DE­CLA­RA­ŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Da­că în anii tre­cu­ţi, în lu­ni­le afe­ren­te înce­pe­rii anu­lui, Pri­mă­ria Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești pri­mea de la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce 380–450 mi­li­oa­ne lei, anul aces­ta ni s-a alo­cat un bu­get la ju­mă­ta­te, am pri­mit 180–200 de mi­li­oa­ne, deci nici mă­car la ju­mă­ta­te din ne­ce­sar. Acel mi­liard de eu­ro de ca­re se vor­bea în pre­să că ar fi bu­ge­tul Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești se do­ve­dește a fi o hi­me­ră. Ni­ci­o­da­tă în ul­ti­mii ani PMB nu a pri­mit de la Mi­nis­te­rul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce un mi­liard de eu­ro.“GABRIELA FIREA, PRIMARUL CAPITALEI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.