Tă­ri­ce­a­nu a fost achi­tat de­fi­ni­tiv

Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie l-a achi­tat de­fi­ni­tiv pe preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, în do­sa­rul în ca­re era acu­zat de măr­tu­rie min­ci­noa­să.

Romania Libera - - Actualitat­e - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Tă­ri­ce­a­nu a fost acu­zat de că­tre pro­cu­ro­rii DNA că a min­ţit în de­cla­ra­ţi­i­le da­te ca mar­tor în do­sa­rul re­tro­ce­dă­rii unei su­pra­fe­ţe din pă­du­rea Sna­gov și a fer­mei Bă­neasa,în ca­re sunt ju­de­ca­ţi prin­ţul Paul, Re­mus Tru­i­că,Tal Sil­ber­stein și Dan Andro­nic.

ICCJ a res­pins ape­lul DNA și a men­ţi­nut de­ci­zia de achi­ta­re de la pri­ma in­stan­ţă. La ter­me­nul din 25 fe­brua­rie, in­stan­ţa a ad­mis o pro­bă cu înscri­suri so­li­ci­ta­tă de DNA și a res­pins pro­ba tes­ti­mo­nia­lă so­li­ci­ta­tă tot de pro­cu­ro­rii an­ti­co­rup­ţie, mai exact re­au­di­e­rea unor mar­tori, prin­tre ca­re Șer­ban Mi­hăi­les­cu, Dan Andro­nic, Vic­tor Pon­ta. In­stan­ţa a sta­bi­lit atunci un nou ter­men pen­tru 25 mar­tie, la ca­re să se pre­zin­te și Tă­ri­ce­a­nu, la acea da­tă fi­ind amâna­tă pro­nun­ţa­rea pen­tru 8 apri­lie. Atunci, pro­nun­ţa­rea a fost amâna­tă din nou, pen­tru 22 apri­lie.

Pro­ce­sul în ca­re Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu este acu­zat de măr­tu­rie min­ci­noa­să și fa­vo­ri­za­rea făp­tu­i­to­ru­lui a

înce­put ini­ţial pe 14 mar­tie 2017 la Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie.

Ală­turi de preșe­din­te­le Se­na­tu­lui a fost tri­mis în ju­de­ca­tă și Do­rin Ma­rian, fost șef al Admi­nis­tra­ţi­ei Pre­zi­den­ţia­le în anul 2000, aces­ta fi­ind acu­zat tot de măr­tu­rie min­ci­noa­să.

Po­tri­vit DNA, pe 15 apri­lie 2016, în ca­drul an­che­tei pri­vind re­tro­ce­da­rea unei su­pra­fe­ţe din pă­du­rea Sna­gov și a fer­mei Bă­neasa, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, în de­cla­ra­ţia lua­tă sub ju­ră­mânt, „a fă­cut afir­ma­ţii ne­co­res­pun­ză­toa­re ade­vă­ru­lui cu pri­vi­re la as­pec­te esen­ţia­le ale cau­zei asu­pra că­ro­ra a fost între­bat și nu a spus tot ce știe în le­gă­tu­ră cu împre­ju­rări esen­ţia­le, ur­mă­rind prin ace­as­ta îngreu­na­rea tra­ge­rii la răs­pun­de­re pe­na­lă a mai mul­tor in­cul­pa­ţi din do­sar“. Astfel,preșe­din­te­le Se­na­tu­lui a fost acu­zat că a men­ţi­o­nat în mod ne­re­al că nu a avut cu­noștin­ţă des­pre re­tro­ce­da­rea că­tre Paul-Phi­lip­pe al Ro­mâni­ei a unor su­pra­fe­ţe de te­ren în Bă­neasa (fos­ta fer­mă re­ga­lă) și Sna­gov (trun­chi­ul de pă­du­re Fun­dul Sa­cu­lui) și nici des­pre im­pli­ca­rea is­ra­e­li­e­ni­lor Tal Sil­ber­stein, Be­ny Stein­metz, Mos­he Aga­vi și a altor per­soa­ne în pro­ce­du­ri­le de re­tro­ce­da­re. De ase­me­nea, sus­ţin pro­cu­ro­rii DNA, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui a fă­cut de­cla­ra­ţii min­ci­noa­se, nu a spus tot ce știe în le­gă­tu­ră cu re­la­ţia avu­tă cu Tal Sil­ber­stein,Dan Andro­nic și Re­mus Tru­i­că și nu a spus ni­mic des­pre întâlni­ri­le și dis­cu­ţi­i­le pur­ta­te cu Tru­i­că re­fe­ri­tor la ta­xe­le no­ta­ria­le pri­vind tran­zac­ţi­o­na­rea te­re­nu­ri­lor din Sna­gov și mo­da­li­ta­tea de do­bândi­re și va­lo­ri­fi­ca­re a bu­nu­ri­lor re­ven­di­ca­te.

Tă­ri­ce­a­nu a spus că nu a min­ţit când a de­cla­rat că nu a vor­bit cu Re­mus Tru­i­că des­pre tran­zac­ţi­o­na­rea te­re­nu­ri­lor fer­mei Bă­neasa și pă­du­rii Sna­gov, iar prin­ţul Paul pro­ba­bil i-a fă­cut plânge­re pe­na­lă pen­tru că l-a con­si­de­rat po­triv­nic ac­ţi­u­ni­lor sa­le și du­pă ce afla­se că fo­lo­sește în pu­blic fa­ţă de el epi­te­tul „bas­tard“.Pe 22 mai 2018, ma­gis­tra­ţii in­stan­ţei su­pre­me au dis­pus achi­ta­rea lui Tă­ri­ce­a­nu în do­sa­rul în ca­re este acu­zat de măr­tu­rie min­ci­noa­să și în ca­re DNA ce­ru­se o pe­de­ap­să de 3 ani închi­soa­re. De­ci­zia in­stan­ţei nu era de­fi­ni­ti­vă.

Tă­ri­ce­a­nu a de­cla­rat că bu­cu­ria sa de a fi fost achi­tat este um­bri­tă de fap­tul că știe că foar­te mul­ţi alţi oa­meni ca­re au fost sau sunt în ace­e­ași si­tua­ţie cu el nu și-au încheiat încă pro­ce­se­le.

FOTO: INQUAM PHOTOS/OCTAV GANEA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.