re, alte­le de­cât ce­le pres­ta­te de in­sti­tu­ţi­i­le pu­bli­ce; li­vra­rea de ga­ze na­tu­ra­le, elec­tri­ci­ta­te sau de energie pen­tru încăl­zi­rea ur­ba­nă. Jo­cu­ri­le de no­roc ce se pot or­ga­ni­za sunt ce­le ca­rac­te­ris­ti­ce ca­zi­no­u­ri­lor, clu­bu­ri­lor de po­ker şi jocuri bin­go des­fă­şu­ra­te în să­li de joc. În li­mi­te­le com­pe­ten­ţe­lor le­ga­le, au­to­ri­tă­ţi­le pu­bli­ce lo­ca­le pot adop­ta mă­suri ad­mi­nis­tra­ti­ve, scu­tiri şi alte fa­ci­li­tă­ţi, cu ca­rac­ter tem­po­rar sau per­ma­nent, ca­re să con­tri­bu­ie la sti­mu­la­rea in­ves­ti­ţi­i­lor şi a dez­vol­tă­rii ac­ti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce, în con­di­ţi­i­le pre­zen­tei le­gi.

PNL va se­si­za CCR

De acest proi­ect va be­ne­fi­cia şi insu­la Be­li­na din Te­le­or­man, al că­rei tran­fer că­tre CJ Te­le­or­man fa­ce obi­ec­tul unei an­che­te DNA. Li­be­ra­lii anun­ţă că vor ata­ca ini­ţia­ti­va la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă. „Ace­as­tă le­ge tran­sfor­mă Be­li­na într-un pa­ra­dis fis­cal. PNL va con­tes­ta ace­as­tă le­ge la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă, le­ge ca­re a fost fă­cu­tă pen­tru in­te­re­sul di­rect al pre­şe­din­te­lui PSD, Li­viu Drag­nea”, a sus­ţi­nut Ra­lu­ca Tur­can, li­de­rul de­pu­tați­lor PNL. „Proi­ec­tul aces­ta de le­ge e cel mai no­civ pe ca­re l-ați pro­mo­vat în ulti­ma lu­nă de zi­le. Va pro­du­ce niște efec­te in­cal­cu­la­bi­le şi asu­pra unor arii pro­te­ja­te. De ace­ea vom vo­ta împo­tri­vă”, a me­nți­o­nat și Ga­bri­el Andro­na­che, de­pu­tat PNL. ”Se cre­e­a­ză pa­ra­di­suri fis­ca­le pen­tru pri­e­teni. Es­te vor­ba de re­zol­va­rea unor in­te­re­se de grup”, a sus­ţi­nut și de­pu­ta­tul USR Ste­lian Ion.

So­cial-de­mo­crații văd lu­cru­ri­le di­fe­rit. „E atât de no­civ că e pen­tru dez­vol­ta­rea Ro­mâni­ei, pen­tru bi­ne­le lo­cu­i­to­ri­lor şi a

ro­mâni­lor şi du­pă ace­ea, de ce nu, pen­tru a de­chi­de aces­te arii ca­re sunt com­plet închi­se în anu­mi­te se­cți­uni. Nu le dis­tru­gem. Con­ser­va­rea tre­bu­ie să vi­nă la pa­chet și cu uti­li­za­rea lor”, a su­sți­nut Ni­cu­şor Ha­lici, de­pu­tat PSD.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.