Cum se apă­ră Eu­gen Ni­co­li­cea

Romania Libera - - Politică -

De­pu­ta­tul PSD Eu­gen Ni­co­li­cea, no­mi­na­li­zat pen­tru por­to­fo­li­ul Jus­ti­ţi­ei, sus­ţi­ne că o ve­chi­me de aproa­pe 27 de ani în Par­la­men­tul Ro­mâni­ei înse­am­nă și ex­pe­ri­en­ţă ju­ri­di­că, iar cei ca­re afir­mă con­tra­ri­ul sunt rău-in­ten­ţi­o­na­ţi ori au o ca­li­ta­te in­te­lec­tua­lă îndoi­el­ni­că. El afir­mă că a ab­sol­vit Fa­cul­ta­tea de Drept la Uni­ver­si­ta­tea „Spi­ru Ha­ret“, ob­ţi­nând no­ta 10 la exa­me­nul de li­cen­ţă.

„În ul­ti­me­le zi­le au apă­rut tot fe­lul de in­for­ma­ţii de­ni­gra­toa­re la adre­sa mea, ca­re mai de ca­re mai exa­ge­ra­te, ne­ga­ti­ve sau chiar fal­suri gro­so­la­ne, pre­lua­te și ros­to­go­li­te în fel și chip. Sunt unul din­tre cei mai ve­chi mem­bri ai Par­la­men­tu­lui Ro­mâni­ei. De pes­te 26 de ani am par­ti­ci­pat la ela­bo­ra­rea ce­lor mai

re­le­van­te le­gi ale Fo­ru­lui Le­gis­la­tiv. Cu­nosc ma­jo­ri­ta­tea le­gi­lor im­por­tan­te în li­te­ra și spi­ri­tul lor. În lun­ga ex­pe­ri­en­ţă în Le­gis­la­tiv, am fă­cut par­te din co­mi­si­i­le pen­tru re­vi­zu­i­rea Con­sti­tu­ţi­ei Ro­mâni­ei, iar de aici și in­sis­ten­ţa pe ca­re o ma­ni­fest de fi­e­ca­re da­tă pen­tru res­pec­ta­rea Con­sti­tu­ţi­ei Ro­mâni­ei“, scrie Ni­co­li­cea pe Fa­ce­book.

El afir­mă că mai mult de ze­ce ani a fost mem­bru și a con­dus una din­tre ce­le mai im­por­tan­te co­mi­sii per­ma­nen­te: Co­mi­sia ju­ri­di­că, de dis­ci­pli­nă și imu­ni­tă­ţi a Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor. „A sus­ţi­ne că o ve­chi­me de aproa­pe 27 de ani în Par­la­men­tul Ro­mâni­ei nu înse­am­nă și ex­pe­ri­en­ţă ju­ri­di­că înse­am­nă să fii rău-in­ten­ţi­o­nat sau de o ca­li­ta­te in­te­lec­tua­lă îndoi­el­ni­că, fă­ră a mai pu­ne în dis­cu­ţie lip­sa de res­pect fa­ţă de cea mai im­por­tan­tă in­sti­tu­ţie a de­mo­cra­ţi­ei“, su­bli­nia­ză Ni­co­li­cea.

Într-un post-scrip­tum, Ni­co­li­cea ofe­ră ex­pli­ca­ţii re­fe­ri­toa­re la Fa­cul­ta­tea de Drept ab­sol­vi­tă, sus­ţi­nând că a ob­ţi­nut no­ta 10 la exa­me­nul de li­cen­ţă.

„Iar în ce­ea ce pri­vește Fa­cul­ta­tea de Drept, sau, alt­fel spus, «ma­re­le se­cret al lui Ni­co­li­cea», de fapt nu era ni­ci­un se­cret. Cei ca­re s-au in­te­re­sat au pri­mit ime­diat in­for­ma­ţi­i­le so­li­ci­ta­te de la Uni­ver­si­ta­tea Spi­ru Ha­ret, in­clu­siv că am ab­sol­vit cu no­ta 10 la exa­me­nul de li­cen­ţă. Ca ori­ce de­on­to­lo­gi în sta­re pu­ră, din de­cem­brie 2017 și până în pre­zent nu au ca­ta­dic­sit să fur­ni­ze­ze mă­car și ace­as­tă in­for­ma­ţie. Din pă­ca­te, nici de ace­as­tă da­tă nu au lă­sat da­te­le ofi­cia­le să stri­ce un su­bi­ect atât de «sen­za­ţi­o­nal»“, scrie Eu­gen Ni­co­li­cea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.