PSD pi­er­de încă un de­pu­tat

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

De­pu­ta­tul PSD de Argeş Ni­co­lae Ge­or­ges­cu pă­ră­seş­te PSD şi se înscrie în PRO Ro­mânia, de­cla­rându-se de­za­mă­git că în ju­de­ţul Argeş a ajuns ca va­lo­ri­le de stânga să fie re­pre­zen­ta­te de un per­so­naj pre­cum Că­tă­lin Ră­du­les­cu - „Mi­tra­li­e­ră“. ”De­pu­ta­tul de Argeş Ni­co­lae Ge­or­ges­cu s-a ală­tu­rat

echi­pei con­du­se de Vic­tor Pon­ta şi va spri­jini can­di­da­ţii PRO Ro­mânia la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai. Ni­co­lae Ge­or­ges­cu a sem­nat luni, 22 apri­lie, ade­zi­u­nea la PRO Ro­mânia”, anun­ţă PRO Ro­mânia. ”Am de­cis să mă ală­tur unei echi­pe pe ca­re o cu­nosc şi în ca­re mă re­gă­sesc în ce­ea ce pri­veş­te res­pec­ta­rea prin­ci­pi­i­lor so­cial-de­mo­cra­te ade­vă­ra­te. Sunt de­za­mă­git că în ju­de­ţul Argeş am ajuns ca va­lo­ri­le de stânga să fie re­pre­zen­ta­te de un per­so­naj pre­cum Că­tă­lin Ră­du­les­cu - ”Mi­tra­li­e­ră”. Voi sus­ţi­ne lis­ta PRO Ro­mânia pen­tru ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re din 26 mai, pen­tru că am încre­de­re că oa­meni pre­cum co­mi­sa­rul eu­ro­pe­an Co­ri­na Cre­ţu vor şti să se ba­tă la Bru­xel­les pen­tru a adu­ce mai mul­te fon­duri eu­ro­pe­ne, ne­ce­sa­re in­clu­siv dez­vol­tă­rii ju­de­ţul Argeş”, a de­cla­rat Ni­co­lae Ge­or­ges­cu. În pre­zent, PRO Ro­mânia are 22 de de­pu­ta­ţi. Că­tă­lin Ră­du­les­cu a re­ac­ţi­o­nat la afir­ma­ţi­i­le de­pu­ta­tu­lui Ni­co­lae Ge­or­ges­cu. So­cial-de­mo­cra­tul a re­pli­cat

că aces­ta re­pre­zin­tă va­lo­ri­le „spre se­cu­ri­ta­te şi se­cu­riş­ti”. ”Re­fe­ri­tor la va­lo­ri­le de stânga ale dânsu­lui nu vre­au să co­men­tez prea mult, co­le­gul nos­tru a venit de la PDL de pu­ţin timp, adi­că înain­te să fie ales ca par­la­men­tar, nu ştiu ce va­lori a avut dânsul, eu sunt de 25 de ani în PSD, dânsul a venit de vreo doi ani de zi­le

în PSD şi re­pre­zin­tă va­lo­ri­le de stânga, am înţe­les că va­lo­ri­le de stânga ale dânsu­lui sunt spre se­cu­ri­ta­te şi se­cu­riş­ti, e foar­te bi­ne, nu ştiu din ce cau­ză a ple­cat pen­tru că no­uă nu ne-a spus, nu m-am cer­tat ni­ci­o­da­tă cu el, nu am avut nici o dis­cu­ţie”, a de­cla­rat Că­tă­lin Ră­du­les­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.