Trei ma­gis­tra­ţi CEDO au re­fu­zat să ju­de­ce fal­su­ri­le DNA și ale ju­de­că­to­ru­lui Do­rel Ma­tei în ca­zul lui Ale­xan­der Ada­mes­cu

Romania Libera - - Prima Pagina - Eu­gen Pă­trașcu

Într-o sâmbă­tă noap­tea, CEDO a anu­nțat că a luat o de­ci­zie cu pri­vi­re la plânge­rea lui Ale­xan­der Ada­mes­cu. De­ja tre­cu­se­ră mai mult de doi ani de când ace­as­ta ză­cea prin raf­tu­ri­le de­ja pli­ne ale CEDO. Este de ne­ex­pli­cat cum la o oră așa

târzie, în we­e­kend și du­pă mi­e­zul no­pții, cei trei ju­de­că­tori stă­te­au tre­ji de dra­gul lui Ale­xan­der Ada­mes­cu. Acest e-mail, tri­mis avo­ca­tei omu­lui de afa­ceri Ale­xan­der Ada­mes­cu, nu a fost întâmplă­tor. El a venit în con­tex­tul în ca­re, la da­ta de 7 mar­tie 2019, preșe­din­te­le CEDO, Gu­i­do Rai­mon­di, a fă­cut o vi­zi­tă-ful­ger în Ro­mânia. Rai­mon­di s-a întâlnit cu pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, cu con­du­ce­rea CSM, cu şe­fi ai Par­che­te­lor de pe lângă Cur­ţi­le de Apel şi cu pro­cu­rori de la Par­che­tul Ge­ne­ral.

„Ro­mânia li­be­ră“vă pre­zin­tă, în ex­clu­si­vi­ta­te, mo­dul în ca­re trei ju­de­că­tori CEDO – Pau­lo Pin­to de Albu­quer­que (Por­tu­ga­lia), Fa­ris Ve­ha­bo­vić (Bos­nia și Her­ze­go­vi­na) și Car­lo Ran­zoni (Li­e­chten­stein), în co­la­bo­ra­re cu gre­fi­e­rul ad­junct Andrea Ta­mi­et­ti, au re­fu­zat să ju­de­ce fal­su­ri­le DNA și ale ju­de­că­to­ru­lui Do­rel Ma­tei în ca­zul emi­te­rii man­da­tu­lui de ares­ta­re al lui Ale­xan­der Ada­mes­cu.

La puțin timp du­pă mi­e­zul no­pții, într-o sâmbă­tă noap­tea, pe 30 mar­tie 2019, CEDO a anu­nțat că a luat o de­ci­zie cu pri­vi­re la plânge­rea lui Ale­xan­der Ada­mes­cu. De­ja tre­cu­se­ră mai mult de doi ani de când ace­as­ta ză­cea prin raf­tu­ri­le de­ja pli­ne ale CEDO.

Este de ne­ex­pli­cat cum la o ora așa târzie, în we­e­kend și du­pă mi­e­zul no­pții, cei trei ju­de­că­tori stă­te­au tre­ji de dra­gul lui Ale­xan­der Ada­mes­cu.

Din ana­li­za noas­tră rei­e­se că acest e-mail, tri­mis avo­ca­tei omu­lui de afa­ceri Ale­xan­der Ada­mes­cu, nu a fost toc­mai întâmplă­tor. El a venit în con­tex­tul în ca­re, la da­ta de 7 mar­tie 2019, preșe­din­te­le CEDO, Gu­i­do Rai­mon­di, a fă­cut o vi­zi­tă ful­ger în Ro­mânia. Gu­i­do Rai­mon­di s-a întâlnit la se­di­ul Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie şi Jus­ti­ţie cu pro­cu­ro­rul ge­ne­ral, cu con­du­ce­rea CSM, cu pro­cu­rori-şe­fi ai Par­che­te­lor de pe lângă Cur­ţi­le de Apel, dar şi cu pro­cu­rori din ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral.

Pu­bli­căm mai jos e-mai­lul:

“----- For­war­ded mes­sa­ge ----From: Eu­ro­pe­an Co­urt Of Hu­man Ri­ghts

To: --- @gmail.com, --- @ ya­hoo.co.uk

Sent: Sa­tur­day, 30 Mar­ch 2019, 00:32:09 EET

Sub­ject: Anno­un­ce­ment of a For­th-co­ming Jud­gment or de­ci­si­on again­st Ro­ma­nia

The Eu­ro­pe­an Co­urt of Hu­man Ri­ghts will be no­ti­fying in wri­ting the fol­lo­wing jud­gment/s or de­ci­si­on/s in the fol­lo­wing ap­pli­ca­ti­ons:

• B.A.A. v. Ro­ma­nia, (Appli­ca­ti­on Num­ber 70621/16) on 18/04/2019

Press re­le­a­ses and tex­ts of the jud­gmen­ts or de­ci­si­ons will be avai­la­ble at 10 a.m. (lo­cal ti­me) on the Co­urt's Inter­net si­te (www. echr.coe.int)

It sho­uld be no­ted that the abo­ve de­li­ve­ry da­te/s may be sub­ject to chan­ge in the event of un­fo­re­se­en cir­cum­stan­ces.

Ple­a­se no­te that the Co­urt can­not gua­ran­tee the de­li­ve­ry of e-mails to ex­ter­nal mail sys­tems as they are not un­der its con­trol.

Ple­a­se do not res­pond to this mail. “

Con­text po­li­tic sau tra­fic de in­flue­nță pen­tru Köve­si?

Gra­ba cu ca­re a fost so­luți­o­na­tă plânge­rea lui Ale­xan­der Ada­mes­cu la nici trei săp­tă­mâni (1 apri­lie 2019) du­pă ple­ca­rea lui Rai­mon­di din Bu­cu­rești, în con­tex­tul în ca­re Ale­xan­der Ada­mes­cu toc­mai fu­se­se eli­be­rat din arest pre­ven­tiv în da­ta de 6 mar­tie 2019, ne fa­ce să înce­pem o aten­tă in­ves­ti­gație asu­pra mo­du­lui în ca­re au­to­ri­tăți pu­bli­ce de ase­me­nea an­ver­gu­ră re­fu­ză și omit să ju­de­ce „fal­suri“și „se mu­lțu­mesc doar cu un co­py pas­te din me­dia din Ro­mânia pri­e­te­noa­să cu Lau­ra Co­druța Köve­si“.

Este im­por­tant de pre­ci­zat ro­lul preșe­din­te­lui CEDO, Gu­i­do Rai­mon­di, ca­re se află la fi­nal de man­dat. Man­da­tul aces­tu­ia ex­pi­ră în da­ta de 4 mai 2019.

În da­ta de 30 mar­tie 2019, s-a aflat că Rai­mon­di va fi înlo­cu­it de ju­de­că­to­rul grec Li­nos-Ale­xan­dre Si­ci­lia­nos, vo­tat în da­ta de 2 apri­lie 2019.

Alt­fel nu pu­tem gă­si o ex­pli­cație lo­gi­că la fap­tul că zeci de mii de ro­mâni aște­ap­tă cu anii să li se ju­de­ce plânge­ri­le la CEDO, iar nu­mai do­sa­re­le cu mof­tu­ri­le lui Köve­si se mișcă în câte­va săp­tă­mâni.

Pe­sem­ne că înain­te de pre­da­rea man­da­tu­lui, preșe­din­te­le Rai­mon­di și-ar dori o re­zo­luție în ce­ea ce o pri­vește pe pre­fe­ra­ta Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an la fun­cția de pro­cu­ror-șef eu­ro­pe­an, Lau­ra Co­druța Köve­si, im­pli­cit prin re­com­pen­sa­rea unei res­pin­geri gro­so­la­ne și sus­pec­te a ju­de­că­rii unei plângeri ca­re o avea pe ace­as­ta în prim plan – cea a lui Ale­xan­der Ada­mes­cu.

Căci man­da­tul Lau­rei Co­druța Köve­si în frun­tea DNA a fost um­brit de foar­te mul­te scan­da­luri, in­clu­siv la ni­vel eu­ro­pe­an, iar ra­poar­te de in­tel­li­gen­ce de o re­pu­tație mon­dia­lă au con­sem­nat că ace­as­ta a fă­cut po­liție po­li­ti­că.

Câte­va din­tre aces­te ra­poar­te, cel mai cu­nos­cut fi­ind cel al fos­tu­lui șef al MI6, ara­tă că Ale­xan­der Ada­mes­cu și ta­tăl aces­tu­ia au fost țin­te­le po­li­ti­ce ale lui Köve­si în com­bi­nație cu Vic­tor Pon­ta – pri­mul-mi­nis­tru de la acea vre­me.

Plânge­rea lui Ale­xan­der Ada­mes­cu la CEDO

În da­ta de 24 noi­em­brie 2016, avo­ca­ta Dia­na Ele­na Dra­go­mir a de­pus la CEDO un re­zu­mat de 14 pa­gini al încăl­că­ri­lor gro­so­la­ne, dar și ale fal­su­ri­lor co­mi­se de pro­cu­ro­rul de caz Adrian Ge­or­ge Ma­tei și de ju­de­că­to­rul de șe­di­nță Do­rel Ma­tei.

Pre­zen­tăm mai jos pa­sa­je ne­so­luți­o­na­te de că­tre CEDO prin IGNORANȚĂ.

Deși ju­de­că­toa­rea Mi­ha­e­la Niță de la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești a res­pins în da­ta de 19.05.2016 emi­te­rea unui man­dat de ares­ta­re eu­ro­pe­an pe nu­me­le lui Ale­xan­der Ada­mes­cu, lu­cru­ri­le au luat cu to­tul o altă întor­să­tu­ra.

Du­pă cum ur­me­a­ză

„Astfel, în ace­e­ași zi, 19.05.2016, într-o gra­bă ca­re nu poa­te tre­ce ne­ob­ser­va­tă, do­sa­rul pri­vind pro­pu­ne­rea de ares­ta­re a sub­sem­na­tu­lui a fost tri­mis la re­gis­tra­tu­ra Cu­rții de Apel Bu­cu­rești și înre­gis­trat sub nr. 3576/2/2016, re­par­ti­zat ju­de­că­to­ru­lui Ma­tei Ge­or­ge Do­rel, ca­re a și fi­xat ter­men de ju­de­ca­tă, în ace­e­ași zi, 19.05.2016, ora 13.30.

Din do­sa­rul de fond nr. 3576/2/206, LIPSEȘTE FIȘA DE REPARTIZAR­E ALEATORIE A DO­SA­RU­LUI, deși ace­as­tă fișă apa­re în toa­te ce­le­lal­te do­sa­re...“

„Ma­gis­tra­tul Ma­tei Ge­or­ge Do­rel a dis­pus ca sub­sem­na­tul să fiu ci­tat DOAR PRIN AFIȘAREA CITAȚIEI LA UȘA INSTANȚEI. Nu a fost tri­mi­să ni­cio ci­tație la adre­sa do­mi­ci­li­u­lui meu și nici la reșe­di­nța de la Lon­dra, deși am­be­le adre­se erau bi­ne cu­nos­cu­te au­to­ri­tăți­lor din Ro­mânia. Ci­ta­ti­vul pen­tru ter­me­nul din da­ta de 19.05.2016, ora 13.30 apa­re ca fi­ind ti­pă­rit la ora 12.59. Prac­tic, cu ju­mă­ta­te de oră înain­te ca ma­gis­tra­tul să ju­de­ce ce­re­rea DNA“.

Fal­sul de la CAB prin agent pro­ce­du­ral Po­pa N.

„Pro­ce­sul-ver­bal de ci­ta­re a fost com­ple­tat de agen­tul pro­ce­du­ral Po­pa N., ca­re a ară­tat că a pro­ce­dat la afișarea citației la ușa instanței, la da­ta de 19.05.2016 ora 11.00, pen­tru ter­me­nul de ju­de­ca­tă din 19.05.2016, ora 13.30, lu­cru prac­tic im­po­si­bil, de vre­me ce CITAȚIA APA­RE CA FI­IND TIPĂRITĂ ABIA LA ORA 12.59 (sis­te­mul in­for­ma­tic me­nți­o­nea­ză au­to­mat ora la ca­re se im­pri­mă do­cu­men­tul).“

Gra­ve încăl­cări ale le­gii:

„...închei­e­rea din do­sa­rul de con­tes­tație, pro­nu­nța­tă de ju­de­că­toa­rea Mi­ha­e­la Niță (cea ca­re a ad­mis ape­lul meu și anu­la­rea man­da­tu­lui de ares­ta­re nați­o­nal emis de ju­de­că­to­rul Ma­la­liu de la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești) ca­re co­nți­ne 37 de pa­gini, apa­re ca fi­ind re­dac­ta­tă în ace­e­ași zi cu zi­ua pro­nu­nță­rii, 19.05.2016. În ca­zul meu au fost încăl­ca­te dis­poz. art. 204 alin. 1 te­za fi­na­lă Cpp, con­form că­ro­ra con­tes­tația se tri­mi­te, împreu­nă cu do­sa­rul cau­zei, la in­sta­nța ie­rar­hic su­pe­ri­oa­ră în ter­men de 48 de ore de la înre­gis­tra­re“.

Răs­pun­sul ce­lor trei ju­de­că­tori CEDO în to­ta­lă IGNORANȚĂ A FAL­SU­RI­LOR ȘI PREVEDERIL­OR LE­GA­LE

Astfel, por­tu­ghe­zul Pau­lo Pin­to de Albu­quer­que, preșe­din­te, bos­nia­cul Fa­ris Ve­ha­bo­vić și ju­de­că­to­rul de ori­gi­ne ita­lia­nă Car­lo Ran­zoni (Li­e­chten­stein), în răs­pun­sul pri­vind inad­mi­si­bi­li­ta­tea ce­re­rii au ig­no­rat com­plet apli­cația, re­fu­zând să ju­de­ce și deci să se pro­nu­nțe astfel pe fal­su­ri­le și încăl­că­ri­le le­gii des­co­pe­ri­te la do­sar. Aceștia s-au mu­lțu­mit să ar­gu­men­te­ze în mai puțin de o pa­gi­nă cu fra­ze co­py - pas­te din co­mu­ni­ca­tul DNA, dar și din pre­sa fa­vo­ra­bi­lă DNA.

Ia­tă răs­pun­sul ce­lor trei ju­de­că­tori CEDO

„Cur­tea a con­sta­tat că sus­pi­ci­u­ni­le împo­tri­va re­cla­man­tu­lui s-au ba­zat pe do­ve­zi ex­tin­se ca­re erau su­fi­ci­en­te pen­tru a sa­tis­fa­ce un ob­ser­va­tor obi­ec­tiv că ar fi co­mis in­fra­cți­u­ni­le în cau­ză.

Man­da­tul de ares­ta­re fu­se­se emis în sco­pul de a-l adu­ce în fața unei in­sta­nțe din Ro­mânia, ce­ea ce nu a fost po­si­bil până la acel mo­ment pen­tru că a pă­ră­sit ța­ra, o si­tuație ca­re nu pu­tea fi im­pu­ta­tă au­to­ri­tăți­lor.

Mai mult, man­da­tul fu­se­se eli­be­rat de­oa­re­ce re­cla­man­tul fu­se­se apa­rent evi­tat în efor­tu­ri­le de a-l con­tac­ta la ul­ti­ma sa adre­să cu­nos­cu­tă în Mo­na­co, deși la se­di­ul so­ci­e­tăți­lor sa­le sau prin e-mail

și te­le­fon nu a avut suc­ces. Într-ade­văr, se pa­re că a de­co­nec­tat te­le­fo­nul du­pă ce a fost con­tac­tat de po­liția mo­ne­ta­ră.

În Ro­mânia, el a fost re­pre­zen­tat de un avo­cat, iar afir­mați­i­le sa­le că nu a fost no­ti­fi­cat în mod co­res­pun­ză­tor cu pri­vi­re la no­ti­fi­ca­rea pro­ce­du­ri­lor au fost exa­mi­na­te de in­sta­nțe, a că­ror apre­ci­e­re a fost ac­cep­ta­tă de Cur­te. De ase­me­nea, nu a exis­tat ni­ci­un mo­tiv să se înde­păr­te­ze de con­sta­tă­ri­le lor cu pri­vi­re la ne­ce­si­ta­tea de a-l reți­ne, în loc să im­pu­nă o mă­su­ră mai îngă­du­i­toa­re.

Cur­tea a con­sta­tat că au­to­ri­tăți­le nați­o­na­le au luat mă­suri re­zo­na­bi­le pen­tru a in­for­ma re­cla­man­tul des­pre pro­ce­du­ră și pen­tru a con­fir­ma că el s-a as­cuns. Avea po­si­bi­li­ta­tea să se pre­zin­te în fața in­sta­nțe­lor în per­soa­nă sau prin­tr-un avo­cat la ale­ge­rea sa. Nu exis­tă ni­mic în do­sa­rul cau­zei pen­tru a ară­ta că avo­ca­tul a fost împi­e­di­cat să-și re­pre­zin­te cli­en­tul sau să pre­zin­te ar­gu­men­te.“

Co­py - pas­te du­pă Co­mu­ni­ca­tul DNA din mar­tie 2016

25 mar­tie 2016 Nr. 358/VIII/3

COMUNICAT

Pro­cu­ro­rii din ca­drul Di­re­cți­ei Nați­o­na­le Anti­co­ru­pție – Se­cția de com­ba­te­re a in­fra­cți­u­ni­lor co­ne­xe in­fra­cți­u­ni­lor de co­ru­pție au dis­pus pu­ne­rea în mișca­re a acți­u­nii pe­na­le față de in­cul­pa­tul ADA­MES­CU BOGDAN ALE­XAN­DER, om de afa­ceri, pen­tru să­vârși­rea a do­uă in­fra­cți­uni de da­re de mi­tă.

În or­do­na­nța pro­cu­ro­ri­lor se ara­tă că, în cau­ză, exis­tă da­te și pro­be ca­re con­tu­re­a­ză ur­mă­toa­rea sta­re de fapt:

În cur­sul lu­ni­lor iu­nie și de­cem­brie 2013, in­cul­pa­tul Ada­mes­cu Bogdan Ale­xan­der împreu­nă cu ta­tăl său a re­mis, prin in­ter­me­diari, su­me­le de 15.000 eu­ro res­pec­tiv 23.000 lei ma­gis­trați­lor Stan­ciu Ion și Ro­vența Ele­na, ju­de­că­tori la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești Se­cția VII Ci­vi­lă pen­tru ca în schimb, aceștia să dis­pu­nă, în do­sa­re pri­vind pro­ce­du­ra in­sol­venței, so­luții fa­vo­ra­bi­le uno­ra din­tre so­ci­e­tăți­le la ca­re acți­o­nar era Ada­mes­cu Gri­go­re Dan.

Până în pre­zent, pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pție au fă­cut nu­me­roa­se de­mer­suri pen­tru a asi­gu­ra pre­ze­nța in­cul­pa­tu­lui în fața or­ga­ne­lor ju­di­cia­re, însă aces­ta a ur­mă­rit ter­gi­ver­sa­rea cer­ce­tă­ri­lor față de el și în fi­nal sus­tra­ge­rea de la ur­mă­ri­rea pe­na­lă.

Având în ve­de­re as­pec­te­le me­nți­o­na­te an­te­ri­or, la da­ta de 25 mar­tie 2016, pro­cu­ro­rii au înain­tat Tri­bu­na­lu­lui Bu­cu­rești re­fe­ra­tul cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă în lip­să a in­cul­pa­tu­lui Ada­mes­cu Bogdan Ale­xan­der, pe o pe­ri­oa­dă de 30 zi­le, de la da­ta pu­ne­rii în exe­cu­ta­re a man­da­tu­lui de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Acest do­sar s-a con­sti­tu­it ca ur­ma­re a dis­jun­ge­rii din­tr-o cau­ză pe­na­lă în ca­re au fost tri­miși în ju­de­ca­tă pa­tru ju­de­că­tori din ca­drul Tri­bu­na­lu­lui Bu­cu­rești – Se­cția a VII-a ci­vi­lă, în le­gă­tu­ră cu pre­tin­de­rea și pri­mi­rea unor su­me de bani și bu­nuri în schim­bul fa­vo­ri­ză­rii unor in­te­re­se de afa­ceri. (comunicat nr. 902/VIII/3 din 24 iu­nie 2014).

Fa­cem pre­ci­za­rea că pu­ne­rea în mișca­re a acți­u­nii pe­na­le este o eta­pă a pro­ce­su­lui pe­nal re­gle­men­ta­tă de Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, având ca scop cre­a­rea ca­dru­lui pro­ce­sual de ad­mi­nis­tra­re a pro­ba­to­ri­u­lui, ac­ti­vi­ta­te ca­re nu poa­te, în nici o si­tuație, să înfrângă prin­ci­pi­ul pre­zu­mți­ei de ne­vi­no­văție.

Scur­ge­ri­le DNA din pre­sa fa­vo­ra­bi­lă, lua­te co­py pas­te de cei trei ju­de­că­tori CEDO în de­ci­zia lor de res­pin­ge­re a ju­de­că­rii cau­zei Arti­co­lul din Ade­vă­rul:

https://ade­va­rul.ro/news/ eveni­ment/ex­clu­siv-i-a-fen­tat-ada­mes­cu-jr-po­li­tis­tii-mo­na­co-1_574330e45a­b6550cb838­9e69/in­dex.html

În de­ci­zia ju­de­că­to­ri­lor a cântă­rit greu ati­tu­di­nea lui Ada­mes­cu în fa­ţa po­li­ţiş­ti­lor ca­re au vrut să-i adu­că la cu­noş­tin­ţă de­ta­lii des­pre an­che­ta ca­re îl vi­za.

Mai exact, Ada­mes­cu ju­ni­or (38 de ani) a fost su­nat pe 6 ia­nua­rie 2016, la ora 16.15, de un po­li­ţist de­le­gat de au­to­ri­tă­ţi­le din Mo­na­co, pen­tru a-i co­mu­ni­ca ofi­cial că este cer­ce­tat în Ro­mânia pen­tru da­re de mi­tă.

Du­pă ce s-a pre­zen­tat, po­li­ţis­tul i-a spus lui Ada­mes­cu jr. că pro­cu­ro­rii DNA au emis o ci­ta­ţie pe nu­me­le său şi tre­bu­ie să se du­că la Bu­cu­reş­ti pen­tru a da de­cla­ra­ţii. Afa­ce­ris­tul şi-a con­fir­mat ini­ţial iden­ti­ta­tea, dar când a au­zit ca­re este mo­ti­vul ape­lu­lui a închis te­le­fo­nul. Po­li­ţis­tul a in­sis­tat, dar ape­lu­ri­le au fost re­di­rec­ţi­o­na­te că­tre un ro­bot te­le­fo­nic.

În ace­e­a­şi zi, omul le­gii mai încer­ca­se con­tac­ta­rea lui Ada­mes­cu jr. şi pe un alt nu­măr de te­le­fon, dar şi aces­ta era re­di­rec­ţi­o­nat că­tre ro­bo­tul te­le­fo­nic. Între­gul epi­sod este re­la­tat în pro­ce­sul-ver­bal tri­mis la DNA de au­to­ri­tă­ţi­le din Mo­na­co.

El apa­re con­sem­nat în mo­ti­va­rea ju­de­că­to­ru­lui de la Tri­bu­na­lul Bu­cu­reş­ti ca­re a de­cis ini­ţial emi­te­rea unui man­dat de ares­ta­re în lip­să în ca­zul lui Ada­mes­cu jr. Ma­gis­tra­tul sus­ţi­ne că din acest epi­sod rei­e­se că afa­ce­ris­tul se sus­tra­ge cer­ce­tă­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.